Έκδοση ειδοποίησης παρ/σης αποζημίωσης ακινήτων, δικ. αμοιβής και δικ. εξόδων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με το άρθρο 7α του ν. 2882/01

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc847bfdd-66a0-4ada-bc6e-77ca91e717e9 847660

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ότι η αποζημίωση ακινήτων, αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων και δικαστικών εξόδων για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν, η οποία καθορίστηκε με τη δικαστική απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την έκδοση των σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης. Απευθύνεται στα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα και στους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων αυτών.Το δικαστήριο, παρέχοντας την άδεια, υποχρεώνει τον βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν από την κατάληψη του ακινήτου, εύλογο τμήμα της αποζημίωσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως της εκτιμώμενης αποζημίωσης που έχει το ακίνητο κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)

  Παρατηρήσεις

  Η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001 ,δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση ειδοποίησης παρ/σης αποζημίωσης ακινήτων, δικ. αμοιβής και δικ. εξόδων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με το άρθρο 7α του ν. 2882/01

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Διοικητικές Υποβολή σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης .


        Όχι Όχι

       • 1 Παρέχεται χωρίς κόστος        Όχι

       • 1 Γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων . Άλλο

        Γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων .


        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διαδικασίας του άρθρου 7α του ν.2882/2001 .Η αποζημίωση θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 2 Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής . Άλλο

        Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής .


        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001 και η αποζημίωση θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων εφόσον έχουν παρασταθεί στο δικαστήριο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο .

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

        Όχι 7475

       • Νόμος 7,7Α 2882 2001 17 Α

        Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

       • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

       • 1 Έκδοση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή στη Δ25, στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων (β) από την αρμόδια υπηρεσία του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ή έκδοση από αρμόδιο υπάλληλο της Δ25 του γραμματίου για έργα που βαρύνουν εναρίθμους της Δ25.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος ορθότητας γραμματίου παρακαταθήκης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Γίνεται έλεγχος ορθότητας: α) ως προς το ποσό που αναγράφεται σύμφωνα με τον πίνακα παρακατάθεσης β) ως προς την αναγραφόμενη δικαστική απόφαση γ) ως προς το ΦΕΚ κήρυξης και δ) ως προς τον δικηγορικό σύλλογο (όταν το γραμμάτιο αφορά σε δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα).

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη εγγράφου απόδοσης και καταβολής αποζημίωσης ακινήτων δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων .

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τους δικηγορικούς συλλόγους των πληρεξούσιων δικηγόρων των ιδιοκτητών ακινήτων για την απόδοση του και την καταβολή αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων (εφόσον ορίζονται στην δικαστική απόφαση), στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (γραμμάτια παρακαταθήκης, πίνακας παρακατάθεσης και δικαστική απόφαση).

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση ειδοποίησης Παρακατάθεσης ακινήτων .δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων .

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την παραλαβή των γραμματίων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου και την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης, εκδίδεται η σχετική ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων.

        Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προιστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 6 Ανάρτηση της Ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.