Έκδοση απόφασης αποδοχής διατήρησης αυτοδίκαια ανακληθείσας αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση63f8a3ca-67ff-4556-a980-5306dce92824 638367

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης αποδοχής διατήρησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην περίπτωση που αυτή έχει αρθεί αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της 18 μηνης νόμιμης προθεσμίας από την δημοσίευση της απόφασης προσωρινού ή απευθείας οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ακινήτων Οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την παρέλευση της ως άνω 18 μηνης προθεσμίας .Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση τότε εκδίδεται απόφαση αποδοχής διατήρησης της απαλλοτρίωσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτημα για διατήρηση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν.2882/2001όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39.παρ.3α του ν.1024/2011( Α΄226 )

  Σημειώσεις

  Το αίτημα και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατεθούν εντός 6μηνών από την λήξη της 18 μηνης άπρακτης προθεσμίας συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση απόφασης αποδοχής διατήρησης αυτοδίκαια ανακληθείσας αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,,,,,,,


       • 1 Διοικητικές Μη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός της προβλεπόμενης 18 μηνης προθεσμίας του ν. 2882/2001 όπως ισχύει για όλες τις ιδιοκτησίες με την καταβολή - παρακατάθεση της αποζημίωσης που καθορίσθηκε προσωρινά με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου .


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη αρμόδιου για το έργο φορέα για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης.


        Όχι Όχι

       • 1 Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για διατήρηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με ρητή αναφορά στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 Αίτηση

        Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για διατήρηση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με ρητή αναφορά στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του ν.2882/2001 ( Α17) όπως ισχύει επιθυμώ την διατήρηση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την σχετική απαλλοτρίωση ...για την ιδιοκτησία μου με ποσοστό ...( %) .με αριθμό κτηματολογικού πίνακα. ( ΑΚΠ ) ..

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • 2 Σύμφωνη γνώμη αρμόδιου για το έργο φορέα για την διατήρηση της απαλλοτρίωσης Γνωμοδότηση

        Σύμφωνη γνώμη αρμόδιου για το έργο φορέα για την διατήρηση της απαλλοτρίωσης


        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5300

       • Νόμος 11 2882 2001 17 Α

        Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων .

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

       • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υποδομών και Μεταφορών .

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

       • 1 Ενημέρωση αρμόδιου φορέα για αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ερώτηση για σύμφωνη γνώμη διατήρησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το έγγραφο αποστέλλεται από την Δ25 στον φορέα του έργου για την γνωστοποίηση της σχετικής αυτοδίκαιης άρσης προκειμένου να εκφράσει γνώμη για την διατήρηση της απαλλοτρίωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου .

        Όχι Όχι


       • 2 Ενημέρωση για αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης της

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Το έγγραφο αποστέλλεται στους εμπλεκόμενους με την απαλλοτρίωση πληρεξούσιους δικηγόρους καθώς και στους σχετικούς Δήμους για την τοιχοκόλληση και την ενημέρωση των ιδιοκτητών για την αποστολή των σχετικών αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων για την διατήρηση της απαλλοτρίωσης.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης αποδοχής διατήρησης απαλλοτρίωσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποδοχής διατήρησης λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα καθώς και τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν κατατεθεί .

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή απόφασης διατήρησης στο Εθνικό Τυπογραφείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 5 Ανάρτηση της απόφασης αποδοχής διατήρησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αποδοχής διατήρησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.