Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - Μητρώο Α΄

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση949cd989-1f91-43d4-b44b-2d4a720ff34a 865793

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα επαγγελματικών μητρώων., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων προκειμένου να απασχοληθούν ως φορτοεκφορτωτές.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

  Σημειώσεις

  Κατά την υποβολή της αίτησης, επιδεικνύεται το δελτίο ταυτότητας του αιτούντα, η το διαβατήριο εάν πρόκειται για πολίτες κράτους-μέλους Ε.Ε., ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς για ομογενείς, ή η Άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των 10 ημερών, οι βεβαιώσεις εγγραφής θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 20303/383/2017 (ΦΕΚ Β 1623-2017)

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Εισαγωγικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

       Επίσημος τίτλος

       Εγγραφή στο Μητρώο Α (εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών


       Μητρώα που τηρούνται

       Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,,


       • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών).


        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Να ειναι υγιής σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή ιατρού δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ.


        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί ή ασκηθεί δίωξη για τα ποινικά αδικήματα: της λαθερομπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 4455 2017 22 Α

        Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100022

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 20303/383 2017 1623 Β

        Περιγραφή Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών Εγγραφής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201623

       • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας τα νόμιμα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικώς και ακολούθως αποδίδεται πρωτόκολλο εισόδου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έλλειψης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ή απουσίας τω νσχετικών προϋποθέσεων, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρως αιτιολογημένη διοικητική πράξη.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, η υπηρεσία εγγράφει τον αιτούντα στο Εισαγωγικό Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α΄).

        Όχι Ναι


       • 1 Ιατρική Βεβαίωση από δημόσια Υπηρεσία ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Ιατρό Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής. Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρική Βεβαίωση από δημόσια Υπηρεσία ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Ιατρό Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.