Άδεια Λειτουργίας Υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση023727ee-b609-44ce-a98d-d4f51cbb573b 237276

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9

  Κόστος

  2500.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Παρατηρήσεις

  1) Ο αναφερόμενος μέσος εκτιμώμενος χρόνος αφορά στις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται. Δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ολοκληρώσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του υδατοδρομίου καθώς και τις όποιες παρεμβάσεις ενδεχομένως απαιτηθούν μετά το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

  2) Ως τεχνικός φάκελος του άρθρου 7 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου, είναι το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά απαριθμούνται στο πεδίο της διαδικασίας.

  3) Εφόσον βάσει του Πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκύψει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, καταβάλλεται επιπλέον από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
     


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια Λειτουργίας Υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,,


       • 1 Διοικητικές Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο φορέα.


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Φορολογικές Άδεια λειτουργίας υδατοδρομείου χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, άλλα εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας / έδρα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Υπηκοότητας Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 5 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.


        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος


        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του Δημοσίου φορέα) να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.


        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην κρατούνται προσωρινά ή μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση


        Όχι Όχι

       • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 10 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.


        Όχι Όχι

       • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημοσίου φορέα) να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 12 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.


        Όχι Όχι

       • 13 Διοικητικές Να έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την άδεια λειτουργίας του.


        Όχι Όχι

       • 1 Εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας 2500 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2972

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημοσίου φορέα) Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημοσίου φορέα)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών, δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο. Επιπρόσθετα, από το τμήμα εναέριων μεταφορών αναζητούνται αυτεπάγγελτα: α) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του και β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 7320

       • 3 Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, βάσει της περ. (ε), της παρ. Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020 και της με αρ. πρωτ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) διευκρινιστικής εγκυκλίου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του ν.4663/2020 και όχι κατά το στάδιο υποβολής της αρχικής αίτησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 5 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται Άλλο

        Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 6 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο τη λειτουργία υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο τη λειτουργία υδατοδρομίου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • 7 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου. Βεβαίωση

        Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

        Ναι 9703

       • 8 Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου Εγχειρίδιο χρήσης

        Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2315

       • 9 Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου Πρόγραμμα

        Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1716

       • 10 Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

        Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7230

       • 11 Σύμβαση υδατοδρομίου Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Σύμβαση υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στη σύμβαση υδατοδρομίου περιλαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, η συμβατική περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης, η σύμβαση υδατοδρομίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Αν την άδεια λειτουργίας αιτείται Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., και κάτοχος της άδειας ίδρυσης είναι δημόσιος φορέας, στη σύμβαση υδατοδρομίου που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών, υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδια των εταιρειών αυτών.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8972

       • Νόμος 38-49 4903 2022 46 Α

        Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

       • Νόμος 70 4850 2021 208 Α

        Περιγραφή Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων (Τροποποίηση του ν.4663/2020)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

       • Νόμος Μέρος Γ΄ άρθρο 75 / Παράρτημα Β΄ 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Παράρτημα Β΄ Με το αναφερόμενο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις στην περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 8 του ν.4663/2020, συγκεκριμένα: οι λέξεις - της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)- αντικαθίσταται από τις λέξεις -της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)-, στις περ. 3, 4 και 5 της παρ. Β΄ του άρθρου 8 του ν.4663/2020, οι λέξεις -Διοικητή της ΥΠΑ - αντικαθίσταται από τις λέξεις - Διοικητή της ΑΠΑ- και παρατίθεται το άρθρο 8 του ν.4663/2020, όπως διαμορφώνεται στο σύνολό του στην παρ. α του παραρτήματος Β΄

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • Νόμος 8 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β, γ, δ, ι, ια, ιβ, και ιγ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366725 2021 6071 Β

        Περιγραφή Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206071

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 181170 2021 3134 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203134

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705 2021 3497 Β

        Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203497

       • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

        ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

       • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

        Περιγραφή Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

       • Εγκύκλιος 142803 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

        ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

       • Εγκύκλιος 136680 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

       • Εγκύκλιος 93347 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

       • Εγκύκλιος 269262 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

        ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

       • Εγκύκλιος 18271 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

       • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

        Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/οικ.38602/1139 2020

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%9C465%CE%A7%CE%98%CE%9E-0%CE%9F%CE%9D%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΩΚΕΜ465ΧΘΞ-0ΟΝ

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και εξέταση πληρότητας τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο τεχνικό φάκελο στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών, με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου ως προς την πληρότητά του.

        Όχι Όχι


       • 2 Πληρότητα του τεχνικού φακέλου - Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την υποβολή αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον ο τεχνικός φάκελος που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρης, τότε το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τον ενημερώνει για την υποβολή των αντιτύπων / αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου προκειμένου να διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020.

        Ναι Όχι


       • 3 Ελλείψεις δικαιολογητικών - Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την υποβολή συμπληρωματικών / τροποποιημένων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν.

        Ναι Όχι


       • 4 Επανεξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την υποβολή των αντιτύπων - αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών επανεξετάζει τον τεχνικό φάκελο ως προς την πληρότητά του και εφόσον είναι πλήρης, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή και των σχετικών αντιτύπων / αντιγράφων των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου.

        Ναι Όχι


       • 5 Διαβίβαση τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου για γνώμη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, εφόσον είναι πλήρης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. Α.1 του άρθρου 9, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, για τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης ή την υπόδειξη τροποποιήσεων.

        Σημειώσεις Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι: 1. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας / Δ/νση Γ2 (Υποδομής) 2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) / Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 4. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας -Δ/νση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων -Δ/νση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος 5.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 6.Υπουργείο Τουρισμού / Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 7. Αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης όχθης, παλαιάς όχθης, παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών σε λίμνες 8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Δ/νση Αλιείας 9. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Πυρόσβεσης - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 10. Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας & Κοινωφελών Περιουσιών / Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας / Τμήμα Β΄ (Αιγιαλού - Παραλίας) 11. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) / Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

        Όχι Όχι


       • 6 Δεν υποδεικνύονται τροποποιήσεις επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Αφορά την περίπτωση όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, δεν υποδεικνύουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του.

        Ναι Όχι


       • 7 Υπόδειξη τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, υποδείξουν τροποποιήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών του, τότε ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στις αντίστοιχες τροποποιήσεις και υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών. Επιπρόσθετα, επανυποβάλλει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 8 Επανεξέταση τεχνικού φακέλου με τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Σε περίπτωση υπόδειξης τροποποιήσεων και εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα διορθωμένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σε όλες τις Υπηρεσίες με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επανεξετάσουν τον τεχνικό φάκελο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

        Ναι Όχι


       • 9 Διατύπωση γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών επί του τεχνικού φακέλου


        Περιγραφή Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου όπου αυτή απαιτείται.

        Όχι Όχι


       • 10 Διατύπωση γνώμης αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου, διατυπώνουν γνώμη αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου απαιτείται.

        Ναι Όχι


       • 11 Διατύπωση γνώμης απόρριψης των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την εξέταση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, διατυπώνουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

        Ναι Όχι


       • 12 Απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και σχετική ενημέρωση του ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διατυπώσουν γνώμη απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών απορρίπτει την αίτηση, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

        Ναι Ναι


       • 13 Παραλαβή Υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον τεχνικό φάκελο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με ευθύνη του ενδιαφερομένου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, υποβάλλεται στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον τεχνικό φάκελο αυτού, όπως αυτός (ο τεχνικός φάκελος) έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του άρθρου 9 του ν.4663/2020.

        Ναι Όχι


       • 14 Έκδοση βεβαίωσης αποδοχής του τεχνικού φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον διατυπώσουν γνώμη αποδοχής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής επί των δικαιολογητικών του, έγκρισης των τευχών οδηγιών του υδατοδρομίου και πλήρωσης των διατάξεων της παρ. Β.6 ή Γ.4 του άρθρου 8 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του τεχνικού φακέλου.

        Ναι Όχι


       • 15 Ενημέρωση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για διενέργεια Επιθεώρησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών και αυτό ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11 του ν. 4663/2020 για τη διενέργεια επιθεώρησης.

        Ναι Όχι


       • 16 Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αποδοχής φακέλου για άδεια λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών και αυτό ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων εκδίδει πόρισμα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, το οποίο αποστέλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

        Ναι Όχι


       • 17 Έκδοση πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 18 Μη απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων στο υδατοδρόμιο βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων


        Περιγραφή Αφορά στην περίπτωση όπου, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο δεν χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και αυτό είναι έτοιμο προς λειτουργία.

        Ναι Όχι


       • 19 Απαίτηση διορθωτικών παρεμβάσεων στο υδατοδρόμιο βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στην περίπτωση όπου, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

        Ναι Όχι


       • 20 Ενημέρωση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τη διενέργεια νέας Επιθεώρησης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά από την ολοκλήρωση των διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος από την Επιτροπή Υδατοδρομίων από τον ενδιαφερόμενο και μετά από σχετικό αίτημά του, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει την Επιτροπή Υδατοδρομίων για τη διενέργεια νέας επιθεώρησης. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε νέα επιθεώρηση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και αποστέλλει το πόρισμά της στο τμήμα εναέριων μεταφορών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της νέας επιθεώρησης.

        Σημειώσεις Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει τις διορθωτικές παρεμβάσεις επί των ευρημάτων του Πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών για διενέργεια νέας επιθεώρησης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.

        Ναι Όχι


       • 21 Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί νέα επιθεώρηση στο υδατοδρόμιο και εκδίδει πόρισμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε νέα επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών και εκδίδει πόρισμα, το οποίο αποστέλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης.

        Ναι Όχι


       • 22 Το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων


        Περιγραφή Το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, βάσει του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

        Όχι Όχι


       • 23 Εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για την έκδοση απόφασης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών εισηγείται την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς λειτουργία, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

        Όχι Όχι


       • 24 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για υδατοδρόμια σε λιμένες χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για υδατοδρόμια σε λίμνη χορηγείται άδεια λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για υδατοδρόμια σε Π.Ο.Τ.Α., σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες χορηγείται άδεια λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού. Για υδατοδρόμια σε αλιευτικό καταφύγιο ή εντός παρακείμενων εκτάσεων, που δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Λιμένα, χορηγείται άδεια λειτουργίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

        Σημειώσεις Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.