Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση λόγω γέννησης από Ελληνίδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d01f2cd-97c1-4fa5-a619-5db4d4ff13aa 652282

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1. του ν. 3284/2004.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Αφορά την περίπτωση τέκνου που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του.Το άρθρο 14 παρ. 1 αποτελεί κωδικοποίηση των προϋφιστάμενων διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 69 ν. 2910/2001. Οι διατάξεις της παρ. 1 αναφέρονται στις ρυθμίσεις που είχαν εισαχθεί με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 άρθρου 69 παρ. 6 με τις οποίες: τα παιδιά Ελληνίδας που γεννήθηκαν πριν από την 8-5-1984 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1438/1984) από νόμιμο γάμο της με αλλοδαπό και είχαν αποκτήσει ένεκα αυτού την ιθαγένεια του αλλοδαπού πατέρα τους, γίνονται Έλληνες αν δηλώσουν - οποτεδήποτε - τη σχετική βούλησή τους στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό ή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας, εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ο δυνητικός χαρακτήρας της προαναφερόμενης διάταξης, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σε όσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας, θελήσουν να εκδηλώσουν παρόμοια βούληση, χωρίς να τα υποχρεώνει στην περίπτωση που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου, να πράξουν σχετικά.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση καθορισμού ιθαγένειας - Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Ειδική Διοικητική Προσφυγή
     

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 4604/2019 (Α΄50) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 ν. 4674/2020 (Α΄53): Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 ν. 3200/1955 (Α΄97). Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. `

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κτήση της ελληνικής Ιθαγένειας με δήλωση

       Επίσημος τίτλος

       Ειδικές Περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας


       Μητρώα που τηρούνται

       Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Ηλικιακές Ο αιτών/ούσα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από την 8-5-1984


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών/ούσα πρέπει να έχει γεννηθεί από μητέρα που ήταν Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου


        Όχι Όχι

       • 3 Οικογενειακές Η μητέρα πρέπει να έχει τελέσει υποστατό γάμο με αλλοδαπό υπήκοο, ένεκα του οποίου ο αιτών/ούσα απέκτησε την υπηκοότητα του αλλοδαπού πατέρα.


        Όχι Όχι

       • 4 Υπηκοότητας Ο αιτών/ούσα να είναι αλλοδαπός, να μην έχει αποκτήσει δηλ. την ελληνική ιθαγένεια με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Να υποβάλει σχετική δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.


        Όχι Όχι

       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο ΟΤΑ της χώρας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9224

       • 2 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες εποκυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες εποκυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην προαναφερόμενη περίπτωση δεδομένου ότι δεν υφίσταται συντεταγμένη σε ληξιαρχείο Ο.Τ.Α. της χώρας πράξη γεννήσεως του αιτούντος, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 8619

       • 3 Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγια Ο.Τ.Α. της χώρας Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

        Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγια Ο.Τ.Α. της χώρας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δημοτολογικής εγγραφής της μητέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά την ημεροχρονολογία τοκετού ή τέλεσης του γάμου ήταν Ελληνίδα υπήκοος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2712

       • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων του αιτούντος, η οποία να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση. Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων του αιτούντος, η οποία να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

        Σημειώσεις: Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου των γονέων του αιτούντος, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τύπος του γάμου (υποστατός ή ανυπόστατος κατά το χρόνο τέλεσής του), ώστε να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9665

       • 5 Αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος. Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Αντίγραφο διαβατηρίου του αιτούντος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4746

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε δήμο του Ελληνικού κράτους Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε δήμο του Ελληνικού κράτους

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος 14 παρ. 1 3284 2004 217 Α

        Περιγραφή Τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (νυν Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας), ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

       • Εγκύκλιος 14 Φ.102744/2709 2005
       • 1 Αίτηση - πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Ιθαγένειας που προΐσταται του Δήμου, στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος, ή στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, αν είναι κάτοικος αλλοδαπής. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και όχι δια πληρεξουσίου. Όταν η αίτηση περιέλθει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, πρωτοκολλείται, λαμβάνει αριθμό φακέλου και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

        Σημειώσεις Αν η αίτηση υποβληθεί σε Ελληνική Προξενική Αρχή, διαβιβάζεται υπηρεσιακά με διπλωματικό σάκο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση και στη συνέχεια, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση σε εισηγητή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο φάκελος χρεώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη μέσω του ΟΠΣ ιθαγένεια σε εισηγητή του Τμήματος.

        Σημειώσεις Όταν υπάρχει Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, η χρέωση από τον αρμόδιο Τμηματάρχη στον εισηγητή γίνεται χειροκίνητα και στη συνέχεια, η χρέωση στο ΟΠΣ Ιθαγένεια γίνεται από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. Οι χρόνοι υλοποίησης εξαρτώνται από τον όγκο των εισερχόμενων υποθέσεων σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση Ιθαγένειας. Για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρχει απόκλιση από τους προαναφερόμενους.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος συνδρομής ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο αρμόδιος εισηγητής ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και αν συντρέχουν οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται εκ του νόμου για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

        Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την πληρότητα του φακέλου και πραγματικά περιστατικά που αφορούν την κάθε περίπτωση, και για το λόγο αυτό μπορεί να διαφέρουν από τους εκτιμώμενους χρόνους.

        Ναι Όχι


       • 4 Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τη φύση της διενεργούμενης αλληλογραφίας και τις υπηρεσίες από τις οποίες ζητούνται στοιχεία, όπως επίσης και από τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται το κάθε τμήμα. Για το λόγο αυτό ο χρόνος διεκπεραίωσης του συγκεκριμένου βήματος, μπορεί να ποικίλει από τα προαναφερόμενα.

        Ναι Όχι


       • 5 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και έχουν διενεργηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, συντάσσεται σχέδιο απόφασης από τον αρμόδιο εισηγητή, στην οποία παρατίθεται πλήρης αιτιολογία αναφορικά με την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος.

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης μπορεί να αποκλίνουν από τους εκτιμώμενους ανάλογα με την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης.

        Όχι Όχι


       • 6 Υπογραφή Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς (εισηγητή, Τμηματάρχη, Διευθυντή)

        Σημειώσεις Οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται από τον όγκο υποθέσεων που χειρίζεται κάθε υπηρεσία και δεδομένου ότι απαιτείται σειρά υπογραφών από υπηρεσιακούς παράγοντες, μπορεί να αποκλίνουν από τους προαναφερόμενους.

        Όχι Όχι


       • 7 Απόφαση Αποδοχής αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

        Ναι Όχι


       • 8 Σύνταξη σχεδίου περίληψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης συντάσσεται σχέδιο περίληψης το οποίο υπογράφεται από τον εισηγητή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος.

        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή περίληψης; για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Ναι Όχι


       • 10 Δημοσίευση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Ναι Όχι


       • 11 Ανακοίνωση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας - Εντολή Δημοτολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται στους συναρμόδιους φορείς για εγγραφή του αιτούντα στα Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων (μόνο για Άρρενες) του αρμόδιου Δήμου της Χώρας.

        Ναι Όχι


       • 12 Απόφαση Απόρριψης αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εκδίδεται απόφαση με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για κτήση ελληνικής ιθαγένειας

        Ναι Όχι


       • 13 Κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

        Ναι Όχι


       • 14 Ολοκλήρωση διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.