Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικοί Όροι & Πολιτικές Χρήσης του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών

Η πλοήγηση – φυλλομέτρηση του Εθνικού Μητρώου Διοκητικών Διαδικασιών που είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου “mitos.gov.gr” καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της, υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

Α. Γενικά

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εποπτεύονται ή εξυπηρετούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία το Υπουργείο έχει την άδεια επεξεργασίας και διαχείρισής τους.
 2. Η πλοήγηση στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών και η χρήση ειδικότερων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων ή και ειδικότερων ανά υπηρεσία όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
 3. Η πλοήγηση του χρήστη στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της κάθε υπηρεσίας.
 4. Ο χρήστης του Εθνικού Μητρώου Δοικητικών Διαδικασιών οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες της πύλης χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
 5. Κάθε χρήστης, είτε πολίτης είτε δημόσιος υπάλληλος που εισέρχεται στο «Μίτος» με σκοπό την καταχώριση διαδικασιων, φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία της ταυτότητας των χρηστών (αυθεντικοποίηση), όπως κατά τη διαδικασία σύνδεσης είτε στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέσα αυθεντικοποίησης για τη δημιουργία ασφαλών δομών, με δεδομένα που θα αντλούνται κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη - υποκειμένου από τρίτους φορείς, ή με δεδομένα υψηλής διαβάθμισης από προσωπικές έξυπνες συσκευές.
 6. Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας του, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της πύλης, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών.
 7. Η αποδοχή των όρων χρήσης, των πολιτικών, των περιορισμών του συστήματος και ειδικά οι συγκαταθέσεις για τη διαβίβαση ή οι αρνήσεις προς τούτο, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά ή μη, με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα λαμβάνουν χώρα σε στάδιο μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Συνεπώς δεν θα μπορούν καταρχήν να αμφισβητηθούν και ο χρήστης θα φέρει το βάρος απόδειξης της αστοχίας του συστήματος ή της κατάστασης ανωτέρας βίας ή άλλο σπουδαίο λόγο που η διαδικασία δεν οδήγησε σε αυθεντικοποίηση του συγκεκριμένου χρήστη που έκανε χρήση της υπηρεσίας ή του νομίμως από αυτό εξουσιοδοτημένου τρίτου.
 8. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης του ιστοχώρου, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
 9. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών του ιστοχώρου. Τα λογισμικά του ιστοχώρου είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη.
 10. Στον ιστόχωρο δύναται να αναρτώνται υπερσύνδεσμοι σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος ιστοχώρων, των οποίων το περιεχόμενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει ή υιοθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών.
 11. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της πύλης και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη.
 12. Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και των υπηρεσιών του ιστοχώρου, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Εσωτερικών δικαιούται, πέρα από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του και τη διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων, να λαμβάνει ως προσωρινό μέτρο προστασίας του ιστοχώρου την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά. Άρση του περιορισμού αυτού ή αντιρρήσεις, θα εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 13. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία του ιστοχώρου, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, το Υπουργείο Εσωτερικών δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία του ιστοχώρου και των υπηρεσιών αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.
 14. Η παρούσα πολιτική - όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτής, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές με την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν Άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση του ιστοχώρου (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).
 15. Το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 16. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.
 17. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των όρων και της χρήσης της πύλης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Β. Ειδικά για τη δυνατότητα σχολιασμού της εκτέλεσης μιας διαδικασίας μέσω του «Εθνικού Μητρώοου Διοικητικών Διαδικασιών»

 1. Το ελεύθερο περιεχόμενο σε κάθε σχόλιο που συντάσσεται ηλεκτρονικά, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, με απόψεις μίσους και εν γένει περιεχόμενο η κοινοποίηση του οποίου αποτελεί διάπραξη άδικης πράξης με την έννοια του Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλου Ειδικού Ποινικού Νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρόντων όρων περί κακής χρήσης της υπηρεσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των σχολίων που συντάσσονται μέσω της πύλης για τη διασφάλιση των ανωτέρω και τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας. Δεν αποκλείεται η απαγόρευση με τεχνολογικά μέτρα (filtering) λέξεων ή φράσεων που υπόκεινται στις ως άνω απαγορεύσεις.
 2. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών.


Αθήνα, 2 Αυγούστου 2023


έκδοση 1.5.0

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.