ΕΜΔΔ και Ιδιωτικό Απόρρητο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ - "Μίτος" : https://mitos.gov.gr/

Εισαγωγή

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διοικητικών Διαδικασιών (εφεξής “ΕΜΔΔ”) του Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής “το Υπουργείο”), που λειτουργεί υπό το όνομα χώρου: mitos.gov.gr.

Το Υπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, αλλά και οιονδήποτε προσώπων επισκέπτονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμοί για τα προσωπικά δεδομένα

(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των δεδομένων).
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπεύθυνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του ως άνω δικτυακού τόπου, είτε ταυτοποιούνται, είτε όχι, για τη χρήση υπηρεσίας.
 • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο του Υπουργείου και εφ’ όσον αλληλεπιδρά με αυτόν, ή κάνει χρήση των υπηρεσιών καταχώρισης διαδικασιών, προβολής διαδικασιών, καταχώρησης σχολίων για τις Διαδικασίες είναι πιθανό να συλλεχθούν ορισμένες πληροφορίες, όπως:

Για την ταυτοποίηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η ταυτοποίηση των «χρηστών» της «υπηρεσίας» παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον «χρήστη» από το σύστημα TaxisNet κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3981ΕΞ2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (ΦΕΚ Β’ 762/10.3.2020). Η προαναφερόμενη ταυτοποίηση μπορεί να αφορά πολίτες ή Δημοσίους Υπαλλήλους («Συντάκτες» και «Διαχειριστές») με τα αντίστοιχο λογισμικό ταυτοποίησης (είτε πολιτών είτε Δημοσίων Υπαλλήλων). Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών (πολιτών ή Δημοσίων Υπαλλήλων) που χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται τη Διαδικασία, το Υπουργείο λαμβάνει μέσω των ως άνω ταυτοποιήσεων (ΟAuth 2.0), και επεξεργάζεται – ως υπεύθυνος επεξεργασίας – τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • όνομα
 • επώνυμο
 • όνομα χρήστη «username» στο TaxisNet
 • όνομα πατρός
 • όνομα μητρός
 • έτος γέννησης
 • Α.Φ.Μ.

Για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Για την χρήση της «υπηρεσίας» και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της υπηρεσίας αυτής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επεξεργάζεται – ως υπεύθυνος επεξεργασίας – τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διεύθυνση IP (IP address), η οποία αποδίδεται στην συσκευή με την οποία ο «χρήστης» συνδέεται στην «υπηρεσία».
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του «ιστοτόπου» μέσω της εγκατάστασης προγραμμάτων άντλησης δεδομένων τύπου «cookies»
 • Χρονοσήμανση της χρήσης της «υπηρεσίας» (timestamp).
 • Στοιχεία της συσκευής σύνδεσης (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό φυλλομετρητή).
 • Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιέχονται στα σχόλια τα οποία υποβάλλει ο «χρήστης».

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλπ.) για τις ανάγκες ταυτοποίησης και παροχής της υπηρεσίας. Είναι όμως δυνατό να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εφ’ όσον αυτά τα δεδομένα εισάγονται από τον ίδιο τον χρήστη στα πεδία «ελεύθερου κειμένου» των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στο πεδίο ελεύθερων σχολίων της εφαρμογής ανατροφοδότησης των πολιτών.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων του, τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «χρηστών» είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της «υπηρεσίας» και βασίζεται στις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) και της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σκοποί της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ΕΜΔΔ "Μίτος " εξυπηρετούν στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

α) Στην παροχή ανατροφοδότησης στον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών στους χρήστες πολίτες, β) Στην παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις Διαδικασίες του ΕΜΔΔ και τον τρόπο εκτέλεσής τους και γ) Στην εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. δ) τον καθορισμό των ρόλων των συντακτών και διαχειριστών και την εισαγωγή διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα από επιλεγμένους και καθορισμένους Δημοσίους Υπαλλήλους ως συντάκτες και διαχειριστές.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο και αποθηκεύονται σε οικεία βάση δεδομένων ή στο νέφος δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου (g-cloud), προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή για:

 • Ταυτοποίηση των «χρηστών» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ταυτοποίηση των πολιτών που καταθέτουν ανατροφοδότηση (σχόλια και αξιολογήσεις) στην πλατφόρμα
 • Ταυτοποίηση των πολιτών «χρηστών» μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον «χρήστης» από το σύστημα κωδικών taxisnet.
 • Ταυτοποίηση των Δημοσίων Υπαλλήλων ως Συντακτών και Διαχειριστών μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον Δημόσιο Υπάλληλο από το εξειδικευμένο για ταυτοποίηση σύστημα κωδικών δημόσιας διοίκησης.
 • Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών, όπως εμφάνιση του τρόπου που υλοποιείται μία διαδικασία.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία του «ιστοτόπου» και της «Διαδικασίας».
 • Τεχνική υποστήριξη προς τους «διαχειριστές» και «Συντάκτες» για την καταχώριση των «Διαδικασιών».
 • Φιλική και εύκολη προς τον χρήστη λειτουργία του ιστοτόπου.
 • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά τη λειτουργία της διαδικασίας.
 • Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν ενσωματώνουν κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών είτε πολιτών είτε Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών στο πλαίσιο εμφάνισης της «Διαδικασίας/Υπηρεσίας» αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής, σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης.

Τήρηση εμπιστευτικότητας

Το Υπουργείο δεν διαθέτει ή αλλιώς διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών τους δικτυακού τόπου σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες για τη λειτουργία της Πύλης και με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, το Υπουργείο υποχρεούται να δώσει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και να τα θέσει στη διάθεση της αιτούσας Αρχής.

Το Υπουργείο δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Μεταφορά και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) ή στον πάροχο υπηρεσιών νέφους του Ελληνικού Δημοσίου (g-cloud) που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών δύναται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.), ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία και παρέχει στο Υπουργείο και στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υπηρεσίες υποστήριξης του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να διαβιβάσει, κατόπιν επιλογής του χρήστη, κάποια προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη (π.χ. φορείς), στα οποία ο ίδιος ο χρήστης επιλέγει να αποστείλει την ανατροφοδότηση για τον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Το Υπουργείο, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση του ΕΜΔΔ και των υπηρεσιών του, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΔΔ, ήτοι:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής αυτών προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί - τη συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης

Ικανοποίηση δικαιωμάτων - Εγγυήσεις - Χρόνος Διατήρησης

Συνολικά το Υπουργείο διασφαλίζει ότι: Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο δικαίωμα που ασκήθηκε από το Υποκείμενο των δεδομένων, του Υπουργείο θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβάσιμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν) για τα Υποκείμενα.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πολιτική για τα αρχεία τύπου Cookies

Γενικά

O δικτυακός τόπος του ΕΜΔΔ ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα») με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

Τα Cookies βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου Cookies που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της Πύλης.

Ποια Cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από το «Μίτος»

Ο δικτυακός τόπος του ΕΜΔΔ όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies. Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται:

 • Αναγκαία

Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

 • Προτίμησης

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

 • Στατιστικά

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Κατάλογος - Καταγραφή - Κατηγοριοποίηση Cookies Πύλης

Όνομα Κατηγορία Σκοπός Πηγή Λήξη
AUTH_SESSION_ID Αναγκαία Προστίθεται απο το λογισμικό Keycloak και χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των χρηστών. login.mitos.gov.gr Συνεδρία χρήσης
AUTH_SESSION_ID_LEGACY Αναγκαία (βλ. AUTH_SESSION_ID ) login.mitos.gov.gr Συνεδρία χρήσης
KC_RESTART Αναγκαία (βλ. AUTH_SESSION_ID ) login.mitos.gov.gr Συνεδρία χρήσης
mitos_el__session Αναγκαία Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του συνδεδεμένου χρήστη και επιτρέπει την πρόσβαση σε σελίδες διαχείρισης. mitos.gov.gr Συνεδρία χρήσης
_pk_id.7.8ce2 Στατιστικά Προστίθεται απο το λογισμικό Matomo και υπολογίζει δεδομένα επισκεπτών, περιόδου σύνδεσης και καμπάνιας και επίσης παρακολουθεί τη χρήση του ιστότοπου για την αναφορά αναλυτικών στοιχείων του ιστότοπου. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία για να αναγνωρίζει μοναδικούς επισκέπτες. mitos.gov.gr 1 Χρόνος
_pk_ses.7.8ce2 Στατιστικά Προστίθεται απο το λογισμικό Matomo και χρησιμοποιείται μαζί με το _pk_id.7.8ce2 για τους ίδιους σκοπούς. mitos.gov.gr 30 λεπτά


Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει Cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Επικοινωνία

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mindigital.gr ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.