Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε Στελέχη Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1215f51f-0d5b-454c-81e3-48cf7df0be98 121551

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 έως 50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη παροχή άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για να ασκήσουν ιδιωτικό έργο παράλληλα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τα στελέχη εκπαίδευσης πρέπει να έχουν άδεια από τον προϊστάμενό τους, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. .

Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου. Κατ εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωραρίου τους.

Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται αμελλητί, εντός δέκα (10) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που πρόκειται για επιλογή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., αρκεί να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας κατά τον ν. 2690/99
    
    1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία.

    4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοση της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε Στελέχη Εκπαίδευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές • Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και να μην συνιστά άσκηση εμπορίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να μην συνιστά άσκηση εμπορίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Άλλο Θετική σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Εντός δέκα (10) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν εφόσον πρόκειται για επιλογή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π.

       Όχι Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από το είδος του ιδιωτικού έργου/απασχόλησης (λ.χ. αν πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση έργου ή εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή το σχέδιο της σύμβασης ή απόφαση ανάθεσης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π.. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από το είδος του ιδιωτικού έργου/απασχόλησης (λ.χ. αν πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση έργου ή εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή το σχέδιο της σύμβασης ή απόφαση ανάθεσης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π..       Σημειώσεις: Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή στο σχέδιο σύμβασης θα αναφέρονται το έργο, οι ημέρες, οι ώρες το είδος της απασχόλησης και η συμφωνηθείσα αμοιβή του αιτούντα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 31 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 377 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Τροποποίησε παρ. 9 άρ. 58 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α και διόρθωση σφάλματος Α60/2013) : Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α 26), ως ιδιωτικό έργο. Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής: α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. γ) Τα λοιπά στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατ εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 31του Υπαλληλικού Κώδικα, ή η έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ) του τρίτου εδαφίου, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωραρίου τους. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται αμελλητί, εντός δέκα (10) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν. Η παράλειψη εμπρόθεσμης ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα, περί άσκησης εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας. Για την παροχή υπηρεσιών προς το Ι.Ε.Π. θεωρείται ότι, για τα στελέχη εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια ισχύος επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 10 4076 2012 159 Α

       Περιγραφή Πρόσθεσε εδάφια στο τέλος της παρ. 9 άρ. 58 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α και διόρθωση σφάλματος Α60/2013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100159

      • Νόμος 58 παρ.9 4075 2012 89 Α

       Περιγραφή παρ. 9 άρ. 58 Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α) Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Α 60/2013)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100089

      • 1 Υποβολής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά. Σε περίπτωση που πρόκειται για επιλογή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., αρκεί να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν εντός δέκα (10) ημερών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών καθώς και αν πρόκειται για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη συναφές με τα καθήκοντα, οπότε δε χρειάζεται να διαβιβαστεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή αν πρόκειται για συμμετοχή σε πράξη ΕΣΠΑ που υλοποιείται από το ΙΕΠ, οπότε αρκεί η ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την έκδοση σύμφωνης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η διαβίβαση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γίνεται εφόσον δεν πρόκειται για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη συναφή με τα καθήκοντά τους.

       Ναι Όχι


      • 4 Σύμφωνη γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το συμβούλιο εκδίδει σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση ή μη στον/στην υπάλληλο άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η άδεια εκδίδεται εφόσον έχει εκδοθεί θετική σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, άλλως γίνεται κοινοποίηση της αρνητικής σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

       Ναι Ναι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας με τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης του ΙΕΠ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ       Σημειώσεις Σε περίπτωση που πρόκειται για επιλογή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., αρκεί να γνωστοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν εντός δέκα (10) ημερών.

       Ναι Ναι


      • 8 Κοινοποίηση της απόφασης για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον /στην υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.