Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξης (με εξετάσεις)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7bc3512a-cbe3-4bd6-8f20-a5b480ddeb29 772679

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5 έως 6

  Κόστος

  143

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία απόκτησης άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι: Πρώτο μέρος - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την ένταξη υποψηφίων σε πρόγραμμα εξετάσεων. Δεύτερο μέρος - Συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την διαβίβαση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης. Τρίτο μέρος - Έκδοση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την παραλαβή άδειας από τον αιτούντα

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Διάρκεια Ισχύος

  8 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Κατά το στάδιο της διαδικασίας που αφορά στην έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, στην περίπτωση της παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004). Επίσης, στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης όπου ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή σε περίπτωση που η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

     NACE

     • 25.62 Μεταλλοτεχνία
     • 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
     • 33.12 Επισκευή μηχανημάτων
     • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
     • 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
     • 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
     • 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
     • 33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
     • 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή A Τάξης

       Επίσημος τίτλος

       Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή A Τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης – 1ο μέρος: Υποβολή αίτησης για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης-1ο μέρος: Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του κατά την υποβολή της αίτησης.

        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης-1ο μέρος: α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και να διαθέτει τη σχετική προϋπηρεσία σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις αναλόγως του αποδεκτού τίτλου σπουδών που κατέχει είτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντίστοιχη ισοτιμία και ειδικότητα αυτού ή β) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας (ΑΤΕΕΝ) και να του έχει χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Περιφέρεια.

        Όχι Όχι

       • 5 Προϋπηρεσίας Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει Βεβαίωση Αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Διπλωματούχου μηχανικού - με εγγραφή του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) - ειδικότητας Μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ή Χημικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων - πτυχίο ΤΕΙ - με την κτήση του πτυχίου τους - ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 3 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 10 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ) ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει αντίστοιχα να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 14 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), οφείλει αντίστοιχα να έχει προϋπηρεσία 18 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκ/σεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.), Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 18 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ),ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 12 μήνες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας) οφείλει να έχει προϋπηρεσία 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 24 μήνες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Α΄ τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης (επέκταση). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οποιασδήποτε των άνω κατηγοριών έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου ή σπουδών σχολών της ημεδαπής με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τους τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με το τίτλο σπουδών. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, η προϋπηρεσία αυτών είναι αντίστοιχη με την αναγνώριση που έχει λάβει. Γενικά για την απόκτηση των αδειών ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων.

        Όχι Όχι

       • 6 Εκπαιδευτικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής της άδειας οφείλει να το αποδείξει με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών

        Όχι Όχι

       • 1 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α τάξης 31 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση Έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 33 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 3 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη πρακτική Εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 79 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο α) της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης ή β) της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης ή ή γ) της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ, ΣΑΕΠ). 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης. Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές φωτοαντίγραφο α) της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης ή β) της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης ή ή γ) της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ, ΣΑΕΠ). 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Ανάλογα με τη σχέση εργασίας διακρίνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια , η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Ανάλογα με τη σχέση εργασίας διακρίνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια , η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Αντίγραφο τίτλου σπουδών. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο τίτλου σπουδών. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφίες

        Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: 3ο μέρος της διαδικασίας: Έκδοση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από καταργούμενες σχολές της ημεδαπής πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Αποδεικτικό σπουδών

        Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από καταργούμενες σχολές της ημεδαπής πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι

       • 7 6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι

       • 8 5. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        5. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι

       • 9 4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι

       • 10 3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        3. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι

       • 11 2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι

       • Νόμος 1-16 με τροποποίηση στα άρθρα 1,2,3,5 και 16 3982 2011 143 Α

        Περιγραφή Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας / Τροποποιήσεις: - Νόμος 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/2021) αρ. 35 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας, εκπροσώπηση φορέων στις εξεταστικές επιτροπές) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία Περιφέρεια) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 (ΑΔΑ: Ω19Ξ4653ο7-ΘΜΥ) σηµείο 3γ) της υποπαρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 - Διευκρινήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 3982/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVgr1rO34h1hjV sLU0vLevVZXls1tpxUY5lmlra5iW

       • Προεδρικό Διάταγμα 6 και 13 122 2014 196 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 115 2012 200 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4608/2019 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 1 του π.δ. 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 15 - Προσθήκη παρ. 12 στο π.δ. 115/2012 (Απουσία συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στην Περιφέρεια) και αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 αρ. 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubsB aUddb8dsREMa9j8cu1813KpSob8D7IU9XkGdkLW

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8774 2018 430 Β

        Περιγραφή Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8gIlI0rlzRk55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZAE2E0xyNlNbbtbWdoXrF5VHg269wI6fsU0NUca5AEv

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 455/22/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 32 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6./ 2013 34 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 457 2013 33 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4./ 2013 3133 Β

        Περιγραφή Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8VUSpgL HkaC4ndCieBbLVuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtXHTFKrEB5r8fZHvvRkcREWPg6fxuXOIT Sz3t6eJF6Y

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./ 2013 21 Β

        Περιγραφή Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και εξεταστέα ύλη Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών του Παραρτήματος Δ/ Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 18 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Θητεία εξεταστικής Επιτροπής) - Κ.Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 10228/Β/2013) περ. 1 αρ. 1 - Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας), παρ. 2 - Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Παραρτήματα)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8Iqk9pJn1S jtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijJ5Ooj-UqQmtk2S9Y1tcvYU9sq8NGe9HooxNVu6F0ZoX

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 46214/146/ 2017 203 Υ.Ο.Δ.Δ.
       • 1 1ο μέρος: Παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας / ΚΕΠ-ΕΚΕ).

        Όχι Όχι


       • 2 1ο μέρος: Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείου Πρωτοκόλλου Περιφέρειας/ ΚΕΠ-ΕΚΕ).

        Όχι Όχι


       • 3 1ο μέρος: Διαβίβαση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφέρειας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 4 1ο μέρος: Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης σε Προϊστάμενο Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα προαπαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 5 1ο μέρος: Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης σε στέλεχος του τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά σε στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 6 1ο μέρος: Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις Ο έλεγχος ορθότητας στοιχείων που τεκμηριώνουν την προϋπηρεσία είναι δειγματοληπτικός, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος. Ο έλεγχος ορθότητας ειδικά ως προς τη γνησιότητα του τίτλου σπουδών του ενδιαφερόμενου είναι δειγματοληπτικός της τάξεως του 5%.

        Όχι Όχι


       • 7 1ο μέρος: Σύνταξη ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 8 1ο μέρος: Υπογραφή ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

        Όχι Όχι


       • 9 1ο μέρος: Υπογραφή ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 10 1ο μέρος: Αποστολή αντιγράφου ενημερωτικού εγγράφου για ελλείψεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο του ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση κι εφόσον κριθεί πλήρης να του χορηγηθεί Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 11 1ο μέρος: Υποβολή απόντων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν από την αίτησή του. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 2 έως και 6 όπως: υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση).

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά η διαδικασία τερματίζεται χωρίς την έκδοση κάποιου σχετικού εγγράφου από την οικεία Περιφέρεια.

        Όχι Όχι


       • 12 1ο μέρος: Έλεγχος νέων δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει εκ νέου την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα νέα συνημμένα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 13 1ο μέρος: Διαβίβαση εγγράφων στην εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον από την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου προκύπτει η αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει τα σχετικά στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει πρακτικό προϋπηρεσίας.

        Σημειώσεις Τα σχετικά έγγραφα αφορούν στην αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου και στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

        Όχι Όχι


       • 14 1ο μέρος: Σύνταξη Πρακτικού Προϋπηρεσίας του υποψηφίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Περιφέρειας εξετάζει τα δικαιολογητικά και συντάσσει Πρακτικό Προϋπηρεσίας του υποψηφίου, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το διαβιβάζει στο Τμήμα Επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 15 1ο μέρος: Καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο - Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣ-ΠΑ και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 16 1ο μέρος: Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 17 1ο μέρος: Υπογραφή του σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το προωθεί προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

        Όχι Όχι


       • 18 1ο μέρος: Υπογραφή του σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

        Όχι Όχι


       • 19 1ο μέρος: Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

        Σημειώσεις Η βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών έχει ισχύ δέκα μηνών.

        Όχι Όχι


       • 20 1ο μέρος: Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης για τα εξέταστρα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους στο Τμήμα Επαγγέλματος ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Σημειώσεις 1) Η υποβολή των αποδεικτικών πληρωμής από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 2 έως και 6 : υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση). 2) Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι μηνών.

        Όχι Όχι


       • 21 1ο μέρος: Διαβίβαση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και πρακτικού μέρους στην υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 22 1ο μέρος: Ένταξη υποψηφίων σε Πρόγραμμα Εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Η υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών, τις ομαδοποιεί και τις εντάσσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 23 2ο μέρος: Ανακοίνωση εξετάσεων, υποψηφίων και εξεταστικών κέντρων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Η υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων, ανακοινώνει τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις, τις ημερομηνίες της εξέτασης και τη κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας, όπου οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα.

        Όχι Όχι


       • 24 2ο μέρος: Θεωρητική εξέταση ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 25 2ο μέρος: Αποτυχία εξέτασης του θεωρητικού μέρους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ) και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους εκ νέου.

        Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο θεωρητικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο θεωρητικό στάδιο της εξέτασης.

        Ναι Ναι


       • 26 2ο μέρος: Σύνταξη πρακτικού εξέτασης του θεωρητικού μέρους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του θεωρητικού μέρους με την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

        Σημειώσεις Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στο θεωρητικό μέρος υποβάλλονται στην εξέταση του πρακτικού μέρους.

        Ναι Όχι


       • 27 2ο μέρος: Πρακτική εξέταση ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο πρακτικό μέρος από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 28 2ο μέρος: Αποτυχία εξέτασης του πρακτικού μέρους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ), το Πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του πρακτικού μέρους.

        Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο πρακτικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο πρακτικό στάδιο της εξέτασης.

        Ναι Ναι


       • 29 2ο μέρος: Σύνταξη πρακτικού εξέτασης πρακτικού μέρους - Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του πρακτικού μέρους με τις αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων και εκδίδει Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης για τους επιτυχόντες.

        Ναι Όχι


       • 30 2ο μέρος: Διαβίβαση Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας.

        Σημειώσεις Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της έδρας της αρμόδιας Περιφέρειας, η οποία έχει την επιμέλεια διενέργειας του θεωρητικού ή του πρακτικού μέρους αντίστοιχα το οποίο προωθεί το σύνολο των εγγράφων, τα πρακτικά εξέτασης, τις λίστες επιτυχόντων και αποτυχόντων και τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του ενδιαφερόμενου

        Όχι Όχι


       • 31 3ο μέρος: Απόφαση χορήγησης άδειας της οικείας Περιφέρειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας: Απαιτείται απόφαση της οικείας Περιφέρειας η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

        Όχι Όχι


       • 32 3ο μέρος: Ενημέρωση στο Ενιαίο Μητρώο και τήρηση αρχείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας: Το Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί τις άδειες στο Ενιαίο Μητρώο ΟΠΣΠΑ το οποίο ενημερώνεται με τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία και τηρεί αρχείο.

        Όχι Όχι


       • 33 3ο μέρος: Έκδοση του εντύπου της άδειας – Ενημέρωση ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος εκδίδει την άδεια και ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει να την παραλάβει.

        Όχι Όχι


       • 34 3ο μέρος: Παραλαβή της άδειας από τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος παραδίδει την άδεια στον αιτούντα μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του.

        Σημειώσεις Η άδεια φέρει την σφραγίδα της υπηρεσίας και την υπογραφή του κατόχου.

        Όχι Όχι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.