Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης (με εξετάσεις)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0835ff37-03cf-4427-88d7-fd68b9f84dca 198615 Authorisation for Taking an Examination to Obtain the Electric Arc Welder Chief Technician Licence of Class B

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

135 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απόκτησης άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι:
 • Πρώτο μέρος - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης, με τελικό στάδιο την ένταξη υποψηφίων σε πρόγραμμα εξετάσεων.
 • Δεύτερο μέρος - Συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης, με τελικό στάδιο τη διαβίβαση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης.
 • Τρίτο μέρος - Έκδοση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης, με τελικό στάδιο την παραλαβή άδειας από τον αιτούντα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

8 έτη

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Αφορά το 1ο μέρος της διαδικασίας - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά το στάδιο της έγκρισης συμμετοχής σε εξετάσεις, στην περίπτωση της παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44). Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή σε περίπτωση που η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

    NACE

    • 25.62 Μεταλλοτεχνία
    • 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
    • 33.12 Επισκευή μηχανημάτων
    • 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
    • 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
    • 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
    • 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
    • 33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
    • 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης

      Επίσημος τίτλος

      Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης, με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Ενιαίο Μητρώο Προσώπων (Φ/Ν) που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης (επέκταση ειδικότητας) ή γ) Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του π.δ. 115/2012 ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής οφείλει να είναι κάτοχος κάποιου από τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντίστοιχη ισοτιμία και ειδικότητα αυτών και η προϋπηρεσία του να προσμετρηθεί αναλόγως με το τίτλο σπουδών ή δ) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από τον αρμόδιο φορέα της χώρας (ΑΤΕΕΝ) και να του έχει χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Περιφέρεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 2 μηνών ή - πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) του Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών ή - πτυχίο Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 10 μηνών ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, οφείλει να έχει προϋπηρεσία 18 μηνών. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής και δεν έχει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Β΄ τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή (επέκταση). Αν ο ενδιαφερόμενος οποιασδήποτε των άνω κατηγοριών έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών της ημεδαπής με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τους τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με τον τίτλο σπουδών. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, η προϋπηρεσία αυτών είναι αντίστοιχη με την αναγνώριση που έχει λάβει. Γενικά, για την απόκτηση των αδειών ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: Αν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής της άδειας οφείλει να το αποδείξει με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

       Όχι Όχι

      • 1 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης 23 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας. 33 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στην πρακτική εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας. 79 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άδεια διαμονής

       Αν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή. Βεβαίωση

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης. Άδεια εργασίας

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9197

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ). Απόφαση

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 6 Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας και συγκεκριμένα ο αριθμός άδειας και η εκδούσα αρχή, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης, ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας και συγκεκριμένα ο αριθμός άδειας και η εκδούσα αρχή, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης, ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 7 Αν ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει: α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αν ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει: α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4441

      • 8 Αν ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., προσκομίζει Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε αναλόγως ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αν ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., προσκομίζει Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε αναλόγως ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4441

      • 9 Αν ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, προσκομίζει Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται λεπτομερώς το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αν ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, προσκομίζει Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται λεπτομερώς το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4441

      • 10 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζει το Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, προσκομίζει το Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4441

      • 11 Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία Βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία Βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4441

      • 12 Αντίγραφο τίτλου σπουδών, εφόσον υπάρχει. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών, εφόσον υπάρχει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 13 Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Αποδεικτικό σπουδών

       Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από καταργούμενες σχολές της ημεδαπής πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 2825

      • 14 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: 2ο μέρος της διαδικασίας: Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8774/15/Φ.350/ 2018 430 Β

       Περιγραφή Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200430

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 46214/146/ 2017 203 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Καθορισμός Αποζημιώσεων των Εξεταστικών Επιτροπών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20171400203

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 455/22/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 32 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 34 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 457/25/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 33 Β

       Περιγραφή Παράβολα για την έκδοση αδειών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200033

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4./ 2013 3133 Β

       Περιγραφή Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4/ 2013 21 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και εξεταστέα ύλη Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών του Παραρτήματος Δ/ Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 18 - Τροποποίηση Παρ. 2 αρ. 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Θητεία εξεταστικής Επιτροπής) - Κ.Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 10228/Β/2013) περ. 1 αρ. 1 - Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας), παρ. 2 - Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Παραρτήματα)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200021

      • Προεδρικό Διάταγμα 6, 13 122 2014 196 Α

       Περιγραφή Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100196

      • Προεδρικό Διάταγμα 15-21 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/2020) παρ 5 άρθρο 34 - Τροποποίηση παρ. 3, 4 αρ. 7 του πδ 115/2012 (ενημέρωση ενιαίου μητρώου προσώπων και θεώρηση αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 15 - Προσθήκη παρ. 12 αρ 6 στο πδ 115/2012 (Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με σκοπό τη σύνταξη πρακτικού προϋπηρεσίας σε περίπτωση μη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στη περιφέρεια, - Τροποποίηση παρ 1γ αρ 18 του πδ 115/2012 (Αναγνώριση ισότιμων τίτλων σπουδών και αντίστοιχης ειδικότητας) - Τροποποίηση παρ. 1,αρ. 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών) - Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019) παρ. 2 Δ1 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 2αρ. 13 του πδ 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) αρ 16,17,18 – Τροποποίηση παρ 1, 3 αρ 112 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντικατάστασης υφιστάμενων αδειών και ημερομηνία θεώρησης) - Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) παρ 1 άρθρο 112 – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντιστοίχισης με αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Νόμος 1-16 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας / Τροποποιήσεις: - Νόμος 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/2021) αρ. 35 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας, εκπροσώπηση φορέων στις εξεταστικές επιτροπές) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία Περιφέρεια) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 (ΑΔΑ: Ω19Ξ4653ο7-ΘΜΥ) σηµείο 3γ) της υποπαρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 - Διευκρινίσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 3982/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • 1 1ο μέρος: Παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία (Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας / ΚΕΠ-ΕΚΕ).

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 1ο μέρος: Διαβίβαση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 1ο μέρος: Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα προαπαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 1ο μέρος: Χρέωση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά σε στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 1ο μέρος: Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος ορθότητας στοιχείων που τεκμηριώνουν την προϋπηρεσία είναι δειγματοληπτικός, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος. Ο έλεγχος ορθότητας ειδικά ως προς τη γνησιότητα του τίτλου σπουδών του ενδιαφερόμενου είναι δειγματοληπτικός της τάξεως του 5%.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 6 1ο μέρος: Σύνταξη ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 7 1ο μέρος: Υπογραφή ενημερωτικού σχεδίου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει τελικά το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου που αφορά στις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 1ο μέρος: Αποστολή αντιγράφου ενημερωτικού εγγράφου για ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο του ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερωθεί εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση κι εφόσον κριθεί πλήρης να του χορηγηθεί Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 1ο μέρος: Μη υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά η διαδικασία τερματίζεται χωρίς την έκδοση κάποιου σχετικού εγγράφου από την οικεία Περιφέρεια.

       Ναι Ναι


      • 10 Παραλαβή ελλειπόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που διαπιστώθηκε ότι απουσίαζαν από την αίτησή του. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 1 έως και 4 όπως: υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση).

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 11 1ο μέρος: Έλεγχος νέων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος ελέγχει εκ νέου την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα νέα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 12 1ο μέρος: Διαβίβαση εγγράφων στην εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου προκύπτει η αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει τα σχετικά στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή που συντάσσει πρακτικό προϋπηρεσίας.

       Σημειώσεις Τα σχετικά έγγραφα αφορούν στην αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου και στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 13 1ο μέρος: Σύνταξη Πρακτικού Προϋπηρεσίας του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Περιφέρειας εξετάζει τα δικαιολογητικά και συντάσσει Πρακτικό Προϋπηρεσίας του υποψηφίου, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών και το διαβιβάζει στο Τμήμα Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 14 1ο μέρος: Καταχώριση στοιχείων στο μητρώο - Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν ο φάκελος είναι πλήρης και ορθός, στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία στο στο οικείο μητρώο και λαμβάνει αυτόματα τον μοναδικό αριθμό της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 15 1ο μέρος: Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 16 1ο μέρος: Υπογραφή του σχεδίου Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης υπογράφει τελικά το σχέδιο Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 17 1ο μέρος: Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος αποστέλλει το ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. Η βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών έχει ισχύ δέκα μηνών.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 18 1ο μέρος: Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης για τα εξέταστρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους στο τμήμα Επαγγέλματος ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις 1) Η υποβολή των αποδεικτικών πληρωμής από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή (βλ. Βήματα 1 έως και 4: υποβολή, πρωτοκόλληση, διαβίβαση, χρέωση). 2) Τα παράβολα εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους της εξέτασης έχουν ισχύ έξι μηνών.

       Όχι Όχι


      • 19 1ο μέρος: Διαβίβαση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος διαβιβάζει ακριβές αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών και το αποδεικτικό κατάθεσης για τα εξέταστρα του θεωρητικού και πρακτικού μέρους στην υπηρεσία η οποία έχει την επιμέλεια της διενέργειας των εξετάσεων.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 20 1ο μέρος: Ένταξη υποψηφίων σε Πρόγραμμα Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία που διενεργεί τις εξετάσεις, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών, τις ομαδοποιεί και τις εντάσσει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.

       Σημειώσεις 1ο μέρος: Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 21 2ο μέρος: Ανακοίνωση εξετάσεων, υποψηφίων και εξεταστικών κέντρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία που διενεργεί τις εξετάσεις ανακοινώνει τους δικαιούχους συμμετοχής στις εξετάσεις, τις ημερομηνίες της εξέτασης και τη κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας, όπου οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 22 2ο μέρος: Θεωρητική εξέταση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο θεωρητικό μέρος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 23 2ο μέρος: Αποτυχία εξέτασης του θεωρητικού μέρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του θεωρητικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ) και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους εκ νέου.

       Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο θεωρητικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο θεωρητικό στάδιο της εξέτασης.

       Ναι Ναι


      • 24 Επιτυχής θεωρητική εξέταση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται επιτυχώς στο θεωρητικό μέρος από την αρμόδια επιτροπή.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 25 2ο μέρος: Σύνταξη πρακτικού εξέτασης του θεωρητικού μέρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του θεωρητικού μέρους με την αναλυτική κατάσταση των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

       Σημειώσεις Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στο θεωρητικό μέρος υποβάλλονται στην εξέταση του πρακτικού μέρους.

       Όχι Όχι


      • 26 2ο μέρος: Πρακτική εξέταση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις: Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται στο πρακτικό μέρος από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 27 2ο μέρος: Αποτυχία εξέτασης του πρακτικού μέρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν ο ενδιαφερόμενος αποτύχει στην εξέταση του πρακτικού μέρους, υποβάλλει στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ/ΕΚΕ) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις με συνημμένη τη Βεβαίωση Υποβολής Δικαιολογητικών (εφόσον είναι σε ισχύ), το Πρακτικό εξέτασης του θεωρητικού μέρους και το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις του πρακτικού μέρους.

       Σημειώσεις Εφόσον υπάρξει αποτυχία στο πρακτικό μέρος, η προθεσμία των δύο μηνών για τη χορήγηση άδειας ξεκινά από την ημερομηνία της νέας αίτησης του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή του στο πρακτικό στάδιο της εξέτασης.

       Ναι Ναι


      • 28 Επιτυχής πρακτική εξέταση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται επιτυχώς στο πρακτικό μέρος από την αρμόδια επιτροπή.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 29 2ο μέρος: Σύνταξη πρακτικού εξέτασης πρακτικού μέρους - Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων συντάσσει Πρακτικό Εξέτασης του πρακτικού μέρους με τις αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχόντων και εκδίδει Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης για τους επιτυχόντες.

       Σημειώσεις 2ο μέρος: Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 30 2ο μέρος: Διαβίβαση Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων διαβιβάζει τις Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της έδρας της αρμόδιας Περιφέρειας, η οποία έχει την επιμέλεια διενέργειας του θεωρητικού ή του πρακτικού μέρους αντίστοιχα το οποίο προωθεί το σύνολο των εγγράφων, τα πρακτικά εξέτασης, τις λίστες επιτυχόντων και αποτυχόντων και τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης στο Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 31 3ο μέρος: Απόφαση χορήγησης άδειας της οικείας Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση της οικείας Περιφέρειας η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 32 3ο μέρος: Ενημέρωση στο Ενιαίο Μητρώο και τήρηση αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Επαγγέλματος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καταχωρίζει τις άδειες στο Ενιαίο Μητρώο ΟΠΣΠΑ το οποίο ενημερώνεται με τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία και τηρεί αρχείο.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι


      • 33 3ο μέρος: Έκδοση του εντύπου της άδειας – Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας: Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος εκδίδει την άδεια και ενημερώνει τον αιτούντα να προσέλθει να την παραλάβει.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Όχι


      • 34 3ο μέρος: Παραλαβή της άδειας από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγέλματος παραδίδει την άδεια στον αιτούντα μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του. Η άδεια φέρει την σφραγίδα της υπηρεσίας και την υπογραφή του κατόχου.

       Σημειώσεις 3ο μέρος: Για την έκδοση της άδειας

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.