Άδεια Διατήρησης Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc727d20-cbfb-4bb1-91f0-c84ebf178f4a 727241

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς) και οι οποίες λειτουργούσαν στις 12 Μαρτίου 2012.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με την έκδοση άδειας διατήρησης δίνεται η δυνατότητα στις ανωτέρω υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους νόμιμα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο επαγγελματικός βίος του κτηνοτρόφου.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης περιλαμβάνει δύο στάδια. Το στάδιο έκδοσης της προσωρινής άδειας διατήρησης και το στάδιο έκδοσης της οριστικής άδειας διατήρησης. Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται και ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52, 12-3-2012), κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και η συνεπακόλουθη έκδοση έγκρισης λειτουργίας ή υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας με βάση το ν.4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, ακόμη και αν γίνει χρήση της δυνατότητας μείωσης των αποστάσεων με βάση τις παραγράφους 3 και 7 του ανωτέρω άρθρου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

1) Αίτηση προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και ακολούθως 2) Αίτηση οριστικής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, δια ζώσης ή ταχυδρομικά ή μέσω email, στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45, 9-3-1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη (π.χ. απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διατήρησης) μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, Άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Προσωρινή άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, Οριστική άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,


      • 1 Γεωγραφικές Η κτηνοτροφική εγκατάσταση βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για την οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση έγκρισης ίδρυσης με βάση το ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52, 12-3-2012), εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν.4056/2012, ακόμη και αν γίνει χρήση της δυνατότητας μείωσης των αποστάσεων με βάση τις παραγράφους 3 και 7 του ανωτέρω άρθρου.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει να ήταν εγκατεστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο (εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών) και με συγκεκριμένη δυναμικότητα, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52,12-3-2012).

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να είχε ιδρυθεί-κατασκευασθεί και να λειτουργούσε (δηλαδή να διέθετε ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52,12-3-2012), δηλαδή στις 12-3-2012.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η προσωρινή άδεια διατήρησης ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και αιτιολόγησης των λόγων μη τήρησης των προθεσμιών εκ μέρους του. Η ΔΑΟΚ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος έξι (6) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Συνεπώς, κατά το 2ο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης, το αίτημα έκδοσης οριστικής άδειας διατήρησης, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν λήξει η ισχύς της προσωρινής άδειας διατήρησης, δηλαδή εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγησή της και πλέον έξι (6) μηνών από τυχόν παράτασή της.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ο οποίος υποβάλλει την αίτηση για την άδεια διατήρησης και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια διατήρησης είναι εκείνος ο οποίος κατείχε το ζωικό κεφάλαιο και λειτουργούσε την κτηνοτροφική εγκατάσταση κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52, 12-3-2012). Κατ εξαίρεση, φορέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον οποίο έχει μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο μέχρι τις 4-8-2017, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια διατήρησης της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η άδεια διατήρησης θα εκδοθεί στο όνομα του φορέα αυτού.

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει να κατατάσσεται είτε στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, είτε κάτω των ορίων της περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022) (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).

       Όχι Όχι

      • 7 Ποσοτικές Η κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να διατηρεί τη δυναμικότητα που είχε κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Β 52, 12-3-2012). Αν η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υπερβαίνει το 25% του ανώτατου ορίου της περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, τότε θα πρέπει να μειωθεί μέχρι το 25%,. Η περιβαλλοντική κατηγορία Β ορίζεται στην υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022) (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).

       Όχι Όχι

      • 8 Περιβαλλοντικές Η νόμιμη λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης προϋποθέτει την εφαρμογή Ορθών Γεωργικών Πρακτικών για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του "Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" (ΦΕΚ Β 4855, 20-10-2021).

       Όχι Όχι

      • 9 Υγειονομικές Κάθε κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρεί τα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των εκτρεφομένων ζώων, σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 374/2001 (ΦΕΚ Α 251, 22-10-2001), 215/2003 και 216/2003 (ΦΕΚ Α 181, 02-07-2003) και το 179/1998 (ΦΕΚ Α 133, 19-06-1998).

       Όχι Όχι

      • 10 Φορολογικές Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Για την έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η προσωρινή άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52,, 12-3-2012). Έγγραφο

       Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52,, 12-3-2012).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να είναι : α) ο κωδικός εκμετάλλευσης (ή αριθμός καταχώρησης), αν έχει ήδη χορηγηθεί, από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) η Δήλωση ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), γ) σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Έγγραφα νομιμότητας χρήσης του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Έγγραφο

       Έγγραφα νομιμότητας χρήσης του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Πρόκειται για έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Ζωοτεχνική μελέτη Μελέτη

       Ζωοτεχνική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ζωοτεχνική μελέτη υποβάλλεται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Περιλαμβάνει: Α) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. Β) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων. Γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Δ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και τυχόν υφιστάμενα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίζονται οι όψεις, η κάτοψη και η τομή τους. Ε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. ΣΤ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και πηγών ύδατος. Ζ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, καθώς και τελεσιδικία αυτής που εκδίδεται από το αρμόδιο Δασαρχείο. Απόφαση

       Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, καθώς και τελεσιδικία αυτής που εκδίδεται από το αρμόδιο Δασαρχείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για έγγραφο του οικείου Δασαρχείου, εφόσον στην περιοχή, που λειτουργεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, δεν έχουν αναρτηθεί ή θεωρηθεί δασικοί χάρτες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α 289, 29-12-1979) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρτημένου ή θεωρημένου δασικού χάρτη, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α΄56, 13-4-2017). Όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης και εκδίδεται αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας, η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Απόφαση

       Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες εκδίδεται εφόσον η περιοχή, που λειτουργεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, εμπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153, 28-6-2002). Στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας δυναμικότητας, η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Δήλωση

       Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είναι ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας δυναμικότητας είναι όσες κατατάσσονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022) (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 46296/8-8-2013 (ΦΕΚ Β 2002, 14-8-2013) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά της δήλωσης ΠΠΔ περιλαμβάνουν τα προαναφερόμενα με αύξοντα αριθμό 4 και 5 δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Άδεια προσωρινή διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε ισχύ. Προσωρινή άδεια

       Άδεια προσωρινή διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση για το αίτημα έκδοσης οριστικής άδειας διατήρησης είναι να έχει χορηγηθεί και να είναι σε ισχύ η προσωρινή άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3696

      • 8 Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ - Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ - Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης, κατά την έκδοση της οριστικής άδειας διατήρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 9 Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων, όπως οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με το ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α 167, 3-11-2017). Έγγραφο

       Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων, όπως οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με το ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α 167, 3-11-2017).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για δικαιολογητικά νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούνται κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης, κατά την έκδοση της οριστικής άδειας διατήρησης. Κατ εξαίρεση, τα ανωτέρω έγγραφα δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 4056 2012 52 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/diadikasia ekdosis adeias egatast.monadasN.4056.pdf

      • Νόμος Άρθρα 1 έως και 11 4859 2021 228 Α

       Περιγραφή Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/2020/fek228 271121 nomos4859.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 940/81279/26-7-2017 2017 2741 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν.4056/2012 (Α 52)

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/fek2741 040817.pdf

      • Εγκύκλιος 109/122248/17-11-2017 2017

       Περιγραφή Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/egkyklios109 122248 171117.pdf

       ΑΔΑ ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ

      • Νόμος 113 5007 2022 241 Α

       Περιγραφή ΑΡΘΡΟ 113 : Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παραγράφου 3 άρθρου 17α ν.4056/2012

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/2020/fek241 231222 nomos5007.pdf

      • Νόμος Άρθρο 4 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4: Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/2020/nomos4711 fek145 290720.pdf

      • Νόμος Άρθρα 43.1 και 43.5 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν.4056/2012.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/N 4235 2014.pdf

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 2022 841 Β

       Περιγραφή Κατάταξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ν.4014/2011 (Α 209). Παράρτημα VII, Ομάδα 7η "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", αύξων αριθμός σελίδας: 8432-8433.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn egkatastaseis/ya17185 1069 210222 fek841.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης προσωρινής άδειας διατήρησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτηση χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης και πρωτοκολλείται από αρμόδιο υπάλληλο.

       Σημειώσεις Υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ δια ζώσης ή με email και συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας δυναμικότητας (δηλαδή όσες κατατάσσονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022) (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις), ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, β) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, γ) ζωοτεχνική μελέτη. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας (δηλαδή όσες έχουν δυναμικότητα ζωικού κεφαλαίου κάτω των ορίων της περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022) (Παράρτημα VII, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις), ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) έγκριση από οικείο δασαρχείο όταν πρόκειται για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, β) έγκριση από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία υπό προϋποθέσεις, γ) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, δ) ζωοτεχνική μελέτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Διοικητικός έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση προσωρινής άδειας διατήρησης και το φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης προσωρινής άδειας διατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη αίτησης χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ, εξετάζει την αίτηση και τον φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει και εφόσον διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, απορρίπτει την αίτηση χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιτιολογημένα.

       Ναι Ναι


      • 4 Έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Σημειώσεις Εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης προσωρινής άδειας διατήρησης, η αρμόδια ΔΑΟΚ, εξετάζει την αίτηση και τον φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει και εφόσον διαπιστώνει ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, χορηγεί την αίτηση προσωρινής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιτιολογημένα.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή αίτησης έκδοσης οριστικής άδειας διατήρησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ δια ζώσης ή με email αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ο φάκελος δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση περιλαμβάνει: α) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ και β) έγγραφα νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων.

       Ναι Όχι


      • 6 Διοικητικός έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ ελέγχει την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και το φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτόπιος έλεγχος κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της 2ης αίτησης του ενδιαφερομένου (για την έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης), η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Σταυλισμού του άρθρου 4 του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52, 12-3-2012), διενεργεί επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στις υποδομές της υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση πρακτικού της Επιτροπής Σταυλισμού - Διαβίβασή του στη ΔΑΟΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής σταυλισμού στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας διατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Η αρμόδια ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας διατήρησης, εφόσον διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί την οριστική άδεια διατήρησης, εφόσον διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.