Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Πλανόδιου Εμπορίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c7a12d9-2a39-43a0-be80-1a573c57b4be 669867

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακών Ενοτήτων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή Πλανόδιου Εμπορίου. Επαγγελματίας πωλητής είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207), τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. Πλανόδιο εμπόριο είναι η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. Ο πωλητής δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας, αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής. Οι πωλητές δραστηριοποιούνται σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι

  πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κατ εξαίρεση οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης μπορούν να μένουν στάσιμοι σε σημεία, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών και για χρόνο που καθορίζονται από τους Δήμους της Χώρας.

  Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν προκήρυξης από τις Περιφέρειες. Αφορούν φυσικά πρόσωπα. Οι αδειούχοι επιλέγονται βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Τυχόν συναρμόδιες διοικητικές μονάδες: Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειών

  Διάρκεια Ισχύος

  5 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των περ. α΄ έως αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ αριθ. 55332/27.05.2022 υπουργικής απόφασης (Β΄2660) δηλαδή: αα) τα στοιχεία ταυτότητας αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αδ) τα πωλούμενα είδη, αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος), αστ) οι περιοχές δραστηριοποίησης για του πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο, αζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

     NACE

     • 47.8 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Πλανόδιου Εμπορίου

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και σε χρήση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS).

        Όχι Όχι

       • 3 Φορολογικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι φορολογικά ενήμερος.

        Όχι Όχι

       • 4 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος).

        Όχι Όχι

       • 6 Ιατρικές Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι

       • 7 Άλλο Ο ενδιαφερόμενος μοριοδοτείται βάσει κριτηρίων, όπως αναλυτικά ορίζονται στην 55332/27.05.2022 υπουργική απόφαση (Β 2660).

        Όχι Όχι

       • 1 Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή. Άλλο

        Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικό ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) Άλλο

        Αποδεικτικό ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Φορολογική ενημερότητα. Φορολογική ενημερότητα

        Φορολογική ενημερότητα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

        Ασφαλιστική ενημερότητα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος). Άδεια

        Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος). Δελτίο

        Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφα�ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφα�ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 1-68 4849 2021 207 Α

        Περιγραφή Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100207

       • Νόμος 134 4887 2022 16 Α

        Περιγραφή Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου εμπορίου - Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4849/2021

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100016

       • Νόμος 126 4964 2022 150 Α

        Περιγραφή Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών - Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή - Προσωρινές θέσεις - Έννοια κενών θέσεων - Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού - Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100150

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 18982 2022 925 Β

        Περιγραφή Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200925

        ΑΔΑ 96Z246ΜΤΛΡ-8ΕΛ

       • Υπουργική Απόφαση 981 2022 433 Β

        Περιγραφή Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200433

        ΑΔΑ 9Ω2Β46ΜΤΛΡ-ΥΗΩ

       • Υπουργική Απόφαση 55332 2022 2660 Β

        Περιγραφή Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 21061/25-02-2022 (Β’ 980) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202660

        ΑΔΑ ΨΨΒΗ46ΜΤΛΡ-301

       • Υπουργική Απόφαση 9170 2022 481 Β

        Περιγραφή Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200481

        ΑΔΑ ΡΤΨ46ΜΤΛΡ-ΒΩΤ

       • Υπουργική Απόφαση 21057 2022 981 Β

        Περιγραφή Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200981

        ΑΔΑ ΩΧΜΟ46ΜΤΛΡ-Α6Δ

       • Υπουργική Απόφαση 31687 2022 1530 Β

        Περιγραφή Καθορισμός περιεχομένου έκθεσης ελέγχου βεβαίωσης παράβασης της παρ.2 του άρθρου 61 του ν. 4849/2021.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201530

        ΑΔΑ ΨΔΛΠ46ΜΤΛΡ-2ΑΧ

       • 1 Δημοσίευση προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Δημοσίευση προκήρυξης από την οικεία Περιφέρεια για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών.

        Σημειώσεις Η προκήρυξη αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "Ανοικτή Αγορά" (Ο.Π.Σ.Α.Α.) με μέριμνα της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Στην προκήρυξη κατ ελάχιστο περιλαμβάνονται: τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους και τα όρια του χώρου δραστηριοποίησης.

        Όχι Όχι


       • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., εντός της ταχθείσας από την προκήρυξη προθεσμία, τις αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση των αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στις αιτήσεις.

        Όχι Όχι


       • 4 Προώθηση αίτησης στην Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη προωθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας - αξιολόγηση αιτήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης διενεργεί έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης

        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη γνωμοδοτικού πρακτικού αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό αποτελεσμάτων επί των αιτήσεων.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης.

        Όχι Όχι


       • 7 Απόφαση αποτελεσμάτων της προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης αποτελεσμάτων της προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 8 Υποβολή ενστάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

        Σημειώσεις Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.

        Όχι Όχι


       • 9 Εξέταση ενστάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης.

        Όχι Όχι


       • 10 Απόφαση επί ενστάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

        Σημειώσεις Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.

        Όχι Όχι


       • 11 Έκδοση της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση της άδειας πλανόδιου εμπορίου.

        Σημειώσεις Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

        Όχι Όχι


       • 12 Ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του ενδιαφερομένου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος "Ανοικτή Αγορά" (Ο.Π.Σ.Α.Α.) με τα στοιχεία της άδειας του νέου πωλητή.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αντλεί ψηφιακά την άδειά του από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Α.Α.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "Ανοικτή Αγορά" (Open Market)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.