Άδεια άνευ αποδοχών σε αστυνομικό υπάλληλο για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση487e99f7-d0b1-4556-9f6f-08e86dc3865f 271534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

18 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια άνευ αποδοχών σε αστυνομικό υπάλληλο για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό. Σύμφωνα με το αρ. 48 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) στο αστυνομικό προσωπικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασης του. Απευθύνεται σε αστυνομικούς υπαλλήλους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία.

Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώματα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το Διεθνή οργανισμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις. Ο χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης (μη καταβολή κρατήσεων), αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού.

Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με το διεθνή οργανισμό.

Τελευταία ενημέρωση

11/08/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ή Αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης

Σημειώσεις

Στην αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης αναφέρεται η θέση εργασίας απασχόλησης στον Διεθνή Οργανισμό ή Υπηρεσία ή Θεσμικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης απασχόλησης για το οποίο αιτείται τη συγκεκριμένη άδεια καθώς και ο τρόπος επιλογής του στην εν λόγω θέση εργασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας Ν. 2690/99. Η διοικητική αρχή οφείλει να αποφανθεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεραπείας από τον ενδιαφερόμενο.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Υπηρεσία που εξετάζει το αίτημα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση απόφασης) ή αρνητική (ενημέρωση του/της ενδιαφερομένου/νης για την απόρριψη του αιτήματος μέσω της Υπηρεσίας τους). Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια σε αστυνομικό για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές στο αστυνομικό προσωπικό για εργασία υπό καθεστώς σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικό προσωπικό, ειδικοί φρουροί, συνοριακοί φύλακες κλπ)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να υποβάλλει σχετική αίτηση ή αναφορά με την οποία αιτείται την εν λόγω άδεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη να αποδέχεται θέση για εργασία υπό καθεστώς σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του/της ενδιαφερομένου/νης στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασης του/της. Επί παραδείγματι, προηγούμενη απόσπαση στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα από 17/5/2016 έως 16/11/2016, δηλαδή έξι (6) μήνες, απαιτείται να έχει παρέλθει από την τελευταία απόσπασή του/της χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών. Εν προκειμένω, δικαιούται την εν λόγω άδεια μετά τις 15/11/2017.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει εξαντληθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Επιστολή (ή έγγραφο) από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/νη έγινε δεκτός/ή στην εν λόγω θέση εργασίας. Βεβαίωση

       Επιστολή (ή έγγραφο) από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/νη έγινε δεκτός/ή στην εν λόγω θέση εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 48 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Άρθρο 48 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. Άρθρο 48 Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό 1. Στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασης του. 2. Με την έγκριση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου ο αστυνομικός μετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας η ανωτέρω Υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του αστυνομικού στοιχεία, σχετικά με τα ουσιαστικά προσόντα και τις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον αξιολογούμενο, από τον προϊστάμενο του στον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διεθνή οργανισμό. 3. Ο αστυνομικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώματα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση ή αργίας με απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το διεθνή οργανισμό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις. 5. Ο χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού. 6. Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με το διεθνή οργανισμό. 7. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους αστυνομικούς που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να εργαστούν σε διεθνή οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α` 26).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • 1 Υποβολή αίτησης ή αναφοράς για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη υποβάλλει στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί αίτηση ή αναφορά για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για εργασία υπό καθεστώς σύμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Διατύπωση Γνώμης από τους Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/νες, στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών αυτών, διατυπώνουν απόψεις προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ιεραρχική υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ιεραρχική υποβολή του αιτήματος στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επί του ως άνω αιτήματος, οι ιεραρχικά προϊσταμένες Υπηρεσίες, διατυπώνουν απόψεις προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διατύπωση γνώμης από την Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διατυπώνει γνώμη αναφορικά με υποβληθέν αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ιεραρχική υποβολή του αιτήματος για τη λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει το αίτημα, το προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της, το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και το θέτει ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το υποβληθέν αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος εκδίδεται σχετική απόφαση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για εργασία σε Διεθνή Οργανισμό, η οποία επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο/νη μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου/νης για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέσω της Υπηρεσίας του/της.

       Όχι Όχι


      • 9 Μετάθεση του/της ενδιαφερόμενου/νης στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Με την έγκριση της άδειας ο/η ενδιαφερόμενος/νη μετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.