Άδεια αιμοδοσίας σε Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8af884f5-28b5-4fd5-b362-e0ea10fb0b93 888452

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές και απευθύνεται σε εθελοντές αιμοδότες πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης από την Υπηρεσία τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Χορήγηση άδειας αιμοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 106 του Π.Δ. 3/2014 (Α΄6)

Σημειώσεις

Στην αίτηση επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Αιμοδοτικής άδειες σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια αιμοδοσίας σε Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Για τη χορήγησή τους από τις Υπηρεσίες απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος, στην οποία θα αναγράφεται τα στοιχεία του αιμοδότη, την ημερομηνία αιμοδοσίας και το σκοπό δωρεάς αίματος (Τράπεζας αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος, χρήση από ασθενή εν ενεργεία πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος ή ιδιώτη ασθενή).

       Σύνδεσμος https://blooddonorregistry.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Αιμοδοσίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αιμοδοσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας, που χορηγείται στους αιμοδότες από τα αιμοληπτικά κέντρα ή τις Τράπεζες Αίματος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιμοδότη, η ημερομηνία αιμοδοσίας και ο σκοπός δωρεάς αίματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 106 3 2014 6 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 99) περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100006

      • Προεδρικό Διάταγμα 106 210 1992 99 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Δ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100099

      • Νόμος 15 3938 2011 61 Α

       Περιγραφή Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 19 : Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100061

      • 1 Υποβολή Αίτησης ή Δ.Υ. Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία που υπηρετεί με την οποία δηλώνει την επιθυμία να του/της χορηγηθεί αιμοδοτική άδεια ( δύο (2) ή τεσσάρων (4) ημερών).

       Σημειώσεις Μαζί με την αίτηση υποβάλλει και σχετική βεβαίωση αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος.Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται αν α) η προσφορά αίματος γίνεται για χρήση από την Τράπεζα αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος ή για χρήση ασθενούς εν ενεργεία πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος ή β) η προσφορά αίματος γίνεται για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της εγκυρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της σχεικής άδειας.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα, στους Εθελοντές Αιμοδότες χορηγείται: α) ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών στην περίπτωση που προσφέρουν αίμα ή αιμοπετάλια προς χρήση της Τράπεζας αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος, β) ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας δύο (2) ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίματος ή αιμοπεταλίων.

       Σημειώσεις α)Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την ημερομηνία αιμοδοσίας και σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αιμοδοσίας. Για τη χορήγησή τους από τις Υπηρεσίες απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας από τα κέντρα αιμοληψίας ή τις Τράπεζες αίματος. β)Ο χρόνος διάρκειας της αιμοδοτικής άδειας δεν λογίζεται ως χρόνος ασθένειας και δεν προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται για την παραπομπή του ασθενούς στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, είτε δεν επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες της χορήγηση της άδειας τις συκγερκιμένες ημέρες που αιτείται ο υπάλληλος, το αίτημα απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που καλύπτονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, αλλά δεν επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες την χορήγηση της αιμοδοτικής άδειας τις συγκεκριμένες ημέρες που αιτείται ο Υπάλληλος, ο εκάστοτε Διοικητής δύναται να του ζητήσει να επανέλθει εκ νέου με αίτηση του, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αιμοληψίας, στην οποία θα αιτείται την αιμοδοτική άδεια σε διαφορετικές ημερομηνίες.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.