Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών γαρίδα κόκκινη (Aristaemorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση48fda38b-b243-4d18-807b-4ecba5a9e422 483824

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας αλίευσης για αλιεία των ειδών α) γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) με κωδικό FAO (ARS) και β) γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus) με κωδικό FAO (ARA)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Αφορά μόνο σκάφη με άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66). Η εκφόρτωση των ανωτέρω ειδών, πραγματοποιείται στους καθορισμένους λιμένες για εκφόρτωση, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1967/2006.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση άδειας αλίευσης για την αλιεία των ειδών γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus)

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης. Οι ιδιοκτήτες με την αίτησή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η άδεια αλίευσης χορηγείται από την Υπηρεσία Αλιείας, μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης, της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να διαθέτει αλιευτική άδεια σε ισχύ

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να έχει άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 271/2576/09-01-2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 58)

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ελέγχεται αν έχει γίνει αίτηση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα και αν αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ). Απαιτούνται κωδικοί.

       Ναι Ναι

      • 4 Γεωγραφικές Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται από τη Γενική Δ/νση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 4023/64557/2014 (Β 1307) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ ζητείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, περιλαμβάνουν οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο της αδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ. Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο της αδειας αλιείας του σκάφους σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση για το φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας του σκάφους γίνεται από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων στο βήμα ελέγχου των δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Απόφαση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα, στο εν λόγω σκάφος Απόφαση

       Απόφαση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα, στο εν λόγω σκάφος

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες την αποστέλλουν στη Γενική Διευθυνση Αλιείας μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Αίτηση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα, για το εν λόγω σκάφος. Αίτηση

       Αίτηση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα, για το εν λόγω σκάφος.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Έλέγχεται αν έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας αλίευσης με το εργαλείο μηχανότρατα και αν αυτή έχει γίνει αποδεκτή στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων στο βήμα ελέγχου των δικαιολογητικών. Απαιτούνται κωδικοί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 6009

      • Υπουργική Απόφαση 4362/325384 2021 5448 Β

       Περιγραφή Καθορίζει τους όρους χορήγησης άδειας αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205448

      • Υπουργική Απόφαση 271/2576 2014 58 Β

       Περιγραφή Θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα) σύμφωνα με το βδ 666/66)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200058

      • 1 Αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης των εν λόγω ειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατατίθεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο αλιέα μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

       Σημειώσεις Τα αιτήματα χορήγησης των «αδειών αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη», υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας προκειμένου να δοθεί η Σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αιτήματα διαβιβάζονται μέχρι την 15η Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων η οποία εκδίδει σύμφωνη γνώμη.

       Σημειώσεις Τα αιτήματα χορήγησης των "αδειών αλίευσης των ειδών : γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη" υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας απο την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται απο την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας μέχρι την 15η Νοεμβρίου στη Δ/νση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, η οποία εκδίδει σύμφωνη γνώμη .

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών. Αν κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι σε ισχύ η αίτηση απορρίπτεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Σύμφωνης γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων εκδίδει τη σύμφωνη γνώμη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης χορήγησης άδειας αλίευσης για τα εν λόγω είδη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.