Άδεια αλίευσης μακρύπτερου τόννου και ξιφία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηadd8ff0e-3810-43a0-a4bf-f06a911a0b1c 973384

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 μήνες

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας αλίευσης για άσκηση αλιείας ξιφία και μακρύπτερου τόννου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση ειδικής άδειας μεγάλων πελαγικών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ) (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα ΟΣΠΑ εάν συντρέχουν τα κριτήρια αποκλεισμού 1 & 2 του άρθρου 3 της υ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35) Υπουργικής Απόφασης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας αλίευσης μακρύπτερου τόννου και ξιφία Χορήγηση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τεχνικές Εγκαταστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσKευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) , σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35/2020)

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να διαθέτει ενεργό λογαριασμό (ERS), και να καταγράφει τηναλιευτική τουδραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35). Απαιτούνται κωδικοί.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος να έχει αλιευτική άδεια (σύμφωνα με το βδ 666/66, Α΄160) σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει τα επιτρεπόμενα εργαλεία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4 της υπ αρ. 4189/340423/2019 ( Β΄35).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει αριθμό καταχώρησης Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35/2020) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται από τη Γενική Δ/νση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 4023/64557/2014 (Β 1307) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας, Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Επαγγελματική άδεια σε ισχύ σύμφωνα με το βδ 666/66 (Α΄160)

       Επαγγελματική άδεια σε ισχύ σύμφωνα με το βδ 666/66 (Α΄160)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 4189/340423 2020 35 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου, μακρύπτερου τόννου και ξιφία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200035

       ΑΔΑ Ψ29Υ4653ΠΓ-Θ3Ν

      • Απόφαση 228740083 2015 695 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την Ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΣΠΑ και καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα. Αρ. Πράξης : 2287/40083

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200695

      • 1 Είσοδος στο ΟΣΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ) μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

       Σημειώσεις 1. Η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό του πλοιοκτήτη, από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας με την προσκόμιση εξουσιοδότησης. 2. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποθήκευση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Περιγραφή Μετά την υποβολή της Αίτησης (ΒΗΜΑ 1) ο ενδιαφερόμενος αποθηκεύει την αίτηση

       Σημειώσεις Μετά την αποθήκευση της αίτησης παρέχεται στον χρήστη ο κωδικός παρακολούθησης της εξέλιξης της πορείας της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις γίνεται αυτόματα από το ΟΣΠΑ η αποδοχή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (ξιφία και μακρύπτερου)


       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η χορήγηση των αδειών αλίευσης, με την έκδοση Απόφασης από την Αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, η οποία καταχωρίζεται στο ΟΣΠΑ

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.