Άδεια αλίευσης με δίχτυ τράτας βυθού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda160bbc-8203-4c2d-b041-4a8495d68dd1 858095

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν το εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας με το εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ) για το σκάφος "..." (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ)

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ). Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον:

Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η αίτηση πρέπει να οριστικοποιείται, είτε από όλους τους ιδιοκτήτες του σκάφους με τους ατομικούς κωδικούς που διαθέτουν, είτε από το πρόσωπο που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών ή απο τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση εταιρίας. Ο πλοιοκτήτης/τες ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, έχουν την δυνατότητα να παραχωρήσουν τους κωδικούς του ΟΣΠΑ με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης. Η αρμόδια Περιφεριακή Υπηρεσία Αλιείας, ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της αίτησης και στη συνέχεια προχωράει στην αποδοχή της. Οι ιδιοκτήτες με την αίτησή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας, μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής Ημερολογίου Αλιείας. Η άδεια αλίευσης χορηγείται απο την Υπηρεσία Αλιείας, μετά τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης, μέσω του ΟΣΠΑ, της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η άδεια αλίευσης ανακαλείται μετά απο σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η παρακολούξηση των αποθεμάτων καταδεικνύει οτι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθοριστεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, ταυτοποίηση μέσω ΑΦΜ και κωδικό ΟΣΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια αλίευσης για αλιεία με δίχτυ τράτας βυθού (ΟΤΒ)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειας αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το βδ 666/66)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66) διενεργείται από αλιευτικά σκάφη τα οποία πέραν της ενεργής αλιευτικής τους άδειας, διαθέτουν και «άδεια αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού».

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται από τη Γενική Δ/νση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 4023/64557/2014 (Β 1307) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση ΑΦΜ και η κατοχή κωδικού στο ΟΣΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ ζητείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας και Λιμενικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν, περιλαμβάνουν οικονομικής φύσης υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Επαγγελματική άδεια σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ). Άδεια

       Επαγγελματική άδεια σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση 271/2576 2014 58 Β

       Περιγραφή Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200058

      • Εγκύκλιος 6068/116280 2015

       Περιγραφή Εγχειρίδιο χρήσης αιτήσεων άδειας αλίευσης με το εργαλείο τρατα βυθού με πόρτες ΟΤΒ

       Νομικές παραπομπές http://212.205.18.150/?q=help

      • 1 Είσοδος στο ΟΣΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing)

       Σημειώσεις Απαιτούνται κωδικοί.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος Πλοιοκτήτης/Αντίκλητος/Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), προς την Υπηρεσία Αλιείας της οικείας ΠΕ, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, από 1η μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Σημειώσεις 1. Η αίτηση υποβάλλεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας με την προσκόμιση εξουσιοδότησης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου. 2. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει το αίτημα (διαδικασία μέσω ΟΣΠΑ) http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Όχι Όχι


      • 4 Διασταύρωση στοιχείων αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται αυτόματα η διασταύρωση στοιχείων αλιέα και σκάφους μέσω ΟΣΠΑ. (OTB)http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Όχι Όχι


      • 5 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας, κατόπιν της αυτόματης διασταύρωσης των στοιχείων, αποδέχεται το αίτημα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση άδειας αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης εκδίδει την άδεια αλίευσης με το εργαλείο δίχτυ τράτας (OTB), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.