Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία ολοθούριων του γένους Holothuria spp

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1d14e331-e093-4a9c-a9aa-d60071df0a7c 652626

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, σχετικά με την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Τελευταία ενημέρωση

04/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλιεία ολοθούριων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98).

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας, Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία. Άδεια

       Αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 15 4859 2021 228 Α

       Περιγραφή 1. H προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α’ 90), περί άδειας αλίευσης ολοθούριων, παρατείνεται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ. 261/1991 (Α’ 98), να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS). Μέχρι και την 30ή Απριλίου 2022 η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp. χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά την 30ή Απριλίου 2022, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).». 2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η Μαΐου 2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100228

      • Νόμος 77 4745 2020 214 Α

       Περιγραφή 1 Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), όπως αυτά προστέθηκαν με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής: «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2021, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά τις 22 Μαΐου 2021, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).». 2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η.5.2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100214

      • Νόμος 52 4647 2019 204 Α

       Περιγραφή 1 α) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), όπως αυτά προστέθηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), αντικαθίστανται ως εξής: «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2020, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά τις 22 Μαΐου 2020, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).» β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 23 Μαΐου 2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204

      • Νόμος 78 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Το π.δ. 48/2018 (Α΄ 90) τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98). Μετά τις 22 Μαΐου 2019, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 48 2018 90 Α

       Περιγραφή 1 Η αλιεία των ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης των ειδών αυτών. 2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS). 3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς την υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοσή της. 4. Η άδεια αλίευσης έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ή, εφόσον εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από την ημερομηνία έκδοσης της έως και την 30η Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η αίτηση για την αντίστοιχη περίοδο υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου και συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους. 5. Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε Μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 116 παρ. 1 περ. δ΄ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (ΕΕL 343, 22.12.2009, σ. 1). 6. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης σε σκάφος το οποίο κατά την προηγούμενη αλιευτική περίοδο έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος πάνω από δύο (2) φορές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100090

       ΑΔΑ ΩΙΗ44653ΠΓ-ΒΓ6

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας αλίευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση της άδειας αλίευσης πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους

       Όχι Όχι


      • 4 Υλοποίηση / Εφαρμογή Απόφασης από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη συμπλήρωση της άδειας αλιείας του σκάφους του. Ο προβλεπόμενος / απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης / διεκπεραίωσης καθορίζεται στην Απόφαση, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που την εκδίδει.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.