Άδεια αλιείας γόνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση534407cf-5f09-409d-bcae-8b430c1df047 960804

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αλιείας γόνου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

13/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση άδειας αλιείας γόνου

Σημειώσεις

Η αίτηση αναφέρει σαφώς την αιτία αδυναμίας προμήθειας της αναγκαίας ποσότητας γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία εδρεύει η ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλιεία γόνου

      Επίσημος τίτλος

      Σύμφωνη γνώμη χορήγησης αδειών αλιείας γόνου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τεχνικές Αδυναμία των υφιστάμενων ιχθυογεννητικών σταθμών να παρέχουν τον απαιτούμενο γόνο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 1 2647 1998 237 Α

       Περιγραφή Η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νομού της Περιφέρειας, μεταβιβάζεται στην Περιφέρεια (παρ. 1Ε, περ. 1).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100237

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 97 1993 40 Α

       Περιγραφή Η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε επίπεδο χώρας, παραμένει στον Υπουργό, εκτός της περίπτωσης που το αίτημα αλιείας γόνου αναφέρεται σε επίπεδο νομού και ο γόνος χρησιμοποιηθεί στα όρια του ίδιου νομού (παρ. Θ, περ. ε΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100040

      • Προεδρικό Διάταγμα Μόνον 54 1978 10 Α

       Περιγραφή Επιτρέπεται η αλιεία γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, για την αποκλειστική χρησιμοποίηση αυτού, είτε προς εμπλουτισμό φυσικών ή τεχνητών ιχθυοτρόφων υδάτινων χώρων, είτε προς εκτροφή και ανάπτυξή του εντός ειδικών δεξαμενών (υδατοκαλλιέργειες) της χώρας. Η εν λόγω αλιεία διενεργείται κατόπιν ειδικής άδειας, χορηγούμενης με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση των Υπηρεσιών Αλιείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100010

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία εδρεύει η ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύμφωνη γνώμη χορήγησης άδειας αλιείας γόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σύμφωνη γνώμη εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση άδειας αλιείας γόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκδοση της άδειας αλιείας πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία εδρεύει η ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.