Άδεια για κατ' εξαίρεση Ξενάγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση64590dd1-dad3-4cbc-b97e-fd3129d51e1b 917106

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Χορήγηση Κατ Εξαίρεση Αδειών Ξενάγησης. Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού σε συγκεκριμένη γλώσσα, η ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό πραγματοποιείται με τη συνδρομή διερμηνέα που γνωρίζει τη γλώσσα των επισκεπτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου, να χορηγεί ειδική, κατ’ εξαίρεση άδεια ξενάγησης σε άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, αλλά έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2). Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου για κατ' εξαίρεση ξενάγηση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης για τη Χορήγηση Κατ Εξαίρεση Αδειών Ξενάγησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Αποδεικτικό τίτλου άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (και συγκεκριμένα της γλώσσας που αιτείται να ξεναγήσει κατ' εξαίρεση). Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό τίτλου άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (και συγκεκριμένα της γλώσσας που αιτείται να ξεναγήσει κατ' εξαίρεση).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίο Τμήματος Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Τμήματος Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 11 710 1977 208 Α

       Περιγραφή Σε εξαίρεση των οριζομένων στα άρθρα 2 και 3, δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα, έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100208

      • Νόμος 47 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Άρθρο 47 Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 710/1977 (Α΄ 283), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, η ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό πραγματοποιείται με τη συνδρομή διερμηνέα που γνωρίζει τη γλώσσα των επισκεπτών. β) Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού που μπορεί να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης με τη συνδρομή διερμηνέα σύμφωνα με την περίπτωση α΄, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγεί ειδική κατ’ εξαίρεση άδεια ξενάγησης σε άτομα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, σύμφωνα με το άρθρο 3, αλλά έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξεναγού και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2). Οι ανωτέρω πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), η οποία οφείλει να απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, καθώς και ο τόπος, όπου θα διεξαχθούν οι ξεναγήσεις.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • 1 Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού και στη συνέχεια διαβίβαση στην Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο Τμήμα Ξεναγών της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και χρέωση σε υπάλληλο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Ξεναγών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκ του νόμου).

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης στο Τμήμα Ξεναγών διαφοροποιείται ανάλογα με το φόρτο εργασίας, συνήθως δεν υπερβαίνει όμως τη μία εβδομάδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ), η οποία οφείλει να απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης κατ' εξαίρεση άδειας ξενάγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον η ΠΟΞΕΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών) απαντήσει θετικά και συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα ξεναγών η σχετική βεβαίωση της κατ΄ εξαίρεση ξενάγησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ηλεκτρονική διακίνηση του εγγράφου προκειμένου να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ξεναγών, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γεν. Δ/νσης.


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση επέκτασης της άδειας υπογράφεται ψηφιακά από την διοικητική ιεραρχία του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας για την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση της σχετικής βεβαίωσης επέκτασης της άδειας κατ΄ εξαίρεση ξενάγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της βεβαίωσης επέκτασης της άδειας κατ΄ εξαίρεσης ξενάγησης στον ενδιαφερόμενο ταχυδρομικά ή ειδοποίησή του προκειμένου να την παραλάβει αυτοπροσώπως, εφόσον το επιθυμεί.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ -ούσα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την εκδοθείσα άδεια ή μπορεί να επιλέξει να του/της αποσταλεί με συστημένη αλληλογραφία, με χρέωση του/της ιδίου/ίας.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.