Άδεια για τη Μελέτη, Ανάληψη, Επίβλεψη Έργου Συντήρησης και Λειτουργία Εργαστηρίων για τη Συντήρηση Αρχαιοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1854f98-e47e-4dac-bcc3-9aaabe9c25a0 102939 Licence for the Study, Undertaking, Supervision of a Conservation Project and Operation of Workshops for the Conservation of Antiquities and Works of Art, Movable and Immovable

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια για τη Μελέτη, Ανάληψη, Επίβλεψη Έργου Συντήρησης και Λειτουργία Εργαστηρίων για τη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Κινητών και Ακινήτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν διδαχθεί την ειδικότητα (π.χ. πέτρα, ψηφιδωτά, εικόνες, κλπ.) για την οποία ζητούν άδεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική στην αιτούμενη ειδικότητα μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον η επίβλεψη ανήκε σε Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή σε συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς κι η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτος μέλος της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εξωτερικού απαιτείται και αντίγραφο απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο με της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εξωτερικού απαιτείται και αντίγραφο απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο με της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Απόφαση

       Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 3 Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων ή αναλυτική βεβαίωση βαθμολογίας από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κτήσης του πτυχίου. Αποδεικτικό σπουδών

       Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων ή αναλυτική βεβαίωση βαθμολογίας από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κτήσης του πτυχίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Η προϋπηρεσία 24 μηνών σε εργασίες συντήρησης στην αιτούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, αποδεικνύεται στην περίπτωση φορέα του ΥΠΠΟΑ από αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από τον φορέα, στην οποία αναφέρονται τα ημερομίσθια αναλυτικά, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης από το οποίο προκύπτει η ειδικότητα. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Η προϋπηρεσία 24 μηνών σε εργασίες συντήρησης στην αιτούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, αποδεικνύεται στην περίπτωση φορέα του ΥΠΠΟΑ από αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από τον φορέα, στην οποία αναφέρονται τα ημερομίσθια αναλυτικά, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης από το οποίο προκύπτει η ειδικότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 5 Η προϋπηρεσία 24 μηνών σε εργασίες συντήρησης στην αιτούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, αποδεικνύεται στην περίπτωση λοιπών φορέων ως ακολούθως: Α. Υποπερίπτωση μισθωτού - από αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα, στην οποία αναφέρονται τα ημερομίσθια αναλυτικά, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης από το οποίο προκύπτει η ειδικότητα, συνοδευόμενη από βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα, καθώς και από βεβαίωση επίβλεψης από συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών. Β. Υποπερίπτωση ελεύθερου επαγγελματία με παροχή υπηρεσιών - από αντίγραφο σύμβασης όπου αναφέρεται το διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντα και βεβαίωση επίβλεψης από συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει προϋπηρεσία σε χώρες του εξωτερικού. Σε αυτήν την περίπτωση ο επιβλέπων συντηρητής δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών της Ελλάδας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Η προϋπηρεσία 24 μηνών σε εργασίες συντήρησης στην αιτούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, αποδεικνύεται στην περίπτωση λοιπών φορέων ως ακολούθως: Α. Υποπερίπτωση μισθωτού - από αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα, στην οποία αναφέρονται τα ημερομίσθια αναλυτικά, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης από το οποίο προκύπτει η ειδικότητα, συνοδευόμενη από βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα, καθώς και από βεβαίωση επίβλεψης από συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών. Β. Υποπερίπτωση ελεύθερου επαγγελματία με παροχή υπηρεσιών - από αντίγραφο σύμβασης όπου αναφέρεται το διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντα και βεβαίωση επίβλεψης από συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει προϋπηρεσία σε χώρες του εξωτερικού. Σε αυτήν την περίπτωση ο επιβλέπων συντηρητής δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών της Ελλάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 4441

      • Νόμος 1 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 - Άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε7 (Επαναφορά του τύπου της διαδικασίας σε άδεια και τροποποίηση προϋποθέσεων και διαδικασίας έκδοσης της άδειας)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Νόμος 40, 43 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Άρθρο 40: «Εργασίες σε ακίνητα μνημεία» - Άρθρο 43: «Εργασίες συντήρησης μνημείων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Νόμος 9 2557 1997 271 Α

       Περιγραφή Θεσμοί , μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης - Άρθρο 9: Ειδικές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100271

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΣΑΝΜ/Φ43α/1140/30090 2011 551 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200551

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωμένη την τυποποιημένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (η υποβολή μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ, ο υπάλληλος υποδοχής διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης ελέγχει καταρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο χρόνος ολοκλήρωσης του βήματος αυτού εξαρτάται από το αν απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και από την έγκαιρη ανταπόκριση του ενδιαφερόμενου στο αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος αίτησης από τη Γραμματεία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.4152/2013

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.4152/2013 προβαίνει σε πρώτο έλεγχο των δικαιολογητικών και αιτείται συμπληρωματικών στοιχείων (εφόσον χρειάζεται).

       Σημειώσεις Ο χρόνος ολοκλήρωσης του βήματος αυτού εξαρτάται από το αν απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και από την έγκαιρη ανταπόκριση του ενδιαφερόμενου στο αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη ημερήσιας διάταξης και διαβίβαση της αίτησης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.4152/2013

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.4152/2013 συντάσσει Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και διαβιβάζει την αίτηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

       Σημειώσεις Η ημερήσια διάταξη κλείνει 5 ημέρες περίπου πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύνταξη γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού συγκεντρωθεί ικανός αριθμών αιτήσεων (περίπου 6-7) και λαμβάνοντας υπόψη τη θεσμικά προβλεπόμενη προθεσμία των τριών μηνών για έκδοση απόφασης, η Επιτροπή συνεδριάζει, ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό γνωμοδότησης το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρό της.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό γνωμοδότησης, εκδίδει τη σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης χορήγησης άδειας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον η απόφαση είναι θετική, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων εγγράφει τον ενδιαφερόμενο, εφόσον δεν εργάζεται στο Δημόσιο, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και του αποστέλλει την απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 10 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Σημειώσεις Αν η απόφαση είναι αρνητική, αποστέλλεται η απόφαση απόρριψης από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.