Άδεια δειγματοληψίας και ανάλυσης δομικού υλικού (λίθων και κονιαμάτων) από χαρακτηρισμένα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbeabdb7a-670a-43ea-925a-27d75b8bce01 767439

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας δειγματοληψίας και ανάλυσης δομικού υλικού (λίθων και κονιαμάτων) από χαρακτηρισμένα ακίνητα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Αιτήματα ανάλυσης που απαιτούν λήψη δείγματος

β) Αιτήματα που δεν απαιτούν λήψη δείγματος αλλά προϋποθέτουν επέμβαση ή προκαλούν αλλοίωση στο υλικό

γ) Αιτήματα εξέτασης - ανάλυσης με μη επεμβατικές τεχνικές

δ) Αιτήματα όλων των παραπάνω κατηγοριών και για νεότερα ακίνητα μνημεία

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση δειγματοληψίας / ανάλυσης ακινήτων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και μέσω e-mail στο: tteap.detymea@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Η εξακρίβωση της ταυτότητας προκύπτει από τα στοιχεία του εισερχομένου εγγράφου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας δειγματοληψίας και ανάλυσης δομικού υλικού από χαρακτηρισμένα ακίνητα μνημεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Αιτιότητας Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ακινήτου που προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/Φ77/217149/140435/2243 2017

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών δειγματοληψίας και ανάλυσης κινητών και ακινήτων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού

       Νομικές παραπομπές https://www.culture.gov.gr/DocLib/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%20%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B9%CF%8E%CE%BD%2020 2 17%20%20.pdf

      • Νόμος 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Διαβίβαση αίτησης δειγματοληψίας/ανάλυσης ακινήτων μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική διαβίβαση αίτησης δειγματοληψίας/ανάλυσης ακίνητων μνημείων και εν γένει αρχαιολογικού υλικού συνοδευόμενη με εισήγηση της υπηρεσίας που την διαβιβάζει. Η υπηρεσία που διαβιβάζει την αίτηση μπορεί να είναι η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) -Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών ή/και η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ) - Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση Εγγράφου στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρέωση του εγγράφου στον αρμόδιο υπάλληλο που θα εξετάσει την υπόθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση πληρότητας φακέλου Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει χρεωθεί το έγγραφο εξετάζει τα επί μέρους στοιχεία όπως είναι συνημμένα σε αυτή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της απόφασης δειγματοληψίας ή/και ανάλυσης δομικού υλικού ακολουθεί η ανάρτηση στη Διαύγεια και η διεκπεραίωση της μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με κοινοποίηση στον φορέα ή πολίτη που υπέβαλε το αίτημα, τα εργαστήρια ανάλυσης τα οποία έχουν δηλωθεί στην αίτηση, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Ναι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση φακέλου εφόσον απαιτείται και εξέταση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο η υπηρεσία ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις α) τηλεφωνικά αν πρόκειται για θέμα διατύπωσης β) μέσω εγγράφου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν ο φάκελος έχει ελλείψεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης που αναγράφεται λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία προς εξέταση ή έχει διευκρινίσει τυχόν στοιχεία που χρίζουν διευκρίνισης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της απόφασης δειγματοληψίας ή/και ανάλυσης δομικού υλικού ακολουθεί η ανάρτηση στη Διαύγεια και η διεκπεραίωση της μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με κοινοποίηση στον φορέα ή πολίτη που υπέβαλε το αίτημα, τα εργαστήρια ανάλυσης τα οποία έχουν δηλωθεί στην αίτηση, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.