Άδεια διαμετακόμισης ειδών εκτός ελληνικής επικράτειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c037872-e2c5-40ff-bdaa-acf0955b61ed 561816

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας διαμετακόμισης με πλωτά / θαλάσσια μέσα, για τη μεταφορά μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με προορισμό άλλη χώρα, των παρακάτω ειδών: όπλα, πυροβόλα όπλα, τμήματα όπλων, ουσιώδη συστατικά μέρη όπλων (πχ. κάννη, υποδοχή), εξαρτήματα (πχ. σιγαστήρας), πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα χαιρετισμού και κρότου, εξομοιωτές σκοποβολής, ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ανωτέρω περιγραφόμενων ειδών, μέσω της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό άλλη χώρα. Η χορηγηθείσα Άδεια Διαμετακόμισης ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών ή μέχρι τη λήξη της άδειας εισαγωγής της χώρας προορισμού.

Μετά τη λήξη της, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας διαμετακόμισης. Η χορηγηθείσα άδεια δύναται να ανακληθεί με αιτιολογημένη απόφαση, για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας του εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος καθώς και στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Όταν επιβληθούν κυρώσεις από τον ΟΗΕ ή την Ε.Ε. ή άλλο Διεθνή Οργανισμό στη χώρα προέλευσης ή προορισμού του φορτίου ή σε τρίτη χώρα μέσω της οποίας θα διαμετακομιστεί το φορτίο. Στην τελευταία περίπτωση δύναται να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια διαμετακόμισης εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει επιστολή της αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, με την οποία θα εγκρίνεται η δυνατότητα διαμετακόμισης του συγκεκριμένου φορτίου, μέσω της χώρας σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας διαμετακόμισης.

Σημειώσεις

Η αίτηση για την διαμετακόμιση με πλωτά / θαλάσσια μέσα (θαλάσσια διαμετακόμιση) υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην περίπτωση που αφορά στην μικτή διαμετακόμιση (διαμετακόμιση με πλωτά και χερσαία μέσα), η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Ασφαλείας / Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας / Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών

Η αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την διαμετακόμιση με πλωτά / θαλάσσια μέσα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α. Τα στοιχεία του πλοίου ή των πλοίων φορτοεκφόρτωσης του υπό διαμετακόμιση φορτίου (όνομα, λιμάνι και αριθμό νηολογίου, χωρητικότητα, πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία, ονοματεπώνυμο πλοιάρχου). β. Τα στοιχεία κυκλοφορίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών και των οδηγών των χερσαίων μέσων μεταφοράς. γ. Τα στοιχεία του ναυλωτή, του φορτωτή και του παραλήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3009/2/21-γ/301 Β΄(ΦΕΚ Β 301/1994). δ. Το λιμάνι ή τον τόπο προέλευσης και προορισμού του υπό διαμετακόμιση φορτίου. ε. Τα λιμάνια προσεγγίσεως του πλοίου. στ. Τον προβλεπόμενο χρόνο πραγματοποίησης της διαμετακόμισης. ζ. Τον τόπο και τον χρόνο εναπόθεσης του υπό διαμετακόμιση φορτίου, εφόσον το φορτίο αυτό εκφορτωθεί. Σε περίπτωση όμως που το εν λόγω φορτίο μεταφορτωθεί, αναφέρονται τα στοιχεία του νέου μέσου.

η. Την ακριβή περιγραφή του υπό διαμετακόμιση φορτίου (είδος, ποσότητα, κατηγορία, κλάση κατά τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, λοιπά χαρακτηριστικά καθώς και αριθμό αναγνώρισης).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια διαμετακόμισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Σε όλες τις περιπτώσεις που τα υπο διαμετακόμιση φορτία εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων, που καθορίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κώδικες και Κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία, τηρούνται με μέριμνα του ενδιαφερομένου οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, στοιβασίας, αποθήκευσης και φύλαξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σε περίπτωση εκφόρτωσης των υπό διαμετακόμιση φορτίων η εναποθήκευση αυτών πραγματοποιείται σε ελεγχόμενους τελωνειακούς χώρους οι οποίοι πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους ασφαλείας, ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος κλοπής ή απώλειας των φορτίων αυτών, καθώς και η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό τελικού χρήστη ή αντίγραφο διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό τελικού χρήστη ή αντίγραφο διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην αίτηση επισυνάπτεται πιστοποιητικό τελικού χρήστη ή αντίγραφο διεθνούς πιστοποιητικού εισαγωγής, όταν πρόκειται για διαμετακόμιση πολεμικού υλικού ή εκρηκτικών υλών μη αμιγούς εμπορικής χρήσης (πεντρίτης - πενταπλαστίτης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Εξουσιοδότηση του αιτούντα από τον παραλήπτη του υπό διαμετακόμιση φορτίου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση του αιτούντα από τον παραλήπτη του υπό διαμετακόμιση φορτίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 4 Άδεια εισαγωγής του υπό διαμετακόμιση φορτίου στην χώρα του εξωτερικού (προορισμού). Άδεια

       Άδεια εισαγωγής του υπό διαμετακόμιση φορτίου στην χώρα του εξωτερικού (προορισμού).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 4 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Προεδρικό Διάταγμα 405 1996 272 Α

       Περιγραφή Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100272

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3009/2/21-γ 1994 301 Β

       Περιγραφή Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200301

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για τη διαμετακόμιση με πλωτά / θαλάσσια μέσα (θαλάσσια διαμετακόμιση), υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης στα συναρμόδια Υπουργεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση αντιγράφου της αίτησης (μετά συνημμένων) του ενδιαφερόμενου στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, για έγγραφη διατύπωση της γνώμης τους. Στην περίπτωση που αφορά στην μικτή διαμετακόμιση, το αντίγραφο της αίτησης (μετά συνημμένων) του ενδιαφερόμενου, διαβιβάζεται και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

       Σημειώσεις Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τα συναρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως τη γνώμη τους. Στην περίπτωση που αφορά στην μικτή διαμετακόμιση, η διατύπωση γνώμης, καλύπτει το σύνολο της μεταφοράς.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη σύμφωνης γνώμης συναρμόδιων Υπουργείων για έκδοση άδειας διαμετακόμισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λήψη σύμφωνης γνώμης των συναρμόδιων Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη του αιτήματος έκδοσης άδειας διαμετακόμισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Το αίτημα για έκδοση άδειας διαμετακόμισης δύναται να απορριφθεί με αιτιολογημένη απόφαση, για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας του εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος καθώς και στις κατωτέρω περιπτώσεις: α) Όταν επιβληθούν κυρώσεις από τον ΟΗΕ ή την Ε.Ε. ή άλλο Διεθνή Οργανισμό στη χώρα προέλευσης ή προορισμού του φορτίου ή σε τρίτη χώρα μέσω της οποίας θα διαμετακομιστεί το φορτίο. Στην τελευταία περίπτωση δύναται να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια διαμετακόμισης εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει επιστολή της αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών με την οποία θα εγκρίνεται η δυνατότητα διαμετακόμισης του συγκεκριμένου φορτίου μέσω της χώρας σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις. β) Όταν τα αναφερόμενα στην αίτηση του ενδιαφερόμενου είναι ελλιπή ή αποδειχθούν ανακριβή.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση άδειας διαμετακόμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της άδειας διαμετακόμισης στον ενδιαφερόμενο και στα συναρμόδια Υπουργεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.