Άδεια διενέργειας συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe22cc98e-a670-4741-9566-c1f326214560 229867

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση άδειας διενέργειας συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών (ανασκαφές, επιφανειακές, γεωφυσικές κτλ έρευνες) σε Φορείς (ξένες αρχαιολογικές σχολές και ελληνικά επιστημονικά ιδρύματα) οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν τέτοιου είδους έρευνες στην Ελλάδα (αρ. 35 και 36, του Ν 3028/2002).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τα άρ. 35, 36 και 38 του Ν. 3028/2002, την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/ 97550/263/5-3-2018 (ΦΕΚ 970/Β/19-3-2018) Υπουργική Απόφαση και την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/346785/244234/6748/1006/06-7-2020 Εγκύκλιο διενέργεια συστηματικής, αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα δύνανται να πραγματοποιούν ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί ή επιστημονικοί οργανισμοί της ημεδαπής, με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ειδικότερα για τις ξένες αρχαιολογικές σχολές υπάρχει περιορισμός στον ετήσιο αριθμό διενέργειας αρχαιολογικών ερευνών, καθώς δύνανται να πραγματοποιούν έως τρεις (3) έρευνες και άλλες τρεις (3) σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Οι αιτούντες τη διεξαγωγή συστηματικής, αρχαιολογικής έρευνας οφείλουν να καταθέτουν αίτημα (έως την 30η/11ου του προηγούμενου έτους) στην αρμόδια χωρικά Εφορεία Αρχαιοτήτων, με κοινοποίηση στις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Οι αιτήσεις οφείλουν να υποβάλλονται από το Διευθυντή της ξένης αρχαιολογικής σχολής ή από τον Πρόεδρο τομέα ή Διευθυντή τμήματος του Πανεπιστημίου ή τον επικεφαλής του επιστημονικού ιδρύματος, το οποίο φέρει την ευθύνη της έρευνας. Το αίτημα πρέπει να καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις και όρους, οι οποίοι ελέγχονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Συνοπτικά: - Η αιτιολόγηση της σκοπιμότητας πραγματοποίησης της έρευνας. - Το κύρος και η αξιοπιστία του Φορέα. - Το κύρος και η εμπειρία του Διευθυντή της έρευνας (ο Δντης οφείλει να έχει 5ετή ανασκαφική εμπειρία, δύο, συνθετικές, επιστημονικές δημοσιεύσεις και να μην έχει παραβεί τις ημερομηνίες κατάθεσης μελέτης, σύμφωνα με το άρ. 39 του Ν. 3028/2002 και τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά, δωροδοκία, πλαστογραφία, κλοπή, αποδοχή ή υπεξαίρεση προϊόντων εγκλήματος). - Η διεπιστημονική σύνθεση και εμπειρία της ερευνητικής ομάδας - Η επάρκεια τεχνικής υποδομής και προϋπολογισμού - Ο έως και πέντε (5) έτη προγραμματισμός της έρευνας, το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του πρώτου έτους και συνοπτικά της εκάστοτε (έως και 8 εβδομάδων) περιόδου. - Περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας. - Ο ακριβής προσδιορισμός του προς έρευνα χώρου, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το καθεστώς προστασίας του. - Η ύπαρξη επαρκούς και κατάλληλου χώρου για τη μελέτη και φύλαξη των ευρημάτων. - Έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, εφόσον η έρευνα διενεργείται σε δασική έκταση και είναι αναγκαίος ο καθαρισμός από τη βλάστηση

- Για τις συνεργατικές έρευνες, μεταξύ ξένης αρχαιολογικής σχολής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων (ξένη αρχαιολογική σχολή και αρχαιολογική υπηρεσία).

Τελευταία ενημέρωση

21/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Η αίτηση του Φορέα, με τα απαραίτητα συνοδευτικά, για τη διεξαγωγή συστηματικής, αρχαιολογικής έρευνας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας διενέργειας συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για να αιτηθεί ένας Φορέας άδεια διενέργειας συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας πρέπει αυτός να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνα (π.χ. να πρόκειται για τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου)

       Όχι Όχι

      • 1 Εισήγηση αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει το αίτημα για διενέργεια συστηματικής, αρχαιολογικής έρευνας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εισήγηση αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει το αίτημα για διενέργεια συστηματικής, αρχαιολογικής έρευνας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πιθανόν απαιτείται και εισήγηση της χρονικά αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας, εάν, για παράδειγμα, το αίτημα αφορά και σε αρχαιότητες Βυζαντινών χρόνων απαιτείται και εισήγηση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πιθανόν απαιτείται και εισήγηση της χρονικά αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας, εάν, για παράδειγμα, το αίτημα αφορά και σε αρχαιότητες Βυζαντινών χρόνων απαιτείται και εισήγηση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 35, 36, 38 και 39 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Στα άρθρα 35, 36, 38 και 39 του Ν. 3028/2002 ορίζεται τι σημαίνει συστηματική, αρχαιολογική έρευνα, καθώς και οι προϋποθέσεις που

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση 97550/263 2018 970 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αίτηση διεξαγωγής συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200970

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/432596/309866/9548/1396/06/9/2018 2018

       Περιγραφή Εγκύκλιος που αναλύει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αδειοδότησης των συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα.


      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Φορέας καταθέτει ψηφιακά το αίτημά του με τα απαραίτητα συνοδευτικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας χωρικά Εφορείας Αρχαιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εντός δύο μηνών οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες πρέπει να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Πιθανή εισήγηση χρονικά αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πιθανό να χρειάζεται και εισήγηση από συναρμόδια - χρονικά - Κεντρικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπό προϋποθέσεις δύναται να απαιτείται και η εισαγωγή κάποιου αιτήματος για γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, εφόσον έχει λήξει ο προγραμματισμός της έρευνας ή έχουν μεταβληθεί σημαντικά στοιχεία της (π.χ. διευθυντής, είδος έρευνας κτλ) το αίτημα πρέπει να υποβληθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.