Άδεια εισαγωγής, διακίνησης, πολλαπλασιασμού και χρήσης φυτοϋγειονομικών οργανισμών καραντίνας για επιστημονικούς σκοπούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a2adfd7-ae82-4749-be64-edf883a97ced 278247

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

90 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εισαγωγής, διακίνησης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για επιστημονικούς σκοπούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η απόφαση άδειας καθορισμένης δραστηριότητας ανακαλείται, σύμφωνα

με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829, αν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου, μη

συμμόρφωση με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 και της υπ΄αριθ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης.

Τελευταία ενημέρωση

31/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας: εισαγωγής ή/και διακίνησης, εντός της χώρας ή μέσω της Χώρας σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός ορισμένων προστατευόμενων ζωνών της, ορισμένων επιβλαβών οργανισμών, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων κατ’ παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, για επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για εργασίες επιλογής ποικιλιών ή γενετικής βελτίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Σημειώσεις

Αίτηση υποβάλλεται στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης πριν από κάθε δραστηριότητα που αφορά επίσημες δοκιμές, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμασίες, για εργασίες επιλογής ποικιλιών ή γενετικής βελτίωσης και για εργασίες επιλογής ποικιλιών στις οποίες περιλαμβάνεται η χρήση καθορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 και το άρθρο 2 της εν λόγω Υπ. Απόφασης, πριν την εισαγωγή ή τη διακίνηση του υλικού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εισαγωγής, διακίνησης, πολλαπλασιασμού και χρήσης επιβλαβών οργανισμών και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για επιστημονικούς σκοπούς σύμφωνα με την Υπουργικής Απόφασης αριθ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) που αφορά συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 8, 48 και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 (L317 και διορθ. L137/2017 και L317/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 (L137) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2148 (L 325)

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εισαγωγής, διακίνησης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για επιστημονικούς σκοπούς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής εγκρίνει την εισαγωγή ή τη διακίνηση στη Χώρα ή στις σχετικές προστατευόμενες ζώνες του καθορισμένου υλικού που αναφέρεται στην αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό αυτό συνοδεύεται σε όλες τις περιπτώσεις από την «έγγραφη βεβαίωση (letter of authority)» για τις εν λόγω καθορισμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τα υποδείγματα ΙΙΙ και IV του Παραρτήματος Ι (της υπ΄αριθ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης) και το οποίο εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα υπευθύνου δραστηριοτήτων Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα υπευθύνου δραστηριοτήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριότητες. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις δραστηριότητες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αποδεικτικά έγγραφα του τόπου καταγωγής του υλικού, όταν αυτό πρόκειται να εισαχθεί από μια Τρίτη χώρα. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά έγγραφα του τόπου καταγωγής του υλικού, όταν αυτό πρόκειται να εισαχθεί από μια Τρίτη χώρα.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Υπουργική Απόφαση 2851/82641 2021 1390 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 8, 48 και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 (L317 και διορθ. L137/2017 και L317/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 (L137) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2148 (L 325).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201390

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής διενεργεί τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και κατόπιν διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση στην οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής διαβιβάζει την αίτηση του άρθρου 3 στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου: α) των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για καθορισμένο υλικό εκτός από φυτά προς φύτευση, β) των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ για τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας τους, γ) των οικείων Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες δεν έχει έδρα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και το καθορισμένο υλικό αφορά φυτά προς φύτευση για την διενέργεια ελέγχου, κατά τον οποίο εξετάζονται οι όροι του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτόπιος Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της οικείας υπηρεσίας διενεργούν επιτόπιο έλεγχο για να επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 και του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Εντύπου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται το Έντυπο Ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνεται και η εισήγηση για χορήγηση ή μη άδειας για τη καθορισμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης και το αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη δραστηριοτήτων και διακίνησης υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 7 Έγκριση δραστηριοτήτων και διακίνησης του υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με απόφασή της εγκρίνει τις σχετικές δραστηριότητες, εφόσον μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/829 και της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης (Letter of authority) στην αγγλική γλώσσα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση των δραστηριοτήτων και την έγκριση διακίνησης από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας μας εκδίδει τη σχετική έγγραφη βεβαίωση (Letter of authority) στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ του Παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2851/82641/24-03-2021 (Β΄ 1390) Υπουργικής Απόφασης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που το καθορισμένο υλικό προέρχεται από την Ένωση, η «έγγραφη βεβαίωση» (Letter of Authority) συμμορφώνεται με το υπόδειγμα ΙΙΙ του Παραρτήματος I, εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου και είναι επίσημα θεωρημένο από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής για τη διακίνηση του καθορισμένου υλικού υπό συνθήκες καραντίνας ή περιορισμού. Στην περίπτωση που το καθορισμένο υλικό προέρχεται από τρίτες χώρες, η «έγγραφη βεβαίωση» (Letter of Authority) συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του IV του Παραρτήματος I, εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου και είναι επίσημα θεωρημένο από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής για την είσοδο του αντίστοιχου καθορισμένου υλικού υπό συνθήκες καραντίνας ή περιορισμού. Στην περίπτωση πολλαπλών εισόδων ή διακινήσεων ενός συγκεκριμένου τύπου καθορισμένου υλικού εντός της Ένωσης, είναι δυνατόν να εκδίδεται μία μόνο «έγγραφη βεβαίωση» (Letter of Authority) από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου κατά τη στιγμή της πρώτης αποστολής, η οποία θα καλύπτει όλες τις εισόδους ή διακινήσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι εισαγωγές ή διακινήσεις λαμβάνουν χώρα πολλές φορές το έτος, β) το καθορισμένο υλικό εισάγεται ή διακινείται υπό τις ίδιες συνθήκες συσκευασίας και γ) το καθορισμένο υλικό προέρχεται από τον ίδιο αποστολέα και αποστέλλεται στο ίδιο άτομο που είναι υπεύθυνο για τις εγκεκριμένες δραστηριότητες. Κατά τη συμπλήρωση της έγγραφης βεβαίωσης (Letter of Authority) προσδιορίζεται ρητά (σημείο 10 της έγγραφης βεβαίωσης) ότι καλύπτει πολλαπλές εισόδους ή διακινήσεις του καθορισμένου υλικού εντός της ένωσης. Η έγγραφη βεβαίωση διαρκεί το πολύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.