Άδεια εισαγωγής-εισόδου εναπόθεσης στρατιωτικού υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση42cd72d7-d229-4594-844d-820f552717ad 427272

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Β6 Διεύθυνση πολυμερών οικονομικών σχέσεων και εμπορικής πολιτικής., Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εισαγωγής στρατιωτικού υλικού, που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, που είναι εγγεγραμμένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. Δεν αφορά όλες τις εισαγωγές στρατιωτικού υλικού, αλλά μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 A/13.09.1993), όπως ισχύει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Β6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Β6 Διεύθυνση πολυμερών οικονομικών σχέσεων και εμπορικής πολιτικής.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το στρατιωτικό υλικό εισέρχεται στη χώρα με άδεια του αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, βάσει του άρθρου 449 του ν.4781/21 ΦΕΚ Α 31/28.2.2021 και χορηγείται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία μνημονεύονται η χώρα, από την οποία θα γίνει η εισαγωγή ή είσοδος του στρατιωτικού υλικού, το αντίστοιχο τελωνείο, ο τελικός αποδέκτης και η σύμβαση ή η παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή ή η είσοδος.

Σημειώσεις

Παρόμοια αίτηση κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εισαγωγής / εισόδου εναπόθεσης στρατιωτικού υλικού (υπαγωγή προϊόντων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα)

      Επίσημος τίτλος

      Αδεια εισαγωγής / εισόδου εναπόθεσης στρατιωτικού υλικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η έγκριση εισαγωγής στρατιωτικού υλικού αφορά αποκλειστικά υλικό με στρατιωτικό προορισμό, προκειμένου να υποστεί τις εργασίες μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής, τελειοποίησης ή μεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ` του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της 19.10.1992), με τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Η έγκριση εισαγωγής στρατιωτικού υλικού αφορά αποκλειστικά υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, που είναι εγγεγραμμένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα και οι οποίες λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Ν. 4678/2020.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το προς εισαγωγή στρατιωτικό υλικό, τίθεται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ`, δ`, ε` και η` του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της 19.10.1992). Το υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιμές τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16 ζ του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η άδεια για την είσοδο εναπόθεσης στρατιωτικού υλικού χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπο προτιμολόγιο του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Πρωτότυπο προτιμολόγιο του εξαγωγικού οίκου του εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το προτιμολόγιο κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη. Έγγραφο

       Αντίγραφο σύμβασης ή παραγγελίας μεταξύ όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα προς εισαγωγή ή είσοδο είδη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ίδιο έγγραφο υποβάλλεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση νόμιμης εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αναγράφεται με σαφήνεια στη σύμβαση ή παραγγελία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ίδιο έγγραφο κατατίθεται ταυτόχρονα και στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Νόμος 2198 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις. Έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4028/2011 (ΦΕΚ 242 Α΄/11.11.2011) και το ν. 4678/2020 (ΦΕΚ 70 Α΄/20.03.2020).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Νόμος 4028 2011 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100242

      • Υπουργική Απόφαση Φ 900/2553/Σ.751 2012 746 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής−Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχομένων προϊόντων «Διπλής Χρήσης» του κανονισμού του Συμβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ’ αριθμ. 121837/Ε3/21837/02 Οκτ. 2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200746

      • Νόμος 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Β6 - Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου το οποίο αποστέλλεται με e-mail ή έγχαρτα, με επίσκεψη στο κατάστημα της Υπηρεσίας. Μετά την παραλαβή του το αίτημα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται κατά πόσο ο φάκελος είναι πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου προς τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για σχετική Γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει έγγραφο με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

       Σημειώσεις Αναμένεται η γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η οποία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική Γνωμοδότηση από ΥΠΕΘΑ - Έγκριση άδειας εισαγωγής από το ΥΠΕΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) είναι θετική, ως εκ τούτου προχωρεί η έγκριση της άδειας εισαγωγής.

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική Γνωμοδότηση του ΥΠΕΘΑ - Απόρριψη της αίτησης για άδεια εισαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) είναι αρνητική, η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης έγκρισης της άδειας εισαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη θετική γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η υπηρεσία συντάσσει την Απόφαση έγκρισης της άδειας εισαγωγής και την αποστέλλει για υπογραφή. Μετά την υπογραφή της αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικά.

       Σημειώσεις Εφόσον το επιθυμεί ο αιτών μπορεί να ζητήσει ραντεβού για να παραλάβει την άδειά του έγχαρτα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.