Άδεια εισαγωγής σπέρματος και ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση41cf2be1-fdf9-42c1-a45a-7a704c92caf8 498090

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση της εισαγωγής σπέρματος και ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες, εγγεγραμμένων σε Γενεαλογικό Βιβλίο που τηρείται από φορέα, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων που έχει συντάξει και κοινοποιήσει η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης στην αρμόδια αρχή του ΥΠΑΑΤ και στην ΕΕ, η εισαγωγή των οποίων δεν απαγορεύεται, παρεμποδίζεται ή περιορίζεται από υγειονομικούς, ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς ή άλλους λόγους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων βρίσκονται σε Αθήνα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Ιωάννινα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας εισαγωγής σπέρματος και ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Σε περίπτωση αιτιολογημένης απόρριψης, η αίτηση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της να προσφύγει στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω Διεύθυνσης αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης εισαγωγής και ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, καθώς και τον ενδιαφερόμενο και η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισαγωγή Σπέρματος και Ζώων Αναπαραγωγής Καθαρής Φυλής από Τρίτες Χώρες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εισαγωγής Σπέρματος και Ζώων Αναπαραγωγής Καθαρής Φυλής από Τρίτες Χώρες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Για την εισαγωγή ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες τα ζώα αυτά θα πρέπει: α) να είναι εγγεγραμμένα σε Γενεαλογικό Βιβλίο που τηρείται από φορέα, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων που έχει συντάξει και κοινοποιήσει η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης στην αρμόδια αρχή του ΥΠΑΑΤ και στην ΕΕ., β) να συνοδεύονται από Ζωοτεχνικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά, γ) να συνοδεύονται από βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα της Ελλάδας, ότι πρόκειται να εγγραφούν στο Γενεαλογικό Βιβλίο του είδους και της φυλής που τηρεί. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου φορέα, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων θα πρέπει να χορηγήσει βεβαίωση, εφόσον αυτό κρίνει ότι η εισαγωγή συμβάλει στη βελτίωση της κτηνοτροφίας της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την εισαγωγή σπέρματος αυτό θα πρέπει: α) να προέρχεται από ζώα που είναι εγγεγραμμένα σε Γενεαλογικό Βιβλίο που τηρείται από φορέα, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων που έχει συντάξει και κοινοποιήσει η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης στην αρμόδια αρχή του ΥΠΑΑΤ και στην ΕΕ., β) να προέρχεται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε ελέγχους απόδοσης και εκτίμησης της γενετικής τους αξίας, σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες, γ) να συνοδεύεται από Ζωοτεχνικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η έγκριση εισαγωγής χορηγείται εφόσον τα εισαγόμενα ζώα και σπέρμα δεν θα διαταράξουν τα εφαρμοζόμενα, από κρατικούς οργανισμούς ή άλλους επίσημα αναγνωρισμένους φορείς της χώρας, προγράμματα γενετικής βελτίωσης και δεν θα απειλήσουν με εξαφάνιση σπάνιες ή υπό διατήρηση φυλές και πληθυσμούς.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Στην περίπτωση εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής και σπέρματος σε εκτροφές που είναι ενταγμένες στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης, θα πρέπει να είναι της ίδιας φυλής με τα ζώα της εκτροφής.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Στην περίπτωση εισαγωγής αρσενικών ζώων αναπαραγωγής που προορίζονται για Σταθμούς Σπερματέγχυσης, το σπέρμα των οποίων θα χρησιμοποιηθεί στην τεχνητή σπερματέγχυση, πρέπει αυτά να έχουν υποστεί εκτίμηση της γενετικής αξίας τους και αυτή να γράφεται στο Γενεαλογικό Πιστοποιητικό και αναφέρεται η μέθοδος εκτίμησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Στην περίπτωση των αρσενικών ζώων αναπαραγωγής που δεν έχουν υποστεί εκτίμηση της γενετικής αξίας τους, αλλά προέρχονται από απογονικά ελεγμένους πατέρες να συνοδεύονται από τα απαραίτητα Ζωοτεχνικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά των γονέων τους και να προορίζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκτροφής του κατόχου της άδεις εισαγωγής.

       Όχι Όχι

      • 7 Ηλικιακές Τα θηλυκά βοοειδή να μην είναι ηλικίας μικρότερης των δέκα (10) μηνών. Τα βοοειδή κρεοπαραγωγής ή μικτής κατεύθυνσης που προορίζονται για αναπαραγωγή να είναι ηλικίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Τα αιγοπρόβατα να είναι ηλικίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Τα χοιρινά να είναι ηλικίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

       Όχι Όχι

      • 1 Ζωοτεχνικά Πιστοποιητικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά. Πιστοποιητικό

       Ζωοτεχνικά Πιστοποιητικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8fnjEuKFUxZjuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtU4qDcCn-ghWRbjASt4vCpDQcEPGfhMYQPqnGgWfETMJ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Ζωοτεχνικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά (ένα πρωτότυπο και δύο επικυρωμένα αντίγραφα) θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα του αναγνωρισμένου φορέα, από τον οποίο αγοράσθηκαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα της Ελλάδας, ότι πρόκειται να εγγραφούν στο Γενεαλογικό Βιβλίο του είδους και της φυλής που τηρεί. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αναγνωρισμένου φορέα της Ελλάδας, ότι πρόκειται να εγγραφούν στο Γενεαλογικό Βιβλίο του είδους και της φυλής που τηρεί.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8fnjEuKFUxZjuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtU4qDcCn-ghWRbjASt4vCpDQcEPGfhMYQPqnGgWfETMJ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου φορέα, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων θα πρέπει να χορηγήσει τη βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μελέτη σκοπιμότητας φυλής. Μελέτη

       Μελέτη σκοπιμότητας φυλής.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8fnjEuKFUxZjuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtU4qDcCn-ghWRbjASt4vCpDQcEPGfhMYQPqnGgWfETMJ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αιτήματος εισαγωγής σπέρματος και ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση φυλών ή πληθυσμών, ο ενδιαφερόμενος πριν υποβάλλει τα δικαιολογητικά θα πρέπει πρώτα να έχει υποβάλλει στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία θα δηλώνεται για ποιους πληθυσμούς ή φυλές και περιοχές προορίζονται. Η έγκριση ή απόρριψη χορηγείται ύστερα από αξιολόγηση από την ανωτέρω Διεύθυνση και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Υπουργική Απόφαση 385460 2001 1098 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής και σπέρματος από τρίτες χώρες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201098

      • 1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος στην πύλη εισόδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος στην πύλη εισόδου από Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων. Το όργανο ελέγχου ορίζεται από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται η πύλη εισόδου. Σε περίπτωση που η εισαγωγή πραγματοποιείται από πύλη εισόδου, η οποία είναι εκτός δικαιοδοσίας του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων που έχει λάβει την αίτηση εισαγωγής, ο Προϊστάμενος του Κέντρου αυτού αποστέλλει στο Κέντρο στην περιοχή του οποίου ανήκει η πύλη εισόδου, αντίγραφο της αίτησης, προκειμένου αυτό να προβεί στον έλεγχο. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων για την ακριβή ημερομηνία άφιξης και την πύλη εισόδου, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο συντάσσεται Πρακτικό σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται από τον Υπάλληλο που πραγματοποίησε τον έλεγχο και από τον ενδιαφερόμενο. Ένα αντίγραφο του Πρακτικού δίδεται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από Κέντρο διαφορετικό από αυτό που έχει λάβει την αίτηση, ο Προϊστάμενος του Κέντρου που διενέργησε τον έλεγχο αποστέλλει εντός τριών (3) ημερών στο Κέντρο που έλαβε την αίτηση το Πρακτικό ελέγχου (κρατώντας επικυρωμένο αντίγραφο στο αρχείο του) και τα σχετικά Ζωοτεχνικά και Γενεαλογικά Πιστοποιητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας εισαγωγής σπέρματος και ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.