Άδεια εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρώτων υλών παρασκευής τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3d630eb-dd9f-4fcf-a8f2-de5bf41a5c06 463810

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 150 έως 300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας εισαγωγής από χώρες της Ε.Ε. κάθε εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή μίας δραστικής ουσίας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί πριν από τη λήξη ισχύος της, η άδεια δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο. Για την παράταση της άδειας, δεν απαιτείται παράβολο. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, η εταιρεία θα πρέπει να επιστρέψει την άδεια στην υπηρεσία που την εξέδωσε, με συμπληρωμένες τις εισαχθείσες ποσότητες, τις ημερομηνίες εισαγωγής και υπογραφή-σφραγίδα του τελωνείου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εισαγωγής σκευάσματος / πρώτης ύλης

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας υποβάλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής και την προσκομίζει στο Τελωνείο.

Στην καρτέλα που ανοίγει με τον ανωτέρω σύνδεσμο, επιλέγουμε: Αίτηση και Δικαιολογητικά εισαγωγής δρώντος συστατικού για την Παρασκευή Φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εάν θέλουμε να εισάγουμε δραστική ουσία) ή

Αίτηση και Δικαιολογητικά εισαγωγής ετοιμμόχρηστου σκευάσματος Γεωργικού Φαρμάκου (εάν θέλουμε να εισάγουμε σκεύασμα).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, ενώπιον της αμέσως ανώτερης αρχής από αυτή που εξέδωσε την πράξη, ήτοι ασκείται ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια εισαγωγής

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος / δραστικής ουσίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να είναι κάτοχος της έγκρισης αυτού ή υπεύθυνη για τη διάθεσή του στην αγορά ή συσκευαστής του προϊόντος (όπως αυτοί ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας του) ή διανομέας. Για την εισαγωγή δραστικής ουσίας που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να είναι παρασκευαστής ή τυποποιητής του προϊόντος (όπως αυτοί ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας του).


       Όχι Όχι

      • 1 Τα παράβολα εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Απόδειξη είσπραξης του παραβόλου συνιστά το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής: Α) Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει: Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και το αντίστοιχο ΑΦΜ. Β) Στοιχεία παραβόλου: Αναγράφεται ο κωδικός Α9.146 για εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (το κόστος είναι 300 €) ή Α9.147 για εισαγωγή δραστικής ουσίας (το κόστος είναι 150 €). Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει με e-mail στο paravolo@bpi.gr αντίγραφο του καταθετηρίου και η αρμόδια υπηρεσία του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το παράβολο και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο. 150 € - 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Προτιμολόγιο (PROFORMA INVOICE). Δελτίο

       Προτιμολόγιο (PROFORMA INVOICE).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο προτιμολόγιο πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα: ημερομηνία, αριθμός προτιμολογίου, εισαγόμενο είδος, ποσότητα, είδος και μέγεθος συσκευασίας του εισαγόμενου είδους, προέλευση (εταιρεία και χώρα), παραλήπτης, τελωνείο εισαγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 28 1107 2009

       Περιγραφή Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται αν δεν έχει αδειοδοτοθεί στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2009:309:FULL&from=EN

      • Νόμος 4 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Για τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά απαιτείται άδεια από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 1942/32113/18.2.2019 2019 763 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200763

       ΑΔΑ Ω29Λ4653ΠΓ-6ΚΥ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας θα πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής και να την προσκομίσει στο Τελωνείο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η ύπαρξη του προβλεπόμενου παραβόλου, η ορθή συμπλήρωση του προτιμολογίου, εάν το προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί είναι εγκεκριμένο ή εάν η δραστική ουσία που πρόκειται να εισαχθεί δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή εγκεκριμένου προϊόντος. Επίσης ελέγχεται η ιδιότητα της αιτούσας επιχείρησης σε σχέση με την ισχύουσα έγκριση του προϊόντος.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση άδειας εισαγωγής φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή πρώτης ύλης παρασκευής του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η σχετική βεβαίωση και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται και προσέρχεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια, για να την παραλάβει αυτοπροσώπως.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.