Άδεια εισόδου λιμενεργάτη σε λιμενικούς χώρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4793073b-5227-41e6-a576-d0a87f205064 103966

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

5 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας εισόδου σε λιμενικούς χώρους και απευθύνεται σε λιμενεργάτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους, για την άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη, έχει κάθε λιμενεργάτης (o φορτοεκφορτωτής που απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, κατά την έννοια του ισχύοντος νόμου περί Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ. ή στο Μητρώο Β΄- Φορτοεκφορτωτών Λιμένα του Ε.Μ.Φ. ή/και στο Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Ε.Μ.Φ. και εφοδιασμένος με Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή σε ισχύ) εφόσον διαθέτει Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους, η οποία εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση άδειας εισόδου λιμενεργάτη στους λιμενικούς χώρους

Σημειώσεις

Αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου ή τα στοιχεία του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή της άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, ο Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. (Α.ΜΗ.Ε), καθώς και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να είναι κάτοχος Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) ή στο Μητρώο Β΄- Φορτοεκφορτωτών Λιμένα του Ε.Μ.Φ. ή/και στο Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Ε.Μ.Φ.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Α.Δ.Τ ή διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή της άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή. Βεβαίωση

       Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος. Φωτογραφίες

       Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Υπουργική Απόφαση Αριθ. 514.1/2013/Σχ.2083 2013 1467 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201467

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2133.1/11071/2018 2018 567 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200567

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σε Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου ή τα στοιχεία του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή της άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, ο Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. (Α.ΜΗ.Ε), καθώς και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Α.Δ.Τ. ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α). γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή. δ) Δύο φωτογραφίες. ε) Αποδεικτικό είσπραξης ποσού ύψους πέντε (05) ευρώ, ως ανταποδοτικό τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή προχωρεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών ως την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Άδειας Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση πληρότητας του φακέλου δικαιολογητικών εκδίδεται η Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.