Άδεια εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης στα παραγωγικά ζώα από εξουσιοδοτημένο σπερματεγχύτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf70b0460-6aca-49ec-aea0-a999405e437e 515940 Licensing of Artificial Insemination in Productive Animals

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εκτέλεσης προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) και Συγχρονισμού Οίστρου στα ζώα αναπαραγωγής και απευθύνεται σε πτυχιούχους Κτηνιάτρους της ημεδαπής ή πτυχιούχους ισότιμων σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχους Γεωπόνους Ζωικής Παραγωγής ή με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που έχουν πιστοποιητικό ικανότητας εφαρμογής Τ.Σ. και πτυχιούχους ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής που έχουν πιστοποιητικό ικανότητας εφαρμογής Τ.Σ., που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Άδειας Εφαρμογής Τεχνητής Σπερματέγχυσης στα Παραγωγικά Ζώα

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εκτέλεσης Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) και Συγχρονισμού Οίστρου (Σ.Ο.) στα Ζώα Αναπαραγωγής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Δικαίωμα απόκτησης άδειας εξουσιοδοτημένου σπερματεγχύτη έχουν: α) Πτυχιούχοι Κτηνίατροι της ημεδαπής ή πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής. β) Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή με κατεύθυνση τη Ζωική παραγωγή της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. γ) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. δ) Σπερματεγχύτες απόφοιτοι των Σχολείων Τεχνητής Σπερματέγχυσης που λειτούργησαν στο Ι.Α. & Τ.Σ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και του τμήματος Αναπαραγωγής του ΙΚΕΘ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Θεσσαλονίκης. ε) Οι πτυχιούχοι των σημείων β και γ του παρόντος, υποχρεούνται πέραν του πτυχίου και στην απόκτηση «Πιστοποιητικού ικανότητας εφαρμογής Τεχνητής Σπερματέγχυσης στα παραγωγικά ζώα». Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στο σημείο ε, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην αρμοδία τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Ικανότητας Εφαρμογής Τεχνητής Σπερματέγχυσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ικανότητας Εφαρμογής Τεχνητής Σπερματέγχυσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα κάθε κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις πτυχιούχων σχολών, αντίγραφο πτυχίου, ήτοι: Α) Πτυχίο Κτηνιάτρου της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμων σχολών, ή τμημάτων της αλλοδαπής Β) Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, ή με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής Γ) Πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής Δ) Βεβαίωση σπερματεγχύτη (Πιστοποιητικό Ικανότητας Εφαρμογής Τ.Σ. για τις περιπτώσεις Β και Γ ανωτέρω), Βεβαίωση σπερματεγχύτη απόφοιτου των Σχολείων Τ.Σ. που λειτούργησαν στο Ι.Α. & Τ.Σ. Αθηνών, ή Θεσσαλονίκης και του τμήματος Αναπαραγωγής του ΙΚΕΘ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Θεσσαλονίκης Σε περίπτωση που το πτυχίο καθώς και η ειδικότητα έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου καθώς και ειδικότητας, συνοδευόμενα από απλή μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών καθώς και η ειδικότητα έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα τρίτης χώρας απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Υπουργική Απόφαση 304382 2004 1755 Β

       Περιγραφή Ορισμοί , προϋποθέσεις και διαδικασία, εκ των υστέρων έλεγχοι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201755

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Προβλεπόμενες κυρώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών (για άδεια Πιστοποιημένου Σπερματεγχύτη ή για άδεια Κτηνοτρόφου Σπερματεγχύτη) προσέρχεται στα Γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στο ΚΕΠ – ΕΚΕ, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, συμπληρώνει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία Δ.Α.Ο.Κ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας ή ο υπάλληλος του ΚΕΠ – ΕΚΕ) παραλαμβάνει/πρωτοκολλεί, την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση για τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τον αιτούντα για να τα προσκομίσει.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας της Περιφερειακής Ενότητας χορηγεί την Άδεια Εφαρμογής Τ.Σ.

       Όχι Όχι


      • 8 Καταχώρηση στοιχέιων σε Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρίζει τα στοιχεία της άδειας στο ειδικό μητρώο εξουσιοδοτημένων Σπερματεγχυτών και Σπεματεγχυτών Κτηνοτρόφων στο οποίο καταχωρίζονται οι αδειοδοτούμενοι σπερματεγχύτες.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση αντιγράφων αδειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία διαβιβάζει τα αντίγραφα των χορηγούμενων αδειών στα Τμήμα Αναπαραγωγής &Τεχνητής Σπερματέγχυσης Θεσσαλονίκης, για τη χορήγηση κωδικού Σπερματεγχύτη στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων αποστέλλοντας έγγραφο με τα στοιχεία και τον κωδικό των Σπερματεγχυτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.