Άδεια ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0a54fef-5fd8-4542-af3b-fce98453fa50 580474

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

1.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών με Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς στις περιπτώσεις όπου: (α) καθορίζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή ή (β) καθορίζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των καθοριζομένων από την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), Βεβαίωση Σύστασης, κλπ.). Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται με την αίτηση αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη χώρα, και δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία τους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να εκδώσει την άδεια. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η άδεια. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των υπαίτιων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή σε βάρος τους ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών με Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για τη μεταφορά επιβατών με Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Οικονομικές Η άσκηση γίνεται, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, αποφασιστικής επιρροής επί των όρων παροχής της υπηρεσίας από τους οδηγούς. Ως αποφασιστική επιρροή εννοείται: (α) ο καθορισμός της τιμής της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως δια της παροχής εκπτώσεων ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή ή (β) ο καθορισμός κρίσιμων πτυχών των υπηρεσιών μεταφοράς με τη θέσπιση τυχόν προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα οχήματα πέραν των καθοριζομένων από την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή απαιτείται η κατοχή των κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ). οχημάτων με οδηγό. 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8445

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων (Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), Βεβαίωση Σύστασης, κλπ.) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων (Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), Βεβαίωση Σύστασης, κλπ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 13 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Υπουργική Απόφαση 2 οικ. Α 43618/1925 2019 2251 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν.4530/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202251

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα δικαιολογητικά, ήτοι, νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον είναι νομικό πρόσωπο και παράβολο Δημοσίου.

       Σημειώσεις Σύνδεση των αιτούμενων (φυσικών ή νομικών προσώπων) μέσω κωδικών taxisnet στην ιστοσελίδα edxeix@yme.gov.gr. Eγγραφή των αιτούμενων προσώπων στην ιστοσελίδα. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολή αυτής καθώς και των εκ του νόμου οριζόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης - δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση απόφαση χορήγησης της άδειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση της άδειας στο ψηφιακό μητρώο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με οδηγό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η άδεια καταχωρείται στο ψηφιακό μητρώο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.