Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 2,5 τόνους για την εξυπηρέτηση προσωπικών (μη επαγγελματικών) αναγκών του ιδιοκτήτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13eb780e-ceca-4881-894c-3b5da1e3a613 137848

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7 + (
1
)

Κόστος

Από 310 έως 485 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου μικτής χρήσης ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους κλειστού αμαξώματος μη ειδικοποιημένου για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του ιδιοκτήτη του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται «ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ» και στο πεδίο των παρατηρήσεων «Χορηγείται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια». Απαγορεύεται η μεταφορά με άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου.

Τελευταία ενημέρωση

08/12/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκίνητου μικτής χρήσης σε ιδιώτες, για την εξυπηρέτηση προσωπικών (μη επαγγελματικών) αναγκών με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του φυσικού προσώπου. Η αίτηση υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι δεν διαθέτει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής στο όνομά του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, καιτον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 2,5 τόνους για την εξυπηρέτηση προσωπικών (μη επαγγελματικών) αναγκών του ιδιοκτήτη

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ικανότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας είναι φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας, με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το όχημα είναι φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού αμαξώματος, μη ειδικοποιημένα, με ΜΑΜΦΟ μέχρι 2,5 τόνους, το οποίο μπορεί να ταξινομηθεί ως μικτής χρήσης. Για το χαρακτηρισμό του οχήματος ως μικτής χρήσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ισχύουν τα αναφερόμενα στην υ.α. αριθμ. 61512/2900/2002 (Β 1548), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας δεν διαθέτει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής στο όνομά του.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Έχει καταβληθεί εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84), όπως ισχύει. Η εισφορά καταβάλλεται κατά την πρώτη θέση σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ενός φορτηγού αυτοκινήτου ως ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ). Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως αυτής της κατηγορίας καταβάλλεται προηγουμένως εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου ως εξής: (α) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ, (β) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ, (γ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, (δ) Μικτού βάρους από 2401-2500 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Το φυσικό πρόσωπο έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως με ΜΑΜΦΟ έως 2,5 τόνους με κλειστό αμάξωμα σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973: α) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. β) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. γ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. δ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ. Η εισφορά βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται: α) Εάν δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. β) Εάν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. 235 € - 410 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 για φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής περί μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ. για την απόδειξη του τόπου κατοικίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής περί μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ. για την απόδειξη του τόπου κατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 3 Όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84). Φορολογικό παραστατικό

       Όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7259

      • 4 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα (δελτίο ΚΤΕΟ κλπ.),και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 7 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/sdg/vehicles/taking-motor-vehicle-temporarily-or-permanently/vehicle-registration/information-about-procedures-relating-to-registration-of-new-or-second-hand-vehicle

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά στην έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας, σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 8 Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν για το φορτηγό αυτοκίνητο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, προσκομίζεται η προηγούμενη άδεια. Για να εκδοθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, πλην Ελβετίας, παραδίδεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ, εφόσον είχε εκδοθεί. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών στην οποία ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εκδώσει εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχει λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • Νόμος 38 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Υπουργική Απόφαση 1,2,3 Α1/60963/3096 2015 2556 Β

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μικτής χρήσης αυτοκινήτων Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,5 τόνους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202556

      • Βασιλικό Διάταγμα 281 1973 84 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ 49/1968 περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100281

      • Υπουργική Απόφαση A2/29542/5347 1991 707 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1959/91.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200707

      • Υπουργική Απόφαση 61512/2900 2002 1548 Β

       Περιγραφή Μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων με αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201548

      • Νόμος 29 4663 2020 261 Α

       Περιγραφή Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει το φυσικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στο φυσικό πρόσωπο βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου μέχρι 2,5 τόνους για την εξυπηρέτηση προσωπικών (μη επαγγελματικών) αναγκών του ιδιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το έντυπο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στον ενδιαφερόμενο την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.