Άδεια λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcdc59fb5-0766-4b4b-9160-a5210ec3ffca 595766

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 7.000 έως 31.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Παρατηρήσεις

Ενημερώνεται παράλληλα το Μητρώο της ΕΑΚΑΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση ή τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των αναφερομένων σε αυτή προϋποθέσεων. Στην περίπτωση που μετά την εξέταση των προσκομισθέντων δεν προκύψουν στοιχεία περί μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για τη χορήγηση στην εταιρία άδειας λειτουργίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Λειτουργίας ΑΕΠΕΥ

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή άδειας λειτουργίας σε Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών


      Μητρώα που τηρούνται

      Φορείς Αγοράς

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Η ΑΕΠΕΥ πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που παρατίθεται στο πεδίο "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ".

       Όχι Όχι

      • 1 Πληρωμή Τέλους 7000 € - 31000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Έντυπο 01 Αίτηση για τη χορήγηση ή τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ Έντυπο

       Έντυπο 01 Αίτηση για τη χορήγηση ή τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 2 Έντυπο 02 Ερωτηματολόγιο για τα μέλη Δ.Σ και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της υπό αδειοδότηση εταιρίας. Έγγραφο

       Έντυπο 02 Ερωτηματολόγιο για τα μέλη Δ.Σ και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της υπό αδειοδότηση εταιρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Έντυπο 03 Κατάλογος των Μελών του διοικητικού οργάνου Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Έντυπο 03 Κατάλογος των Μελών του διοικητικού οργάνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Έντυπο 05 Ερωτηματολόγιο για φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή. Έντυπο

       Έντυπο 05 Ερωτηματολόγιο για φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 5 Έντυπο 06 Ερωτηματολόγιο για νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή Έγγραφο

       Έντυπο 06 Ερωτηματολόγιο για νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1943 2017

       Περιγραφή Στον Κανονισμό αναφέρονται οι πληροφορίες και οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση επιχείρησης επενδύσεων όπως π.χ. γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια, τους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση, την οργάνωση της επιχείρησης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1943

      • Νόμος 5-20 4514 2018 14 Α

       Περιγραφή Στον νόμο ενσωματώνονται τα ορισθέντα στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεσπίζονται οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100014

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1945 2017

       Περιγραφή Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τα υποδείγματα: « Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων» και «Κατάλογος μελών διοικητικού οργάνου».


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1946 2017

       Περιγραφή Στον Κανονισμό αναφέρονται οι απαιτούμενες πληροφορίες από τους υποψήφιους αγοραστές στην κοινοποίηση μιας σκοπούμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1946&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 565 2017

       Περιγραφή Αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0565

      • Άλλο ESMA 71-99-598 EBA/GL2017/12 2018

       Περιγραφή Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.esma.europa.eu/document/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-and-key-0

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2/452 2007 2137 Β

       Περιγραφή Aφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202137

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 3/452 2007 2138 Β

       Περιγραφή Aφορά την αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202138

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/452 2007 2453 Β

       Περιγραφή Aφορά τα κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ,ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202453

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/461 2008 283 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200283

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1/808 2018

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας Ε.Ε. 2017/593.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 16 596 2014

       Περιγραφή Διαδικασίες με σκοπό την πρόληψη και τον εντοπισμό πράξεων κατάχρησης της αγοράς.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596

      • Υπουργική Απόφαση 532 2016 999 Β

       Περιγραφή Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200999

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Φορέων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή στην αιτούσα εταιρεία επιστολής για την παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Αρχική επισκόπηση των υποβληθέντων .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος καταβολής πόρων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αρχική επισκόπηση των υποβληθέντων εντύπων και στοιχείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Ενδεχόμενη επιστολή προς την εταιρεία για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (σε περίπτωση ελλείψεων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα προσκομισθέντα στοιχεία εξετάζονται ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο βάσει οδηγιών της προϊσταμένης του Τμήματος Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 8 Εισήγηση προς το Δ.Σ (εάν δεν προκύψουν στοιχεία περί μη πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εισήγηση υπογράφεται από το στέλεχος και τον Νομικό του τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Προσυπογραφή της εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εισήγηση προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορέων και τον Γενικό Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης του Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 11 Ενημέρωση της αιτούσας εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 12 Αναβολή της λήψης απόφασης με οδηγίες προς την αρμόδια Διεύθυνση για πρόσθετες ενέργειες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το Δ.Σ. κρίνει ότι προκειμένου να λάβει απόφαση χρήζουν εξέτασης περαιτέρω στοιχεία, αναβάλλει τη λήψη απόφασης και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τη Διεύθυνση Φορέων για την πραγματοποίηση πρόσθετων ενεργειών.

       Ναι Όχι


      • 13 Η Διεύθυνση Φορέων προβαίνει στις ενέργειες που εντέλλεται το ΔΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 14 Νέα εισήγηση προς το ΔΣ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η εισήγηση υπογράφεται από το στέλεχος και τον Νομικό του τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 15 Προσυπογραφή της εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η εισήγηση προσυπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορέων και τη Γενική Διευθύντρια.

       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση απόφασης Δ.Σ.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση της αιτούσας εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.