Άδεια λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση20ea2551-cd48-4a20-9a14-304ae7c9c846 573195

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Άδεια λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα. Οι εγκεκριμένοι φορείς θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας, μπορεί να λειτουργούν σταθερούς ή κινητούς Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), με στόχο την μείωση της βλάβης και των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση των ναρκωτικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του α. 51, όπως ισχύει, είναι οι εξής:


1) Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ),

2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

3) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΨΝΑ)

4) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)

5) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών.

6) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (ΓΝΙ)

7) Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» (ΓΝΚ)

Ο φορέας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει ή ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που αναπτύσσει τον ΧΕΧ οφείλει να πληροί σε ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας της μονάδας, τις αρχές , προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της Αριθμ. Δ2α/οικ. 25602/27-4-2020 (Β΄1607) Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Για οποιαδήποτε αλλαγή των ρητώς αναφερομένων στην άδεια λειτουργίας της μονάδας, απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα του φορέα ή του οργανισμού προς την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τροποποίησης άδειας λειτουργίας της μονάδας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα ή Οργανισμού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια λειτουργίας Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια λειτουργίας ΧΕΧ χορηγείται αποκλειστικά στους εγκεκριμένους φορείς θεραπείας χρηστών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΧΕΧ πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΧΕΧ, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις στελέχωσής τους, δημιουργίας τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών καθώς και του τύπου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας τυχόν κινητών μονάδων, όπως αυτοί/ές έχουν καθοριστεί με την Υ.Α. αριθμ. Δ2α/οικ.25602/2020/ΦΕΚ 1607 Β'.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό σχέδιο δράσης και παρουσίαση της φιλοσοφίας και των στόχων του ΧΕΧ, των υπηρεσιών του και των ειδικών αναγκών που στοχεύουν αυτές να καλύψουν, των επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών, των μεθόδων και των διαδικασιών που θα αξιοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών του, της έδρας του ΧΕΧ στον αστικό ιστό, των εγκαταστάσεων και της στελέχωσης του. Η παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνει στη βάση των στοχεύσεων της ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΧΕΧ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Αναλυτικό σχέδιο δράσης και παρουσίαση της φιλοσοφίας και των στόχων του ΧΕΧ, των υπηρεσιών του και των ειδικών αναγκών που στοχεύουν αυτές να καλύψουν, των επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών, των μεθόδων και των διαδικασιών που θα αξιοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών του, της έδρας του ΧΕΧ στον αστικό ιστό, των εγκαταστάσεων και της στελέχωσης του. Η παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνει στη βάση των στοχεύσεων της ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΧΕΧ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 2 Μεθοδολογία διασύνδεσης με υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων του συστήματος υγείας (π.χ. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συναφείς ή /και συμπληρωματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικές φροντίδας και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για αντιμετώπιση ενδεχομένων συνοδών προβλημάτων , περιπτώσεις συννοσηρότητας). Μελέτη

       Μεθοδολογία διασύνδεσης με υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων του συστήματος υγείας (π.χ. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συναφείς ή /και συμπληρωματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικές φροντίδας και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για αντιμετώπιση ενδεχομένων συνοδών προβλημάτων , περιπτώσεις συννοσηρότητας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Κανονισμός λειτουργίας του ΧΕΧ Κανονισμός λειτουργίας

       Κανονισμός λειτουργίας του ΧΕΧ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΕΧ περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την απαιτούμενη στελέχωσή του, τις αρμοδιότητες του προσωπικού του, τα κριτήρια τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια εισόδου, παραμονής και εξόδου απο το ΧΕΧ, κώδικα δεοντολογίας, προδιαγραφές υγιεινής, καθώς και πρωτόκολλο ασφαλείας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 4 Πλήρης και σαφής οικονομική μελέτη και προϋπολογισμός των δαπανών λειτουργίας του χώρου, αναλυτική παρουσίαση των αξιοποιούμενων για τη χρηματοδότηση του ΧΕΧ και των υπηρεσιών των πόρων, τεκμηρίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας, καθώς και διαδικασίες τήρησης και εφαρμογής οικονομικού ελέγχου. Οικονομική μελέτη

       Πλήρης και σαφής οικονομική μελέτη και προϋπολογισμός των δαπανών λειτουργίας του χώρου, αναλυτική παρουσίαση των αξιοποιούμενων για τη χρηματοδότηση του ΧΕΧ και των υπηρεσιών των πόρων, τεκμηρίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας, καθώς και διαδικασίες τήρησης και εφαρμογής οικονομικού ελέγχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 5 Ειδικές και τεχνικές προδιαγραφές τήρησης του Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του και τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρίζονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ Δ2α/οικ: 25602/2020 (1607 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Μελέτη

       Ειδικές και τεχνικές προδιαγραφές τήρησης του Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του και τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρίζονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ Δ2α/οικ: 25602/2020 (1607 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 189 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 4139/2013 (Α΄74)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νόμος 51 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει, εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς για την υλοποίηση των δράσεων που μνημονεύονται στα άρθρα 30-35 του αναφερόμενου νόμου είναι οι εξής: 1. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) 2. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 3. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.) 4. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) 5. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας "Αγία Ειρήνη" 6. Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών 7. Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ.Χατζηκώστα (ΓΝΙ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Υπουργική Απόφαση 6 Δ2α/οικ.25602 2020 1607 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, του είδους, του τύπου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Στο άρθρο 6 της αριθμ. Δ2α/οικ.25602/2020 (Β΄1607) Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201607

       ΑΔΑ ΨΙ3Ρ465ΦΥΟ-ΥΜΗ

      • 1 Αίτημα για άδεια λειτουργίας Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, όπως ισχύει ή ο οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποβάλλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας, σχετικό αίτημα.

       Σημειώσεις Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδίδεται άδεια λειτουργίας ΧΕΧ του άρθρου 189 "Τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 4239/2013 (Α΄74) του ν. 4662/2020 και αποκλειστικά από τον κλειστό αριθμό των φορέων του άρθρου 51 του ν. 4139, όπως ισχύει και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επαρκης και αρκιβής φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Ανεπαρκή ή ανακριβή στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι ανεπαρκής, σταματά η διαδικασία και ενημερώνεται αρμοδίως ο φορέας ή ο οργανισμός που έχει υποβάλλει το αίτημα.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκληρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.