Άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8374bc8e-ae7d-4b65-916e-8929b0a3f774 601391

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων, που τελούν σε καθεστώς αναστολής φορολογικών επιβαρύνσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα: το 1ο για τον δικαιούχο, το 2ο για την Τελωνειακή Περιφέρεια ,το 3ο για το Τελωνείο έκδοσης (ελέγχου αποθήκης) και το 4ο για την αρμόδια Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή

Σημειώσεις

Υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς:

• Η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική του ιδιότητα. Οι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι δύνανται να είναι είτε στεγασμένοι, είτε υπαίθριοι. • Το είδος της προς έγκριση αποθήκης. • Η κατηγορία των προς εναπόθεση οχημάτων.

• Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Υπόδειγμα της αίτησης υπάρχει στο Παράρτημα I της απόφασης Φ.31/13 ΦΕΚ.816/Β/23-06-2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, στο οποίο αναγράφονται οι οδοί προσπέλασης Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, στο οποίο αναγράφονται οι οδοί προσπέλασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτών Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται για την πυρασφάλεια του χώρου Έγκριση

       Έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται για την πυρασφάλεια του χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 5 Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λ.π. του ακινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λ.π. του ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 6 Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των προς εναπόθεση οχημάτων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των προς εναπόθεση οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Υπουργική Απόφαση Φ.31/13 2003 816 Β

       Περιγραφή Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων. Τροποποιήσεις αυτής: 1.ΔΕΦΚΦ Δ 5041025 ΕΞ 2013-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» 2.ΔΕΦΚ Δ 5042442 ΕΞ 2013-Κοινοποίηση των αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. – Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες Κοινοτικών Οχημάτων - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση νέου εντύπου Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.» 3.ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013-Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet 4.ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017-Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» 5.ΔΕΦΚΦ Δ 1171065 ΕΞ 2017-Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β΄3862) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» ».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200816

      • Νόμος 134 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • 1 Παραλαβή αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η υποβαλλόμενη, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη. Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην αριθ. Φ. 31/13/03-06-2003 (Β΄ 816) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των στοιχείων της αίτησης και των προβλεπόμενων συνημμένων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή προβλεπομένων εγγράφων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός δύο (2) τελωνειακών υπαλλήλων για τη διενέργεια αυτοψίας του χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής ορίζει, άτυπα, δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους για τη διενέργεια αυτοψίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια αυτοψίας του χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι οριζόμενοι υπάλληλοι προβαίνουν στον έλεγχο - αυτοψία του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το σχετικό τοπογραφικό του ταυτίζεται με τον προς έγκριση χώρο, το σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους, την έγκριση της πυροσβεστικής αρχής για την επάρκεια των πυροσβεστικών μέσων, κ.ά. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, διαπιστωθούν παραλήψεις που δυσχεραίνουν το έργο της επίβλεψης και ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη έκθεσης καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Από τους, ως άνω, οριζόμενους υπαλλήλους συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου. (Μέχρι τη σύνταξη της έκθεσης θα πρέπει να έχουν ληφθεί, τυχόν, πρόσθετα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της επίβλεψης και του ελέγχου των χώρων αποθήκευσης από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση της άδειας Φορολογικής αποθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αρμόδια Τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας Φορολογικής αποθήκης, η οποία παραμένει σε κατάσταση αναμονής στο ICISnet, μέχρι να ενημερωθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ή το, κατά περίπτωση, αρμόδιο Τελωνείο για την οριστικοποίηση της έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

       Σημειώσεις Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα: το 1ο για τον δικαιούχο, το 2ο για την Τελωνειακή Περιφέρεια , το 3ο για το Τελωνείο έκδοσης (ελέγχου αποθήκης) και το 4ο για την αρμόδια Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.