Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2a9285bd-4ed0-4fd6-b293-bfc484894c14 480796

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας μεταφοράς από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. Απευθύνεται σε πολίτες και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

10/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος αυτού, και για τα νομικά πρόσωπα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. Στην αίτηση μνημονεύονται και τα στοιχεία των όπλων και λοιπών αντικειμένων, των οποίων ζητείται η μεταφορά ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, με την αίτηση συνυποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τεχνικές Τα προς μεταφορά είδη να έχουν χαρακτηριστεί ως συλλεκτικά ή ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει εγκριθεί η μεταφορά του αντικειμένου ή αντικειμένων από τη χώρα προορισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να είναι κάτοχος άδειας κατοχής όπλων ή αντικειμένων που έχουν χαρακτηριστεί ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομικής χρήσης, Διαμετακόμισης 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών. Βεβαίωση

       Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Άδεια κατοχής συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Άδεια κατοχής / κυριότητας

       Άδεια κατοχής συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7393

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης έγκρισης της χώρας προορισμού. Έγκριση

       Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης έγκρισης της χώρας προορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • Νόμος 12 παρ. 3 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων (άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β΄,12, 13 και 14 της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/853).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 26 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6-13 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 3009/2/84-δ από 27.07.2004 Υ.Α..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/1058-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 3, 9, 10, 11,12 3009/2/84-δ 2004 1208 Β

       Περιγραφή Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μεταφοράς όπλων ή αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια από τη χώρα μας προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201208

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αφού προβεί στον έλεγχο του αιτήματος, υποβάλλει αυτό στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, μετά της πρότασής της, προκειμένου να εκδοθεί σχετική άδεια - απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας αφού προβεί στον έλεγχο του αιτήματος εκδίδει απόφαση (θετική ή αρνητική) για την μεταφορά των αντικειμένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση της Απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.