Άδεια παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση933195ca-8803-4570-86e4-7c6864e8806d 741715

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

4.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει αδειοδοτηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (κράτος μέλος εισαγωγής) μπορεί να λάβει άδεια παράλληλου εμπορίου στη χώρα μας και εφόσον τη λάβει να εισάγεται και να διατίθεται στην ελληνική αγορά από τον αιτούντα, εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν αυτό είναι πανομοιότυπο ως προς τη σύνθεση με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν (προϊόν αναφοράς), το οποίο έχει ήδη αδειοδοτηθεί στη χώρα μας. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά εργάσιμες ημέρες. Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένονται πληροφορίες που θα ζητηθούν από το Κράτος-Μέλος καταγωγής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την άδεια παράλληλου εμπορίου εισαγόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος όμοιου με ένα που έχει ήδη λάβει προσωρινή ή οριστική έγκριση σύμφωνα με τo άρθρο 52 του Κανονισμού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εκδίδεται σχετική απόφαση έγρισης ή απόρριψης του αιτήματος, σε κάθε περίπτωση και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να έχει έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας ή να έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο για τη διάθεση στην αγορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Τα παράβολα εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Απόδειξη είσπραξης του παραβόλου συνιστά το τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής: Α) Τα στοιχεία αυτού που το καταβάλει: Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου και το αντίστοιχο ΑΦΜ. Β) Στοιχεία παραβόλου: Αναγράφεται ο κωδικός Α9.138. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει με e-mail στο paravolo@bpi.gr αντίγραφο του καταθετηρίου και η αρμόδια υπηρεσία του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το παράβολο και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο. 4000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • Νόμος 4.3 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Καθορίζεται ότι αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας είναι η Συντονιστική Εθνική Αρχή, ήτοι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 52 1107 2009

       Περιγραφή Αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία και το χρονικό διάστημα για τη διεκπεραίωσή της και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN

      • 1 Αίτηση ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου.


       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και έλεγχος/επεξεργασία της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση πληροφοριών από το Κράτος-Μέλος καταγωγής, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το προς εισαγωγή προϊόν και το εγκεκριμένο στη χώρα μας προϊόν αναφοράς, είναι πανομοιότυπα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο χρόνος ανταπόκρισης του άλλου Κράτους - Μέλους στην αλληλογραφία επηρεάζει τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση των πληροφοριών που ελήφθησαν από το Κράτος-Μέλος εισαγωγής και λήψη απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης αφορά εργάσιμες ημέρες. Σε αυτόν δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αναμένονται πληροφορίες που θα ζητηθούν από το Κράτος-Μέλος καταγωγής.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου και ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Η ενημέρωση του αιτούντος τεκμαίρεται με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.