Άδεια πειραματισμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηffa701aa-a98a-4f51-8e44-9746c6df7121 591044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Από 200 έως 500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Άδειας Πειραματισμού (ΑΠ) για τη διεξαγωγή κάθε βιολογικής δοκιμής/πειράματος που συνεπάγεται την απελευθέρωση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τις χρήσεις που εφαρμόζεται στη βιολογική δοκιμή/πείραμα. Απευθύνεται σε αναγνωρισμένες πειραματικές μονάδες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η Ισχύς της άδειας πειραματισμού με φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι διάρκειας ενός (1) ή τριών (3) ετών, ανάλογα με την κατηγορία αίτησης και το υποβληθέν παράβολο. Οι κατηγορίες αφορούν: 1. Άδεια Πειραματισμού με Καταστροφή της Παραγωγής (άρθρο 5 Κεφαλαίου Β), 2. Άδεια Πειραματισμού με μη Καταστροφή της Παραγωγής (άρθρο 6 Κεφαλαίου Β), 3. Άδεια Πειραματισμού για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 7 Κεφαλαίου Β) και 4. Άδεια Χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αποδεικτικούς αγρούς (άρθρο 7α Κεφαλαίου Β).

Τελευταία ενημέρωση

15/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση άδειας πειραματισμού

Σημειώσεις

Υπόδειγμα 4 της υπ αρ. 183351/2010 Υπουργικής Απόφασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Σε πείπτωση απόρριψης του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια πειραματισμού με φυτοπροστατευτικά προϊόντα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Η άδεια χορηγείται σε αναγνωρισμένη πειραματική μονάδα, σύμφωνα με τις αρχές της Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.).

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη αναγνωρισμένα κατά την Ορθή Πειραματική Πρακτική Αποτελεσματικότητα (Ο.Π.Π.Α.) μόνο για τις περιπτώσεις αιτήσεων αδειών πειραματισμού για ερευνητικούς σκοπούς.

       Ναι Ναι

      • 1 Παράβολο για χορήγηση άδειας πειραματισμού τριετούς διάρκειας. Αριθμός 151 της υπ' αρ. 1942/32113/18-2-2019 ΚΥΑ 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 151

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/2579-parabola-fyto

       Όχι

      • 2 Παράβολο για χορήγηση άδειας πειραματισμού μονοετούς διάρκειας. Αριθμός 152 της υπ' αρ. 1942/32113/18-2-2019 ΚΥΑ 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/2579-parabola-fyto

       Ναι

      • 1

      • 3 Παράβολο για χορήγηση προκαταρκτικής άδειας πειραματισμού διάρκειας ενός έτους. Αριθμός 154 της υπ' αρ. 1942/32113/18-2-2019 ΚΥΑ 1000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/2579-parabola-fyto

       Ναι

      • 1

      • 1 Πίνακας γνωστοποίησης πειραμάτων Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας γνωστοποίησης πειραμάτων

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/georgikafarmakamenu/754-anagnorisipeirammonadon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα 6 της υπ αρ. 183351/2010 Υπουργικής Απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Εξουσιοδότηση για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για πειραματισμό από την κάτοχο εταιρεία των εν λόγω προϊόντων. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για πειραματισμό από την κάτοχο εταιρεία των εν λόγω προϊόντων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Φύλλο οδηγιών προστασίας του υπό δοκιμή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (MSDS - Material Safety Data Sheet) Έγγραφο

       Φύλλο οδηγιών προστασίας του υπό δοκιμή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (MSDS - Material Safety Data Sheet)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Περιγραφή των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων Έκθεση

       Περιγραφή των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Υπουργική Απόφαση 5 - 7 183351 2010 486 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις περί της πειραματικής μονάδας O.Π.Π.Α. για τη διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών / πειραμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100200486

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει την αίτησή του προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι


      • 2 Τεχνική επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τεχνικός έλεγχος των στοιχείων της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης χορήγησης άδειας πειραματισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας πειραματισμού, σύμφωνα με τις κατηγορίες της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση αιτούντος φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η σχετική απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα φορέα.

       Σημειώσεις Η άδεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.