Άδεια σε εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς - ΑΕΟ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91971832-5d94-4a6d-8d5d-29f81a9f6ecc 919718

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - ΑΕΟ και απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με στόχο την ασφάλεια και προστασία της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Τελωνειακών Αρχών και οικονομικών φορέων, την ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών συναλλαγών, τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, EORI NUMBER

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.
    
    Στην περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια κοινοποιεί στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την μη αποδοχή και του παρέχει, εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, την δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόκτηση ιδιότητας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - ΑΕΟ

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα -ΑΕΟ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       N1

       ,,,,,,,,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Επίδειξη από τον αιτούντα υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο να επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Οικονομική φερεγγυότητα, η οποία τεκμαίρεται εάν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαρκούς γνώσης Πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα όσον αφορά ειδικότερα την Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία, τα οποία θεωρείται ότι πληρούνται εάν ο αιτών αποδείξει ότι εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων στους τομείς της υλικής ακεραιότητας και των ελέγχων πρόσβασης, των υλικοτεχνικών διαδικασιών και της διαχείρισης συγκεκριμένων ειδών εμπορευμάτων, του προσωπικού και της ταυτοποίησης των επιχειρηματικών εταίρων του διευκολύνσεις όσον αφορά ειδικότερα το πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα που αφορούν στην ασφάλεια και την προστασία.

       Ναι Ναι

      • 1 Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης. Ερωτηματολόγιο

       Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6947

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 38-39 952 2013

       Περιγραφή Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952&qid=1689581231477

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 23-30 2446 2015

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2446&qid=1689584675754

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 24-35 2447 2015

       Περιγραφή Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2447&qid=1689584781267

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 5 341 2016

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg del/2016/341/oj/ell

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) ICISnet και το eAEO Trader Portal η αίτηση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα και το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών για την αποδοχή ή μη αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αίτησης-Ενημέρωση του Αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια καταχωρεί την αποδοχή στα ICISnet και EOS και ενημερώνει τον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης - ενημέρωση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αιτιολογεί στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την μη αποδοχή και του παρέχει την δυνατότητα να ασκήσει, εντός ενός μηνός, το Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποστολή ερωτηματολογίου στην αρμόδια για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημερώνεται η αρμόδια για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων υπηρεσία για τη συνδρομή της και της αποστέλλεται υπηρεσιακά το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος των κριτηρίων χορήγησης της Άδειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Έλεγχος των κριτηρίων, με την συνδρομή άλλων Υπηρεσιών, όπου απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη της έκθεσης ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Συντάσσεται η έκθεση ελέγχου των κριτηρίων.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης έκδοσης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λήψη απόφασης έκδοσης άδειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου και καταχώρησή της στο υποσύστημα αδειών – εγκρίσεων του ICISet και στο Σύστημα Οικονομικών Φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (eAEO portal).

       Ναι Ναι


      • 9 Παροχή δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης σε περίπτωση πρόθεσης έκδοσης αρνητικής απόφασης για την έκδοση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Παροχή δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης στον αιτούντα πριν την έκδοση αρνητικής απόφασης επί της αίτησης του, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του/ προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήψη απόφασης μη έκδοσης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λήψη της απόφασης μη έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου και καταχώρησή της στο υποσύστημα αδειών – εγκρίσεων του ICISet και στο Σύστημα Οικονομικών Φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (eAEO portal).

       Ναι Ναι


      • 11 Λήψη απόφασης έκδοσης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λήψη απόφασης έκδοσης άδειας μετά από την παροχή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και τη λήψη των διορθωτικών μέτρων από πλευράς αιτούντος. Η απόφαση καταχωρείται στο ICISnet και στο Σύστημα Οικονομικών Φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.