Άδεια συλλογής κόκκινου κοραλλιού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5240da52-5a36-4da8-abbe-9c92d6dce846 134849

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

2.934,7 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να πραγματοποιήσει διαδικασίες συλλογής Κόκκινου Κοραλλιού (Corallium rubrum) σε καθορισμένες χρονικές περιόδους (01/4 έως 31/12 κάθε έτους), σε οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες και βάθη. Στο έγγραφο της απόφασης περιγράφονται οι όροι της αλιείας, ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός του α/κ και οι λοιπές υποχρεώσεις που διέπουν, τόσο τα αποτελέσματα της αλιευτικής προσπάθειας, όσο και τον κάτοχο της ανωτέρω άδειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η απόφαση είναι Υπουργική και εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων (ΔΑΔΑΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Η εν λόγω απόφαση ενεργοποιείται και είναι σε ισχύ με την καταχώρηση του σκάφους ως επαγγελματικού στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η οποία είναι και υπεύθυνη να ελέγξει μεταξύ άλλων: α) την καταβολή του προβλεπόμενου από τον ν.2040/92 (άρθρο 8) τέλους υπέρ του Δημοσίου ύψους: 2.934,70 Ευρώ και β) την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής δορυφορικής παρακολούθησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για διενέργεια Αλιείας Κόκκινου Κοραλλιού

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον: α. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρει τις υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. Εφόσον το σκάφος ανήκει σε εταιρία, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας. β. Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών ή ο Νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει στην διάθεσή του σχετική Εξουσιοδότηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Άδεια Αλιείας Κόκκινου Κοραλλιού και Υποχρεώσεις

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Συλλογής Κόκκινου Κοραλλιού (Corallium rubrum)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη και επαγγελματία αλιέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/25.07.1966 (Α΄ 160) 2) του π.δ. 261/17.06.1991 (Α΄ 98).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται ειδική άδεια αλιείας (άδεια αλίευσης).

       Όχι Όχι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της ενέργειας του εν λόγω αντικειμένου, εμπεριέχεται οικονομικής φύσης υποχρέωση για τον αιτούντα, η οποία αντιστοιχεί στην καταβολή του προβλεπόμενου από τον ν.2040/92 (άρθρο 8) τέλους υπέρ του Δημοσίου ύψους: 2.934,70 Ευρώ. 2934.70 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους. Άδεια

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους. Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 3 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Άδεια

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: Αδεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε (δυο) 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου του Ν. 1361/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/97.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου αποτελεί για τον αιτών απόδειξη ότι κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του αλιέα. Το έντυπο υποβάλλεται σε (δυο) 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας. Άδεια

       Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 7 Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φορολογική δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Έναρξη Εργασιών από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Έναρξη Εργασιών από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 4023/64557 2014 1307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201307

      • Υπουργική Απόφαση 4389/71210 2014 1455 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 4023/64557/16.05.2014 Υ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201455

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 16γα Προληπτικές απαγορεύσεις για τα κόκκινα κοράλλια. Χωρικές/χρονικές απαγορεύσεις 982 2019

       Περιγραφή Ο Κανονισμός βρίσκεται δημοσιευμένος στην μορφή CELEX_32019R0982_EL_TXT. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0982&qid=1672504656083&from=EN

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Νόμος 2040 1992 70 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100070

      • Νόμος 1740 1987 221 Α

       Περιγραφή Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100221

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967 2006

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1626/94. Το κείμενο βρίσκεται στο CELEX_32006R1967_EL_TXT.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1967&qid=1672505714902&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1224 2009

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.  847/96, (ΕΚ) αριθ.  2371/2002, (ΕΚ) αριθ.  811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και  (ΕΚ) αριθ. 1966/2006. Το κείμενο βρίσκεται στο CELEX_32009R1224_EL_TXT.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&qid=1672505843571&from=EN

      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Ναυτικός Κώδικας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • 1 Παραλαβή της αίτησης απο τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΟΣΠΑ).

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π.χ. μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας που έχει διαβιβάσει την αίτηση ή και με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Εισήγηση για Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο για την σχετική Απόφαση Έγκρισης.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο προωθείται για τις σχετικές εγκρίσεις και μετά από την τελική επεξεργασία εκδίδεται στην τελική του μορφή.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση Άδειας Συλλογής Κόκκινου Κοραλλιού (Corallium rubrum)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση χορήγησης Άδειας Συλλογής Κόκκινου Κοραλλιού επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες και ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτησή του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.