Άρση του απορρήτου για υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε έλεγχο περιουσιακής κατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0cd9d978-3e84-4ff9-95d7-25c0251fe875 997838

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου μέσω της διενέργειας ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων : α. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β. των εποπτευομένων από αυτό φορέων και γ. των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παράνομου πλουτισμού τους. Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και σε φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.Ο έλεγχος δύναται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία -πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο.Επίσης έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία άρσης απορρήτου για υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών από ΜΕΕ Υπ. Οικ. για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η απόκτηση της παρουσιαζόμενης περιουσιακής κατάστασης δικαιολογείται από εμφανή εισοδήματα και πόρους του υπαλλήλου και των μελών της οικογένειας του.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 39 και 116 παρ. 13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 81 παρ. 7 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό και εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Νόμος 18 4734 2020 196 Α

       Περιγραφή Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων - Προσθήκη του άρθρου 21Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100196

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 παρ.2 περ.(β) υποπερ. (γγ) και 3 παρ. 2, 4, 5 2523 2021

       Περιγραφή Στα Τμήματα Β΄ και Γ΄ - Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της ΜΕΕ του Υπ. Οικ. κατανεμήθηκε η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών Προσδιορισμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε. δύνανται να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των ελεγχόμενων προσώπων, ως προς το φορολογικό απόρρητο, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης που ορίζει διαφορετικά.Το ελεγκτικό προσωπικό της Μ.Ε.Ε., σε εκτέλεση εντολών ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, έχει πρόσβαση στο κάθε πρόσφορο σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των «πρωτογενών» τραπεζικών καταθέσεων και αυτοματοποιημένης εκτίμησης ενδεχομένων διαφορών μεταξύ «πρωτογενών» καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων των ελεγχομένων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%95%CE%A6%CE%97-04%CE%9C

       ΑΔΑ Ψ3ΕΦΗ-04Μ

      • Προεδρικό Διάταγμα 5 παρ.3 περ.(γ) υποπερ.(ββ) 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της ΜΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών για διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευομένων από αυτό φορέων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Εγκύκλιος Γ.Δ.Ο.Ε. 16578 ΕΞ/ΕΜΠ/29-04-2013

       Περιγραφή Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.


      • Υπουργική Απόφαση 1258 2013 3101 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203101

      • Υπουργική Απόφαση 1131 2014 1232 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3101/6−12−2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201232

      • 1 Άρση Φορολογικού Απορρήτου - Αναζήτηση Φορολογικών Στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Άρση φορολογικού απορρήτου -Έλεγχος στοιχείων μέσω βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας N.Taxis, Εφαρμογή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.), Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας κ.α.

       Όχι Όχι


      • 2 Άρση Τραπεζικού Απορρήτου με αναζήτηση στοιχείων μέσω ΣΜΤΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναζήτηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ).

       Όχι Όχι


      • 3 Άρση Τραπεζικού Απορρήτου - Αναζήτηση στοιχείων με έγγραφα αιτήματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση τραπεζικών δεδομένων όπως κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών- πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α) τα οποία δε δύναται να ανακτηθούν μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΣΜΤΛ).Καθώς και αναζήτηση αντιγράφων παραστατικών, συμβάσεων και οποιοδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων

       Όχι Όχι


      • 4 Άρση Χρηματιστηριακού Απορρήτου - Αναζήτηση Χρηματιστηριακών Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση χρηματιστηριακών στοιχείων σχετικά με Διενεργηθείσες αγορές – πωλήσεις ( επενδύσεις) : α) Μετοχών ή άλλων χρεογράφων , β) Ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου ή Επιχειρήσεων , γ) Εντόκων Γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και δ) Λοιπών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (REPOS, swaps, synthetic swaps κ.λ.π.) των ελεγχομένων προσώπων από τους εποπτευόμενους φορείς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

       Όχι Όχι


      • 5 Άρση Φορολογικού Απορρήτου- Αναζήτηση στοιχείων από Υπηρεσίες ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες των ελεγχομένων προσώπων από Υπηρεσίες ΑΑΔΕ

       Όχι Όχι


      • 6 Αναζήτηση στοιχείων από μέλη Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναζήτηση στοιχείων από μέλη Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με την κίνηση κάθε είδους ασφαλιστικών προϊόντων των ελεγχομένων προσώπων

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώρηση στο ΣΗΔΕ των συγκεντρωθέντων στοιχείων από την άρση απορρήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα στοιχεία από την άρση απορρήτου που χορηγούνται με αλληλογραφία από τις Υπηρεσίες αναζήτησης καταχωρίζονται στο ΣΗΔΕ και χρεώνονται στο αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενσωμάτωση δικαιολογητικών - στοιχείων στον φάκελο της υπόθεσης ελέγχου


       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ενσωμάτωση των συγκεντρωθέντων δικαιολογητικών-στοιχείων στο φάκελο της υπόθεσης ελέγχου που έχει δημιουργηθεί με την έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου περιουσιακής κατάστασης.Τα δικαιολογητικά- στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία σύνταξης Έκθεσης ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, η οποία έπεται της συγκεκριμένης διαδικασίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.