Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά Διοικητικής Πράξης του e-ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc475fbc0-b329-472c-a3c0-354a188631b2 475329

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά Διοικητικής Πράξης του e-ΕΦΚΑ για θέματα αρμοδιότητας υπηρεσιών του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 8/2019.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία έχει ως σκοπό την παροχή δικαιώματος άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά Διοικητικής Πράξης του e- ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα τα θέματα αυτά άπτονται των αρμοδιοτήτων των κάτωθι Τμημάτων:

• Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών • Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου • Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών • Τμήμα Συντάξεων • Τμήμα Παροχών • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ΥΕ-ΚΕ.Π.Α. • Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης

• Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Ναυτικών

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ενδικοφανής προσφυγή

Σημειώσεις

Δεν παρέχεται σχετικό πρότυπο αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά Διοικητικής Πράξης του e-ΕΦΚΑ για θέματα σύμφωνα με το αρ. 34 του π.δ. 8/2019

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ασκείται ενδικοφανής προσφυγή κατά Απόφασης εκδοθείσας από τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ ή κατά εγγράφου που παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ - μηχανογραφικό σύστημα, οιονεί απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της διοικητικής απόφασης του Διευθυντή του οικείου Υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 25 2690 1999 48 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100048

      • Νόμος 50 2717 1999 97 Α

       Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, εφαρμογή κατ’ αναλογία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100097

      • Νόμος 28 4997 2022 219 Α

       Περιγραφή Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

      • Νόμος 53 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Προεδρικό Διάταγμα 34 8 2019 8 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100008

      • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 138 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • 1 Παραλαβή της ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοικούμενος υποβάλλει προσφυγή και κατά την κρίση του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του τοπικού υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ, ήτοι στο κατάστημα που εκδόθηκε η σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της διοικητικής απόφασης του Διευθυντή του οικείου Υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, δύναται ο διοικούμενος να προσφύγει με την ίδια διαδικασία και κατά εγγράφου που παράγεται από πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ - μηχανογραφικό σύστημα - (π.χ. εκκαθαριστικών σημειωμάτων επανυπολογισμού συντάξεων, καθώς δεν εκδόθηκαν τροποποιητικές αποφάσεις, εισφορές, καταλογισμοί κ.α.) οιονεί απόφασης Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του πρωτοκόλλου του τοπικού υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και χρεώνει την ένσταση στο θεματικά αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του θεματικά αρμόδιου Τμήματος – ανάλογα με το είδος της απόφασης – εξετάζει το φάκελο της προσφυγής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και συντάσσει τη σχετική εισήγηση, την οποία την προωθεί για υπογραφή στην ιεραρχία μέχρι το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στο τοπικό υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο το αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος μπορεί με έγγραφο, το οποίο φέρει την τελική υπογραφή του Διευθυντή του κατά τόπου υποκαταστήματος, να ζητήσει στοιχεία από το διοικούμενο, ώστε να ολοκληρώσει την εισήγησή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή της Πρόσκλησης από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή υπογράφει την Πρόσκλησημ η οποία αποστέλλεται από τον Γραμματέα αυτής με συστημένη επιστολή, στους διοικούμενους που έχουν υποβάλλει προσφυγή με σκοπό να παρευρεθούν κατά την εξέταση της προσφυγής τους σε επικείμενη συνεδρίαση.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο προσφεύγων δεν παραλάβει την Πρόσκληση μέχρι και τρεις (3) φορές, πραγματοποιείται δημοσίευση της Πρόσκλησης με θυροκόλλησή της σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τηρώντας τις διατάξεις δημοσιότητας, και τότε η προσφυγή συζητείται από τη Τ.Δ.Ε. εφ’ όσον στην προσφυγή αναφέρονται οι λόγοι αυτής, ενώ αν δεν αναφέρονται η προσφυγή απορρίπτεται. Στο μεσοδιάστημα το θέμα αναβάλλεται, καθώς η παράσταση του διοικούμενου, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά αντιπροσώπου, όπως και η προηγούμενη ακρόαση διοικούμενου προβλέπεται από το Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατ’ αναλογία από τη Διοικητική Δικονομία. Σημειώνεται, ότι ο μόνος λόγος να εξετασθεί η προσφυγή απουσία του προσφεύγοντος είναι να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι άσκησης αυτής και μόνο αφού έχουν προηγηθεί οι τρεις (3) φορές που έχει αποσταλεί η σχετική Πρόσκληση. Ο προσφεύγων μπορεί να ζητήσει αναβολή ή αλλαγή ημερομηνίας αιτιολογώντας επαρκώς το κώλυμά του στο να παρευρεθεί – συνήθως η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail και το αίτημά του γίνεται δεκτό. Σε Τ.Δ.Ε. που τα θέματα αφορούν κυρίως εργατικά η επικοινωνία για την παράσταση του διοικούμενου κατά τη συνεδρίαση της Τ.Δ.Ε. πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή με e-mail καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επιστολών επιστρέφουν ανεπίδοτες λόγω άγνωστου παραλήπτη.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο γραμματέας της Τ.Δ.Ε. συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη, όπου ορίζονται οι τα θέματα που θα εξετασθούν στην επερχόμενη συνεδρίαση και την παραδίδει στην Τ.Δ.Ε. για υπογραφή, ώστε να την τοιχοκολλήσει στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση Τ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Διευθυντής του υποκαταστήματος εισηγείται στην Τ.Δ.Ε. παρουσιάζοντας την υπό εξέταση προσφυγή – πριν την είσοδο στη συνεδρίαση του ασφαλισμένου.

       Σημειώσεις Προς αποφυγή καθυστερήσεων, ο γραμματέας της Τ.Δ.Ε. αποστέλλει τα υπό εξέταση θέματα στα μέλη της Επιτροπής με ηλεκτρονικά μέσα για να είναι ενήμεροι κατά τη συνεδρίαση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ψηφοφορία κατά τη Τ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τ.Δ.Ε. μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών λαμβάνει κατά απόλυτη πλειοψηφία την απόφαση επί της προσφυγής.

       Σημειώσεις Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις των Τ.Δ.Ε. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία με την ψήφο του προέδρου να υπερισχύει. Στη συνέντευξη αναφέρθηκε ότι η κατά κύριο λόγο οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι: (α. αναβολή, β. απόρριψη, γ. αποδοχή, δ. αναπομπή στη καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία για εκ νέου έλεγχο, ε. «κρατείται σε διάσκεψη» και στ. μερικώς δεκτή) Το βήμα των υπογραφών μπορεί να διαρκέσει έως και ένα (1) μήνα.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Πρακτικού και Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Τ.Δ.Ε. υπογράφει το Πρακτικό και τις Αποφάσεις και τα επιστρέφουν στο γραμματέα της Τ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Απόφασης στους ενδιαφερόμενους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Γραμματεία Συλλογικού Οργάνου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η γραμματέας της Τ.Δ.Ε. αποστέλλει την Απόφαση της Τ.Δ.Ε. και στον προσφεύγοντα μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή και τη διαβιβάσει στο καθ ύλην αρμόδιο Τμήμα του τοπικού υποκαταστήματος του e-ΕΦΚΑ με σκοπό να εκτελεστεί η απόφαση.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η έκβαση είναι η αναπομπή στην υπηρεσία, συντάσσεται νέα εισήγηση με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση της Τ.Δ.Ε. και η προσφυγή επανέρχεται σε επόμενη συνεδρίαση για να εξεταστεί εκ νέου. Στην περίπτωση που η έκβαση είναι η αναβολή της υπόθεσης εξετάζεται στην επόμενη συνεδρίαση της Τ.Δ.Ε.. Δύναται να αναβληθεί για τρεις (3) φορές. Στην περίπτωση που η έκβαση είναι απόρριψη ή μερικώς δεκτή ο γραμματέας της Τ.Δ.Ε. θέτει το φάκελο στο αρχείο του για διάστημα δύο (2) μηνών – είθισται να τηρούνται στο αρχείο για τρεις (3) μήνες, ώστε να καλυφθεί το διάστημα καθυστερήσεων του ταχυδρομείου - μέχρι να ενημερωθεί για το αν ο διοικούμενος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά της Απόφασης της Τ.Δ.Ε.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.