Άσκηση πειθαρχικής δίωξης απ' τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από Ε.Δ.Ε. που διενεργείται κατ' εντολή του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81aa32fc-99ed-4d7c-9034-e0cf0204bd2b 813299

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά μία ειδική περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τον ίδιο τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος δρα εν προκειμένω ως μονομελές πειθαρχικό όργανο. Προηγείται η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε) που παραγγέλλεται αυτεπάγγελτα από τον Διοικητή, η οποία εφόσον διαπιστώσει την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων από εκείνα που περιοριστικά τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ενεργοποιείται η εν λόγω κίνηση πειθαρχικής δίωξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση πειθαρχικής δίωξης από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από Ε.Δ.Ε. που διενεργείται κατ΄εντολή του


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Κατοχή ιδιότητας υπαλλήλου που εντάσσεται στο πεδίο ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (άρθρο 83 ν. 4622/2019).

       Όχι Όχι

      • Νόμος 100 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να προκαλέσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), το πόρισμα της οποίας, πλήρως τεκμηριωμένο, του γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αποτελεί δέσμια διοικητική ενέργεια για τα αρμόδια όργανα, η οποία εκδηλώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την περιέλευση του πορίσματος. β) Η ανωτέρω Ε.Δ.Ε. ενεργείται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από Επιθεωρητές Ελεγκτές της Αρχής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής και έναν μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α του ελεγχόμενου φορέα, αρχής ή υπηρεσίας, που προτείνεται αντίστοιχα από τον φορέα προέλευσής του, μέσα σε προθεσμία, η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής. Η εντολή για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. εκδίδεται από τον Διοικητή της Αρχής. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ως άνω προθεσμία, ο Διοικητής της Αρχής αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. μόνο σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής. γ) Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα. Εάν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Έκδοση εντολής για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. προς τον ελεγχόμενο φορέα για τον ορισμό υπαλλήλου συνδιενεργούντα την Ε.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Η ανωτέρω Ε.Δ.Ε. ενεργείται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από Επιθεωρητές Ελεγκτές της Αρχής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής και έναν μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α΄ του ελεγχόμενου φορέα, αρχής ή υπηρεσίας, που προτείνεται αντίστοιχα από τον φορέα προέλευσής του, μέσα σε προθεσμία, η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ως άνω προθεσμία, ο Διοικητής της Αρχής αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. μόνο σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωστοποίηση της ανάθεσης της Ε.Δ.Ε. στους διενεργούντες αυτήν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διοικητής της Αρχής, όταν αναθέτει τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί τούτο με περίληψη του θέματος στον/στους επιθεωρητή/ές-ελεγκτή/ές της Ε.Α.Δ. και στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος που έχει οριστεί ως συνδιενεργών από τον ελεγχόμενο φορέα. (βλ.προηγούμενο βήμα).

       Σημειώσεις Η Ε.Δ.Ε. ενεργείται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από Επιθεωρητές Ελεγκτές της Αρχής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής και έναν μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α΄ του ελεγχόμενου φορέα, αρχής ή υπηρεσίας, που προτείνεται αντίστοιχα από τον φορέα προέλευσής του, μέσα σε προθεσμία, η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα ως άνω προθεσμία, ο Διοικητής της Αρχής αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. μόνο σε Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Ε.Δ.Ε.- Έκδοση πορίσματος από τους διενεργούντες την Ε.Δ.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο που διενεργεί την Ε.Δ.Ε. οφείλει να την ολοκληρώσει μέσα στην ταχθείσα, στην εντολή διενέργειας, προθεσμία και να παραδώσει το πόρισμα αυτής αμελλητί στον Διοικητή της Ε.Α.Δ.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι η άρνηση κατάθεσης σε διενεργούμενη, κατά τα ανωτέρω, ένορκη διοικητική εξέταση αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο επισύρει την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές έξι μηνών.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικού/ών παραπτώματος/των που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ( άρθρο 109 του Υ.Κ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η εν λόγω διαδικασία (άσκηση πειθαρχικής δίωξης από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ.) ενεργοποιείται περιοριστικά δηλαδή μόνο στην περίπτωση που το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. καταλήγει στην διαπίστωση συγκεκριμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία μπορούν να τιμωρηθούν με την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 109 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), ως εξής: η παράβαση των περ. α) και λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ιδίου νόμου 3528/2007, η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες εντός μίας τριετίας, η εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια, η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, η εμμονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση πορίσματος από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. αξιολογεί το πόρισμα, με την έννοια της τήρησης του νόμιμου τύπου, της πληρότητας και σαφήνειας αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Αρμόδιος για την αξιολόγηση του πορίσματος της Ε.Δ.Ε. είναι ο αναθέτων αυτήν, Διοικητής της Ε.Α.Δ.

       Όχι Όχι


      • 7 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης από τον Διοικητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον από το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. διαπιστώνεται η τέλεση, από τα περιγραφόμενα στο ως άνω βήμα 5, πειθαρχικού/ών παραπτώματος/των και αποδίδονται αυτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ο Διοικητής της Ε.Α.Δ. ασκεί ο ίδιος την πειθαρχική δίωξη διακριτά για κάθε διωκόμενο και παραπέμπει την υπόθεση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.