Έγκριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων (Master Plans)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8fcb18e8-96c6-49cf-9ddf-24bd215bc229 818896

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης λιμένα (Master Plan) μέσω της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος. Απευθύνεται σε φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Με το εγκεκριμένο Master Plan οι φορείς μπορούν να εκτελούν έργα λιμενικών υποδομών και ανωδομών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) προς έγκριση

Σημειώσεις

Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει αίτηση (έντυπο) στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) με συνημμένο φάκελο με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) προκειμένου αυτό να εγκριθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με το έντυπο υποβολής αίτησης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει και απόφαση του συλλογικού του οργάνου με τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με την έγκριση του προς εξέταση Master Plan.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Master Plan λιμένα

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Αναπτυξιακού Προγραμμάτος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο λιμένας για τον οποίο υποβάλλεται Master Plan προς έγκριση θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας, σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της ΚΥΑ με αρ. πρ. 8315.2/02/07/02-02-2007 "Κατάταξη Λιμένων"(Β΄ 202), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με το Master Plan που υποβάλλεται προς έγκριση. Απόφαση

       Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με το Master Plan που υποβάλλεται προς έγκριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Χορήγηση γνώμης από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο επί του Master Plan. Απόφαση

       Χορήγηση γνώμης από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο επί του Master Plan.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 3 Mελέτη Master Plan η οποία εμπεριέχει το σύνολο των περιεχομένων του εγχειριδίου: "Προδιαγραφές Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) λιμένων" της ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ (Απρίλιος 2013). Μελέτη

       Mελέτη Master Plan η οποία εμπεριέχει το σύνολο των περιεχομένων του εγχειριδίου: "Προδιαγραφές Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) λιμένων" της ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ (Απρίλιος 2013).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 4 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Μελέτη

       Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 156 4938 2022 109 Α

       Περιγραφή Με το υπόψη άρθρο αναδιαμορφώνεται το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 με τίτλο "Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων", στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία έγκρισης Master Plan για λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100109

      • Νόμος Δέκατο ένατο 2932 2001 145 Α

       Περιγραφή Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100145

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07 2007 202 Β

       Περιγραφή Κατάταξη Λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200202

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 2006 1225 Β

       Περιγραφή Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ− νων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201225

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και του φακέλου Master Plan


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) με συνημμένο φάκελο με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) προκειμένου αυτό να εγκριθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση με τον φάκελο Master Plan εισάγεται, πρωτοκολλείται και προωθείται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για τον ορισμό χειριστή.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση φακέλου στα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)


       Περιγραφή Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του Master Plan διαβιβάζονται στα μέλη της ΕΣΑΛ για την ενημέρωσή τους και για την τυχόν εκ μέρους τους υποβολή παρατηρήσεων προς τον φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου Master Plan

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από τον χειριστή έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης του εκπονηθέντος Master Plan με τις ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Master Plan λιμένων.

       Όχι Όχι


      • 5 Πλήρης φάκελος Master Plan

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Master Plan είναι πλήρες και σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

       Ναι Όχι


      • 6 Ελλιπής φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τον έλεγχο διαπιστώνονται σφάλματα και ελλείψεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Συμπληρωματικά στοιχεία - Διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες συμπληρώσεις-διορθώσεις επί του φακέλου

       Ναι Όχι


      • 8 Μη παραλαβή διορθώσεων-συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις.

       Ναι Ναι


      • 9 Παραλαβή διορθώσεων-συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία-διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα συμπληρωματικά στοιχεία-διορθώσεις εισάγονται, πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για την χρέωσή τους στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 11 Εισαγωγή Master Plan στην ΕΣΑΛ- Συνεδρίαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη εισηγητικού και περιληπτικού σημειώματος για το θέμα προς τα μέλη της ΕΣΑΛ προς ενημέρωσή τους - Σύνταξη πρόσκλησης για συνεδρίαση της ΕΣΑΛ προς συζήτηση θέματος και λήψη γνώμης.

       Όχι Όχι


      • 12 Γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ - Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ΕΣΑΛ διατυπώνει γνώμη επί του φακέλου Master Plan - Σύνταξη εγγράφου ενημέρωσης προς τον ενδιαφερόμενο φορέα με το πρακτικό της απόφασης

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας εκπονεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να γίνει διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές.

       Όχι Όχι


      • 14 Εισήγηση περιβαλλοντικής αρχής επί ΣΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση εισήγησης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή μετά από αξιολόγηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Υποβολή της εισήγησης σε Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ).

       Σημειώσεις Η περιβαλλοντική αρχή μετά από διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, την αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, εκδίδει εισήγηση επί της ΣΜΠΕ. Συντάσσεται διαβιβαστικό της εισήγησης προς την ΔΙΛΙΚΥΠ

       Όχι Όχι


      • 15 Παραλαβή από ΔΙΛΙΚΥΠ εισήγησης επί ΣΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΔΙΛΥΚΥΠ παραλαμβάνει την εισήγηση επί της ΣΜΠΕ

       Όχι Όχι


      • 16 Πρωτοκόλληση - Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εισήγηση επί της ΣΜΠΕ εισάγεται, πρωτοκολλείται και προωθείται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και χρεώνεται στον αρμόδιο χειριστή του θέματος για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 17 Σύνταξη σχεδίου Π.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Master Plan.

       Όχι Όχι


      • 18 Εισαγωγή Master Plan, εισήγησης επί ΣΜΠΕ και σχεδίου ΠΔ στην ΕΣΑΛ - Συνεδρίαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο φάκελος του Master Plan, η εισήγηση επί της ΣΜΠΕ και το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος εισάγονται προς συζήτηση στην ΕΣΑΛ για λήψη γνώμης - Σύνταξη πρόσκλησης για συνεδρίαση της ΕΣΑΛ προς συζήτηση θέματος

       Όχι Όχι


      • 19 Γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί για την έγκριση του Master Plan και την περιβαλλοντική του έγκριση, όπως αυτά αποτυπώνονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 20 Έκδοση και Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Master Plan και τη περιβαλλοντική του έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Master Plan και την περιβαλλοντική του έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 21 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα για έκδοση ΠΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Συντάσσεται έγγραφο ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου φορέα περί έκδοσης του ΠΔ για την έγκριση του Master Plan του Λιμένα

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.