Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μαθητικών Διαγωνισμών που Υλοποιούνται από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηca2a8142-8d80-475e-9d9b-68099953e7db 281428

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες της χώρας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

ΤοΠαιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν ιδίως στην αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό και τον αθλητισμό, εκδίδει δια της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για Πρόκειται για πάγια ακολουθούμενη διαδικασία η οποία είναι περιοδικά επαναλαμβανόμενη κάθε σχολικό έτος (περίοδος έκδοσης Μάρτιος- Μάϊος) και επικαιροποιείται ως προς τις πληροφορίες που φέρει με την έκδοση νεότερης.

Με τον όρο εκπαιδευτικά προγράμματα νοούνται ιδίως δράσεις, διαγωνισμοί, εργαστήρια, ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που ενδέχεται -κατά περίπτωση- να συνοδεύονται από κατάλληλο ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή/και επιμορφωτικό υλικό. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ • Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς • Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις • Πανεπιστημιακά ιδρύματα • Μουσεία • Οργανισμοί • Κοινωφελή Ιδρύματα • Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους • Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, Αστεροσκοπείο, κ.ά.) • Υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.) • Αθλητικές ομοσπονδίες • Νοσοκομεία (Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων) • Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης • Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Ι.Ε.Π. • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ) • Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Τα αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. 2. Τα αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και απευθύνονται αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 3. Τα αιτήματα που αφορούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα/δράσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής. 4. Τα αιτήματα που αφορούν μαθητικούς διαγωνισμούς υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής,

στ) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε., για αιτήματα που αφορούν περισσότερες από μία Διευθύνσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος/μαθητικού διαγωνισμού - Συνοδευτικά παραστατικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά

    BPMN ψηφιακών βημάτων

    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μαθητικών Διαγωνισμών που Υλοποιούνται από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων της προς την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συμπληρωμένα κατά τα πρότυπα των εντύπων που παρατίθενται στο Παράρτημα του Οδηγού για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σε κάθε περίπτωση υποβολής αιτήματος προς έγκριση βιβλίων και έντυπου/ψηφιακού υλικού, μετά την έκδοση της σχετικής έγκρισης, παραχωρούνται από τον ενδιαφερόμενο Φορέα ΔΩΡΕΑΝ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., ή τους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς, τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Εάν το υλικό είναι ήδη τυπωμένο με δαπάνες των ενδιαφερομένων φορέων, μπορεί να αποσταλεί στα σχολεία με δαπάνη των φορέων, ενώ αν πρόκειται για ψηφιακό υλικό, δύναται να αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες/αποθετήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και φορέων αυτού, για χρήση του από την εκπαιδευτική κοινότητα.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, αθλητικής δράσης ή μαθητικού διαγωνισμού καθίσταται δυνατή μόνο μετά την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. .

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, αθλητικής δράσης ή μαθητικού διαγωνισμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρήσης Σε κάθε περίπτωση έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεσή του με αναφορά στη συγκεκριμένη έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτικού και εάν απαιτείται η συμμετοχή εκπροσώπου του αιτούμενου Φορέα, η συνολική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, εκτός από την περίπτωση των Ειδικών Σχολείων, όπου η συνολική διάρκεια μπορεί να είναι αυξημένη κατά δύο (2) διδακτικές ώρες.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (από την οποία εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση) έκθεσης αποτίμησης του προγράμματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησής του (Βλ. Οδηγό για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ι.Ε.Π.).

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να πληρούνται οι κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας των ωφελούμενων (μαθητών/εκπαιδευτικών), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR).

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, όταν ο φορέας που προκηρύσσει τον διαγωνισμό προτίθεται να δημοσιεύσει έργα των μαθητών/μαθητριών, πρέπει: α) να διευκρινίζεται στο κείμενο της προκήρυξης του μαθητικού διαγωνισμού αν θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών ή μόνο τα διακριθέντα, β) να διευκρινίζεται στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού ότι δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γ) να αναγράφεται στο κείμενο των προκηρύξεων ότι θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Σε ό,τι αφορά τους μαθητικούς διαγωνισμούς που υποβάλλονται προς έγκριση στο Υ.ΠΑΙ.Θ., απαιτείται η υποβολή του πλήρους σχεδίου της Προκήρυξης του διαγωνισμού, στο οποίο να αναφέρονται με ακρίβεια οι όροι, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο διεξαγωγής του (βλ. Έντυπο 5ο του Οδηγού για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ι.Ε.Π.).

       Όχι Όχι

      • 12 Εκπαιδευτικές Σε ό,τι αφορά τα αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα/δράσεις που κατατίθενται προς έγκριση, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρέπει να ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 1. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένους και σαφώς προσδιορισμένους σκοπούς και στόχους, να καλύπτει υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αναδεικνύει τα Ολυμπιακά και Αθλητικά Ιδεώδη (π.χ. σεβασμός στους κανόνες, ευγενής άμιλλα, ευ αγωνίζεσθαι, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας κ.λπ.), και μέσω αυτού να παρέχεται η δυνατότητα για τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής μέσω και άλλων γνωστικών αντικειμένων. 2. Η εφαρμογή του αθλητικού μέρους του προγράμματος να γίνεται μόνο από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής ή/και Προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή/και από μέλη του Συλλόγου Ολυμπιονικών, αθλητές Εθνικών Ομάδων ή διακεκριμένους αθλητές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 3. Η υλοποίηση αθλητικών αγώνων από τους Δήμους να γίνεται σε συνεννόηση με τον/την Υπεύθυνο/-η Φυσικής Αγωγής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει ο Δήμος, και προτείνεται να υλοποιούνται σε συγκεκριμένες Ημέρες (π.χ. Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού, Ευρωπαϊκή Ημέρα Αθλητισμού, Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού), όπως αυτές καθορίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. 4. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα εάν δεν έχουν συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). 5. Σε όλα τα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων, πρέπει να παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές/-ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Επίσης, ο αιτούμενος Φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του, να προσκομίζει άδεια καταλληλότητας του χώρου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που αφορούν στην έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, αθλητικής δράσης ή μαθητικού διαγωνισμού δύνανται, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται ή/και να τροποποιούνται σύμφωνα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ανωτέρω.

       Όχι Όχι

      • 1 Α. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο). 1. Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 2ο). 2. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 3ο). 3. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 4ο). 4. Αναλυτικός φάκελος με το πρόγραμμα (με ή χωρίς συνοδεία υλικού) σε ηλεκτρονική μορφή. Β. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για μαθητικό διαγωνισμό (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο) 1. Αίτηση για τον μαθητικό διαγωνισμό (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 5ο) 2. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 3ο) 3. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 4ο) 4. Προκήρυξη του διαγωνισμού Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Α. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο). 1. Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 2ο). 2. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 3ο). 3. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 4ο). 4. Αναλυτικός φάκελος με το πρόγραμμα (με ή χωρίς συνοδεία υλικού) σε ηλεκτρονική μορφή. Β. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για μαθητικό διαγωνισμό (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο) 1. Αίτηση για τον μαθητικό διαγωνισμό (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 5ο) 2. Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 3ο) 3. Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 4ο) 4. Προκήρυξη του διαγωνισμού

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.iep.edu.gr/images/IEP/GENERAL/2022-05-20-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82 %CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD %CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD %CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82 2022.pdf       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Προεδρικό Διάταγμα 31, 32, 35, 36 18 2018 31 Α
      • Νόμος 111 1892 1990 101 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100101

      • Νόμος Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 21) 3966 2011 118 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100118

      • Νόμος 52 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Εκπαίδευση για την Αειφορία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 21 4713 2020 147 Α

       Περιγραφή Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100147

      • Υπουργική Απόφαση 47587/57 2003 693 Β

       Περιγραφή Συνεργασίες Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σχολείων με Ανώτατα και Ερευνητικά Επιστημονικά ιδρύματα, άλλους κυβερνητικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200693

      • Υπουργική Απόφαση 1 1614 2020 8 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου ΠΑιδείας και Θρησκευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200008

      • 1 Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει κάθε σχολικό έτος πρόσκληση και σχετικό Δελτίο Τύπου με αποδέκτες δημόσιους/ιδιωτικούς Φορείς και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτημάτων προς έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και μαθητικών διαγωνισμών.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζει την σχετική πρόσκληση στις εγκεκριμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες και Φορείς.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση και έλεγχος των υποβληθέντων αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων Φορέων και προβαίνουν στη διαδικασία της διαβίβασής τους προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

       Σημειώσεις Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάνουν δεκτά μόνο τα αιτήματα των ενδιαφερομένων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων σε περισσότερες από μία (01) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων της στο ΙΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβιβάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και τα συνοδευτικά σε αυτή αρχεία που περιέχονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, προκειμένου να προβεί στις δικές του κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες που αφορούν στη γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιστημονικής εγκυρότητας, παιδαγωγικής σκοπιμότητας και καταλληλότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος/μαθητικού διαγωνισμού.

       Σημειώσεις Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι ο επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3966/2011, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Δ. Σ. του Ι.Ε.Π. και γνωστοποίηση της σχετικής Πράξης στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. με Πράξη του γνωμοδοτεί προς την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

       Σημειώσεις Η γνωμοδότηση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αφορά μόνον το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κάθε αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού λάβει υπόψη τη σχετική Πράξη γνωμοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., συντάσσει για κάθε περίπτωση σχέδιο απόφασης η οποία προωθείται (ιεραρχικά) αρμοδίως προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου αναφορικά με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί έγκρισης ή απόρριψης του υποβαλλόμενου αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση του εγκεκριμένου προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μαθητικοί διαγωνισμοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα στη διαδρομή: http://edu-gate.minedu.gov.gr/ .

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.