Έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) οπωροκηπευτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc978fcea-7a50-49a9-9c0e-b98e29c259b2 167702

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) οπωροκηπευτικών. Οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα, μπορούν να υλοποιούν δράσεις, κατόπιν αξιολόγησης του σχετικού φακέλου και έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό από 50% μέχρι 60%. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τους παρακάτω στόχους: Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προώθηση των προϊόντων τους, την προστασία του περιβάλλοντος, (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση), τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά - δωρεάν διανομή-ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου). Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής (ΠΦΠ) ή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 12 της 4270/139407/2017 Υπουργικής Απόφασης και την εγκύκλιο 58/3844/2018.

Σημειώσεις

Οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενο μέλος αυτής σύμφωνα με την 397/18235/2017 (Β601) Υπουργική Απόφαση και τους ΚΑΝ 1307/2013 και 1308/2013

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγκριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών να είναι αναγνωρισμένες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 397/18235 ΦΕΚ Β΄601/2017 και να πληρούνται οι διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 4270/139407/28-12-2017 2018 5 Β

       Περιγραφή ΥΑ 4270/139407/28.12.2017(ΦΕΚ 5 Β’/2018) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200005

      • Εγκύκλιος 58/3844 2018

       Περιγραφή Εγκύκλιος 58/3844/08.01.2018 «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών - Έλεγχοι Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών».

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=protocolNumber:%2258%2F3844%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΓ9Γ4653ΠΓ-7Ψ8

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 891 2017

       Περιγραφή Καν (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017R0891

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 892 2017

       Περιγραφή Καν (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0892&rid=1

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1308 2013

       Περιγραφή Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1308

      • 1 Αίτηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τροποποίησεων και επιχειρησιακών ταμείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Αίτησης

       Σημειώσεις Υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει έδρα η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ)

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τροποποιήσεων επιχειρησιακών και επιχειρησιακών ταμείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 της 4270/139407/2017 Υπουργικής Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή πενταμελής επιτροπή η οποία εξετάζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα κα την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου Τμήματος και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Προιστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 15 της 4270/139407/2018 (Β5) Υπουργικής Απόφασης

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.