Έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ac1a3a5-319e-4672-b6b4-a228756aea61 833574

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Εφαρμόζεται στα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της κυα 29949/1841/09 συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικής χρήσης, της ίδια κατηγορίας, όπως ορίζονται στο ίδιο παράρτημα , με την προϋπόθεση ότι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου τους.

Ο αριθμός μονάδων οχήματος της ίδιας «οικογένειας τύπου» οχήματος, που επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες από την παράγραφο Α2 του Παραρτήματος ΧΙΙ της κυα29949/1841/09 μονάδες για την κατηγορία του οχήματος.

Ως μεμονωμένο όχημα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) ορίζεται:

 • α) «Ανακατασκευασμένο όχημα»: Μεταχειρισμένο όχημα που έχει υποστεί ουσιώδεις μετατροπές και αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών, αλλά διατηρεί την ταυτότητα του αρχικού οχήματος.
 • β) «Όχημα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων»: Όχημα που έχει κατασκευαστεί εν μέρει με τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτημάτων από μεταχειρισμένα οχήματα, και δεν υπάγεται στην κατηγορία των ανακατασκευασμένων οχημάτων.

Τελευταία ενημέρωση

10/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που υποβάλλει ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του καταθέτει στο φορέα ελέγχου που διαθέτει τη σχετική επάρκεια.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγκρισης Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών είναι ο κατασκευαστής του οχήματος ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του

       Όχι Όχι

      • 1 Οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2823

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δελτίο πληροφοριών του παραρτήματος 1 του άρθρου 8 της υα 33692/2202/14 (ΦΕΚ 3134 Β/21-11-2014) Δελτίο

       Δελτίο πληροφοριών του παραρτήματος 1 του άρθρου 8 της υα 33692/2202/14 (ΦΕΚ 3134 Β/21-11-2014)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στο φορέα ελέγχου που διαθέτει τη σχετική επάρκεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν μονάδες συναρμολόγησης) στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Άδεια λειτουργίας

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν μονάδες συναρμολόγησης) στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στο φορέα ελέγχου που διαθέτει τη σχετική επάρκεια. Εναλλακτικά προσκομίζεται αντίγραφο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ στο ΓΕΜΗ. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 3 Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Βεβαίωση

       Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στο φορέα ελέγχου που διαθέτει τη σχετική επάρκεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών από την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 33692/2202 2014 3134 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%A6%CE%A11-%CE%9C%CE%97%CE%A3

       ΑΔΑ ΩΗΦΡ1-ΜΗΣ

      • Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ. 74208/3159/2-12-2015 2015

       Περιγραφή Εναλλακτικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Φορέων Ελέγχου, όπως ισχύουν, στο πλαίσιο της έγκρισης κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/73ΥΣ4653ΟΞ-0ΣΓ

       ΑΔΑ 73ΥΣ4653ΟΞ-0ΣΓ

      • 1 Υποβολή αιτήσεως με τα συνημμένα της στον αρμόδιο φορέα ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αιτήσεως με τα συνημμένα της στον αρμόδιο φορέα ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 3 Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο εκπλήρωσης των εναλλακτικών απαιτήσεων για μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής, με τις απαιτούμενες δοκιμές και επιθεωρήσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου υποβάλλει στην εγκριτική αρχή τεχνικό φάκελο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει: α) τα προσκομισθέντα από τον κατασκευαστή δικαιολογητικά, β) πρακτικό επιθεώρησης / ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 2 του άρθρου 8 της υα 33692/2202/14, γ) έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων αδείας κυκλοφορίας σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υα 5299/406/2012 (Β΄ 2840/23-10-2012) όπως ισχύει. Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου διατηρεί στο αρχείο του, φάκελο που περιλαμβάνει αντίγραφο του υποβαλλόμμενου στην εγκριτική αρχή φακέλου, καθώς επίσης και τα έντυπα που σχετίζονται με μετρήσεις-δοκιμές και καταγραφές από τις οποίες τεκμαίρεται η διενέργεια του συνόλου της επιθεώρησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας φακέλου & ορθότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η εγκριτική αρχή ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου δικαιολογητικά, και ζητά επιπλέον τεκμηρίωση ή παροχή διευκρινίσεων εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Δέσμευση παράβολου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 12 Πρωτοκόλληση της έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 13 Λήψη ψηφιακής υπογραφής της έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή της έγκρισης με email

       Όχι Όχι


      • 15 Αρχειοθέτηση όλου του ψηφιακού φακέλου της έγκρισης μεμονωμένου οχήματος ιδιαίτερης κατασκευής στον SERVER της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.