Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση66348fc2-1b39-45b8-a03f-8fea3c067d2a 378330 Approval of a Breeding Unit with Laying Hens

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση μονάδας εκτροφής οωπαραγωγών ορνίθων, δηλαδή όρνιθες του είδους Gallus gallus οι οποίες έχουν φτάσει σε ωοπαραγωγική ωριμότητα και εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών που δεν προορίζονται για επώαση. Η παρούσα περιγραφόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζεται: (α) στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες, (β) στις εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 216/2003.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010) και ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004).

    NACE

    • 01.47 Εκτροφή πουλερικών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Πτηνοτρόφων και Πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ωοπαραγωγών ορνίθων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει προηγουμένως εκδοθεί η έγκριση εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου (διαφοροποιείται ανά Περιφερειακή Ενότητα). Το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου κατατίθεται με τα δικαιολογητικά. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Έγκριση εγκατάστασης μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4056/2012 ΦΕΚ (Α 52), στην οποία καθορίζεται και η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας (ο μέγιστος αριθμός των πτηνών που δύναται να έχει η μονάδα ανάλογα με τη μέθοδο εκτροφής που χρησιμοποιεί). Απόφαση

       Έγκριση εγκατάστασης μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4056/2012 ΦΕΚ (Α 52), στην οποία καθορίζεται και η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας (ο μέγιστος αριθμός των πτηνών που δύναται να έχει η μονάδα ανάλογα με τη μέθοδο εκτροφής που χρησιμοποιεί).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Νόμος 147 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 8 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Νόμος 15 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος Τέταρτο 4424 2016 183 Α

       Περιγραφή Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100183

      • Νόμος 4351 2015 164 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100164

      • Νόμος 43 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 1, 6, 7, 11 4056 2012 52 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα τα άρθρα: - Άρθρο 1 παρ. 4 και άρθρο 3: Αρχή αδειοδότησης - Άρθρο 6: Έγκριση και διακριτικός αριθμός - Άρθρο 7: Τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας εγκατάστασης - Άρθρο 11: Δυνατότητα ένστασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100052

      • Προεδρικό Διάταγμα 232 2007 266 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Π.Δ. 216/2003.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100266

      • Προεδρικό Διάταγμα 216 2003 181 Α

       Περιγραφή Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 5, 7 374 2001

       Περιγραφή Προστασία των ζώων στα εκτροφεία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/εκ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής. - Άρθρο 5: Αρμόδια αρχή επιθεώρησης - Άρθρο 7: Γενικές Προϋποθέσεις αναφορικά, μεταξύ άλλων,με το προσωπικό, την επιθεώρηση, τα τηρούμενα μητρώα, τους χώρους σταβλισμού.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8O j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUEyk1IFSxW9yBdeCDRPNVo8h1PIKP-jcAAzfC5j-XGo

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155515 2011 1245 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένταξή τους στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201245

      • Υπουργική Απόφαση 196009 2011 2630 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202630

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 4 2002

       Περιγραφή Περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0004-20070101&qid=1624107990371&from=EL

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 74 1999

       Περιγραφή Περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0074-20191214&qid=1624108032740&from=EL

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα χορήγησης έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προς την αρμόδια ΔΑΟΚ ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ αίτημα χορήγησης έγκρισης μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων, συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση διενεργεί έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που ο φάκελος κατατίθεται σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, το ΚΕΠ-ΕΚΕ προωθεί τον φάκελο στην αρμόδια ΔΑΟΚ για τον περαιτέρω έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιτόπιος έλεγχος της μονάδας εκτροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κλιμάκιο που αποτελείται από έναν Κτηνίατρο και ένα Γεωπόνο της ΔΑΟΚ, διενεργεί επιτόπιο έλεγχο της μονάδας εκτροφής για να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στο ΠΔ 216/2003.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση για χορήγηση ή μη έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο, μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής, εισηγείται στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αντιπεριφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης εγκρίνει τη χορήγηση ή μη της έγκρισης και ενημερώνει σχετικά την οικεία ΔΑΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση διακριτικού αριθμού στη μονάδα.

       Όχι Όχι


      • 9 Καθορισμός διακριτού αριθμού και εγγραφή μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ (Τμήμα Κτηνιατρικής) καθορίζει το διακριτό αριθμό της εγκεκριμένης μονάδας και καταγράφει τη μονάδα στο Μητρώο Πτηνοτρόφων και Πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ωοπαραγωγών ορνίθων (ηλεκτρονική βάση δεδομένων).

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου και ανάρτηση στο διαδίκτυο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ (Τμήμα Κτηνιατρικής) κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο και την αναρτά στο διαδίκτυο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.