Έγκριση Πραγματοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τρίτων σε Δημόσια Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa357549b-4073-48f1-86ed-da186a357d8c 769990

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους από ιδιώτες ή φορείς που δεν υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων τρίτων σε δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με θετική Απόφαση, τότε σύμφωνα με την Απόφαση που θα του γνωστοποιηθεί, ο ιδιώτης ή τρίτος φορέας πρέπει να καταθέσει στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ, τέως ΤΑΠ) τέλος 10% επί του συνόλου των εσόδων πριν από την πραγματοποίηση του κάθε προγράμματος. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει ο αρμόδιος για το πρόγραμμα να επιδείξει στον υπεύθυνο φύλακα την απόδειξη καταβολής των τελών την ημέρα της υλοποίησης του. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν, η Απόφαση δεν περιλαμβάνει τον όρο καταβολής τέλους.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ιδιωτών ή τρίτων φορέων σε μουσεία, μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
     


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση Πραγματοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τρίτων σε Δημόσια Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Εργασιακές Μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ιδιώτης, επιχείρηση ή δημόσιος φορέας, εφόσον δεν υπάγεται στη ΓΔΑΠΚ (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς).


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Οι ειδικότητες των συντελεστών, που σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος (π.χ. ειδικότητες αρχαιολόγου, ιστορικού, φιλολόγου, λαογράφου, μουσειολόγου, ιστορικού τέχνης, αρχιτέκτονα, εθνολόγου κ.α.)


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Το προτεινόμενο προς έγκριση εκπαιδευτικό πρόγραμμα οφείλει να μην είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική περιφερειακή υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να μην είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και υλοποίησης του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που επισκέπτεται με την σχολική τάξη του το μουσείο ή τον αρχαιολογικό χώρο στο πλαίσιο μαθημάτων και σχολικών δραστηριοτήτων.


        Όχι Όχι

       • 1 Αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος (στόχοι, θέμα, δομή, περιεχόμενο, προτεινόμενη διαδρομή, μέθοδοι, διάρκεια, ομάδες- στόχοι, έντυπο, εποπτικό ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, συντελεστές) Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

        Αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος (στόχοι, θέμα, δομή, περιεχόμενο, προτεινόμενη διαδρομή, μέθοδοι, διάρκεια, ομάδες- στόχοι, έντυπο, εποπτικό ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, συντελεστές)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7230

       • 2 Βιογραφικά των συντελεστών (όσων σχεδιάζουν και υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα) Βιογραφικό σημείωμα

        Βιογραφικά των συντελεστών (όσων σχεδιάζουν και υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Οι σπουδές των συντελεστών, που σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, πρέπει να είναι ανώτατες και σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος, δηλαδή να είναι ειδικότητες αρχαιολόγου, ιστορικού, φιλολόγου, λαογράφου, μουσειολόγου, ιστορικού τέχνης, αρχιτέκτονα, εθνολόγου κ.α.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7597

       • 3 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών των συντελεστών (όσων σχεδιάζουν και υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα), καθώς και φωτοαντίγραφα αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών των συντελεστών (όσων σχεδιάζουν και υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα), καθώς και φωτοαντίγραφα αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους που έχουν αποκτηθεί σε ιδρύματα του εξωτερικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

       • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΠΕ/428257/257083/12813/1377 2016

        Περιγραφή Η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΠΕ/428257/257083/12813/1377/21-12-16 εγκύκλιος της ΓΔΑΠΚ

        Νομικές παραπομπές https://www.culture.gov.gr/DocLib/DiadikasiaEgkrisisEkpaideutikonProgrammatonTriton.pdf

       • Άλλο 141 2016
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8 ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 2011 3046 Β

        Περιγραφή Οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 (ΦΕΚ Β΄ 3046/30-12-2011) «Τέλη φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία»

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203046

       • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

       • 1 Υποβολή αίτησης και σχετικού φακέλου από ιδιώτη ή τρίτο φορέα για την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία, μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους στην αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) του ΥΠΠΟΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.

        Όχι Όχι


       • 2 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας επικοινωνεί με τον αιτούντα για συμπλήρωση στοιχείων ή δικαιολογητικών, αν κρίνει ότι ο φάκελος είναι ελλιπής.

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.

        Όχι Όχι


       • 4 Μελέτη του φακέλου και σύνταξη εισήγησης σχετικά με την επιστημονική αρτιότητα και επάρκεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.

        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή του σχετικού φακέλου από την Περιφερειακή ή την Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΔΑΜΕΕΠ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Αρμόδια για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι η αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της ΓΔΑΠΚ.

        Όχι Όχι


       • 6 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο του αρμόδιου Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας (ΤΕΠΕ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 7 Μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με την επάρκεια και αρτιότητα της μεθοδολογίας και των παιδαγωγικών εργαλείων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας και δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 8 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ, εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη και εξέταση του φακέλου της υπόθεσης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Κατόπιν παρουσίασης και εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξετάζει την υπόθεση.

        Όχι Όχι


       • 9 Υπογραφή γνωμοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 10 Έκδοση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 11 Ενημέρωση του ιδιώτη ή τρίτου φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.