Έγκριση Προγραμμάτων Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfc58141c-ed75-45bb-961a-fad9860ee458 581417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) μέσω της έκδοσης ΚΥΑ. Απευθύνεται σε φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μείζονος ενδιαφέροντος, βάσει του οποίου μπορούν να εκτελούν έργα λιμενικών υποδομών και ανωδομών στην περιοχή αρμοδιότητάς

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) προς έγκριση

Σημειώσεις

Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει αίτηση (έντυπο) για την έγκρισης του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με το έντυπο υποβολής αίτησης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει και απόφαση του συλλογικού του οργάνου με τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με την έγκριση του προς εξέταση ΠΕΑΛ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Π.Ε.Α.Λ.

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο λιμένας για τον οποίο υποβάλλεται Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) προς έγκριση θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία λιμένων μείζονος ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την κατάταξη λιμένων της ΚΥΑ με αρ. πρ. 8315.2/02/07/02-02-2007 (Β΄ 202), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) που υποβάλλεται προς έγκριση. Απόφαση

       Απόφαση του συλλογικού οργάνου (Δ.Σ., Λιμενική Επιτροπή κλπ) του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία συμφωνεί με το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) που υποβάλλεται προς έγκριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Mελέτη Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) η οποία εμπεριέχει το σύνολο των περιεχομένων του εγχειριδίου: "Προδιαγραφές Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων Μείζονος Ενδιαφέροντος" της ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ (Μάρτιος 2013). Μελέτη

       Mελέτη Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) η οποία εμπεριέχει το σύνολο των περιεχομένων του εγχειριδίου: "Προδιαγραφές Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων Μείζονος Ενδιαφέροντος" της ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ (Μάρτιος 2013).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Μελέτη

       Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο εφόσον ο περιβαλλοντικός προέλεγχος που διενεργείται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καταδείξει ότι απαιτείται η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 8412

      • 4 Χορήγηση γνώμης από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο επί του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ). Γνωμοδότηση

       Χορήγηση γνώμης από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο επί του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πληρότητας

       Όχι 5300

      • Νόμος 156 4938 2022 109 Α

       Περιγραφή Με το υπόψη άρθρο αναδιαμορφώνεται το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 με τίτλο "Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων", στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία έγκρισης ΠΕΑΛ για λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100109

      • Νόμος 19 2932 2001 145 Α

       Περιγραφή Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100145

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8315.2/02/07/2007 2007 202 Β

       Περιγραφή Κατάταξη Λιμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200202

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 2006 1225 Β

       Περιγραφή Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ− νων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201225

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών ΠΕΑΛ- Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει αίτηση (έντυπο) για την έγκριση του Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών. Αυτά πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για τον ορισμό χειριστή.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλου στα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του ΠΕΑΛ διαβιβάζονται στα μέλη της ΕΣΑΛ για την ενημέρωσή τους και για την τυχόν εκ μέρους τους υποβολή παρατηρήσεων προς τον φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται από τον χειριστή έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης του εκπονηθέντος Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) με τις ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές ΠΕΑΛ λιμένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

       Ναι Όχι


      • 5 Ελλιπής φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τον έλεγχο διαπιστώνονται σφάλματα και ελλείψεις.

       Ναι Όχι


      • 6 Συμπληρωματικά στοιχεία - Διορθώσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα προκειμένου να προβεί σε κατάλληλες συμπληρώσεις-διορθώσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη παραλαβή διορθώσεων-συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις.

       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή διορθώσεων/συμπληρώσεων από τον ενδιαφερόμενο φορέα - Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία-διορθώσεις, τα οποία πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και για την χρέωσή τους στον αρμόδιο υπάλληλο

       Ναι Όχι


      • 9 Εισαγωγή του ΠΕΑΛ στην ΕΣΑΛ για παροχή γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη εισηγητικού και περιληπτικού σημειώματος για το θέμα προς τα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) προς ενημέρωσή τους - Σύνταξη πρόσκλησης για συνεδρίαση της ΕΣΑΛ προς παροχή γνώμης επί του ΠΕΑΛ

       Όχι Όχι


      • 10 Γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ - Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ΕΣΑΛ διατυπώνει γνώμη επί του φακέλου ΠΕΑΛ - Σύνταξη πρακτικού

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα για την γνώμη της ΕΣΑΛ επί του ΠΕΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για τη γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ επί του ΠΕΑΛ.

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή ΠΕΑΛ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για περιβαλλοντικό προέλεγχο-πρωτοκόλληση -ενημέρωση Προϊσταμένων- ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει το ΠΕΑΛ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προκειμένου να διενεργηθεί περιβαλλοντικός προέλεγχος για το εάν θα απαιτηθεί εκπόνηση ΣΜΠΕ ή όχι.

       Σημειώσεις Θα πρέπει με την υποβολή του ΠΕΑΛ στην περιβαλλοντική αρχή, να κατατεθεί επίσης και η προηγούμενη διατυπωθείσα γνώμη της ΕΣΑΛ επί του ΠΕΑΛ

       Όχι Όχι


      • 13 Περιβαλλοντικός προέλεγχος ΠΕΑΛ από την περιβαλλοντική αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται περιβαλλοντικός προέλεγχος για το εάν θα απαιτηθεί εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 14 Μη απαίτηση για ΣΜΠΕ - Ενημέρωση ενδιαφερόμενου και ΔΙΛΙΚΥΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Από τον έλεγχο που διενεργείται προκύπτει ότι δεν απαιτείται ΣΜΠΕ. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα και τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) - Σύνταξη εγγράφου

       Ναι Όχι


      • 15 Απαίτηση για εκπόνηση ΣΜΠΕ - Ενημέρωση φορέα και ΔΙΛΙΚΥΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Από τον έλεγχο που διενεργείται προκύπτει ότι απαιτείται η εκπόνηση ΣΜΠΕ. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα και τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΙΛΙΚΥΠ) - Σύνταξη εγγράφου

       Σημειώσεις Ο φορέας θα πρέπει πλέον να προχωρήσει σε εκπόνηση ΣΜΠΕ

       Ναι Όχι


      • 16 Παραλαβή ΣΜΠΕ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή - Πρωτοκόλληση - ενημέρωση προϊσταμένων- ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας εκπονεί ΣΜΠΕ και την υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να γίνει διαβούλευση με το κοινό και τηρηθεί η ακολουθούμενη περιβαλλοντική διαδικασία - Πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε αρμόδιο υπάλληλο

       Ναι Όχι


      • 17 Εισήγηση περιβαλλοντικής αρχής επί της ΣΜΠΕ - Ενημέρωση φορέα και ΔΙΛΙΚΥΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η περιβαλλοντική αρχή μετά από διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, την αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, εκδίδει εισήγηση επί της ΣΜΠΕ. Συντάσσεται διαβιβαστικό της εισήγησης προς την ΔΙΛΙΚΥΠ και τον ενδιαφερόμενο φορέα

       Ναι Όχι


      • 18 Παραλαβή από ΔΙΛΙΚΥΠ περιβαλλοντικής εισήγησης - Πρωτοκόλληση- Ενημέρωση Προϊσταμένων- Ανάθεση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η περιβαλλοντική εισήγηση εισάγεται στην ΔΙΛΙΚΥΠ, πρωτοκολλείται και προωθείται στον Διευθυντή και εν συνεχεία στο Προϊστάμενο του Τμήματος για ενημέρωσή τους και χρεώνεται στον χειριστή του θέματος για περαιτέρω ενέργειες.

       Ναι Όχι


      • 19 Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την έγκριση του ΠΕΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο ΚΥΑ για την έγκριση του ΠΕΑΛ. Εφόσον προηγήθηκε η εκπόνηση ΣΜΠΕ με την ΚΥΑ θα γίνει και η περιβαλλοντική έγκριση του ΠΕΑΛ. Απαιτείται συνεργασία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΛΙΚΥΠ) και της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ.

       Όχι Όχι


      • 20 Έκδοση και Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για έγκριση ΠΕΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίνεται το ΠΕΑΛ. Εφόσον προηγουμένως απαιτήθηκε εκπόνηση ΣΜΠΕ, τότε στην ΚΥΑ γίνεται και περιβαλλοντική έγκριση του ΠΕΑΛ

       Όχι Όχι


      • 21 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου φορέα για έκδοση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου φορέα περί έκδοσης της ΚΥΑ για την έγκριση του ΠΕΑΛ

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.